Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 14. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Trúc
Ngày gửi: 12h:51' 02-11-2021
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 239
Số lượt thích: 0 người
GV: NINH TH? THU
Tru?ng THCS Tiờn L?c
MĨ THUẬT
BÀI GIẢNG

8
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975
Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)
a.Vài nét về thân thế và sự nghiệp
Hoàn cảnh xuất thân:
- ¤ng sinh ngµy13/8/1910 t¹i KiÕn An, H¶i Phßng.
Ông mất năm 1994 tại Hà Nội
Sự nghiệp :
- Tèt nghiÖp : tr­­­ường Cao ®¼ng MÜ thuËt §«ng D­ương
kho¸ 1931 – 1936.
- ¤ng tham gia cách mạng, hoạt động trong Héi v¨n ho¸ cøu quèc ở chiến khu Việt bắc, đã tham gia dạy hoc và đào tạo các lớp họa sĩ kháng chiến và sáng tác nhiều tác phẩm hội họa, kí họa, tranh cổ động phục vụ cho kháng chiến
- Sau hòa bình (1954) ông tiếp tục sáng tác mĩ thuật và giảng dạy tại Trường CĐ Mĩ thuật VN
Tiết 11
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975
Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)
a.Vài nét về thân thế và sự nghiệp
Tiết 11
Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)

Em Thuý - sơn dầu
Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)
Gội đầu
(tranh kh¾c gç)
Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)
Mùa đông sắp đến - sơn mài
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975
1. Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)
a.Vài nét về thân thế sự nghiệp
b. Giới thiệu bức tranh Tát nưu?c đồng chiêm - sơn mài:
Tranh Tát nước đồng chiêm–1958-Trần Văn Cẩn–tranh sơn mài
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật
Tranh Tát nước đồng chiêm–1958-Trần Văn Cẩn–tranh sơn mài
Đề tài tranh vÏ g× ?
vẽ về đề tài sản xuất nông nghiệp, ca ngợi cuộc sống lao động
Tranh Tát nước đồng chiêm–1958-Trần Văn Cẩn–tranh sơn mài
Chất liệu ?
sơn mài
Tranh Tát nước đồng chiêm–1958-Trần Văn Cẩn–tranh sơn mài
Phân tích bố cục tranh ? (nhóm chính, nhóm phụ)
Bố cục tranh : theo luật xa gần (nhóm chính : 10 ngưu?i đang tát nưu?c gầu dây, nhóm phụ là cảnh vật và con ngưu?i ở phía xa,.)
Tranh Tát nước đồng chiêm–1958-Trần Văn Cẩn–tranh sơn mài
Hình tưu?ng các nhân vật ?
Hình tưu?ng các nhân vật : dáng tát nưu?c nhuư đang múa, cánh đồng nhộn nhịp nhưu ngày hội

Tranh Tát nước đồng chiêm–1958-Trần Văn Cẩn–tranh sơn mài
Nhận xét chung về bức tranh?
Bức tranh là tác phẩm sơn mài xuất sắc thành công ca ngợi, cổ vũ cuộc sống lao động nông nghiệp
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975
1. Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)
2. Hoạ sĩ Nguyễn Sáng (1923 - 1988)
a. Vài nét về thân thế, sự nghiệp
Hoàn cảnh xuất thân:
- ¤ng sinh 1923 t¹i MÜ Tho – TiÒn Giang. Ông mất năm 1988
Sự nghiệp :
- Tèt nghiÖp : tr­ường Trung cÊp MÜ ThuËt Gia §Þnh vµ học tiếp Trường Cao ®¼ng MÜ thuËt §«ng D­ương kho¸ 1941 – 1945.
- Cách mạng tháng 8 năm 1945 ông tham gia c­ướp chính quyền tại Phủ Khâm Sai, vÏ tranh tuyªn truyÒn, là người được tin tưởng giao cho vẽ mÉu tiÒn đầu tiên.
- Năm 1946 ông vẽ tranh tuyên truyền cổ động phục vụ cho kháng chiến và đẫ tham gia nhiều chiến dịch: Điện Biên Phủ
- ¤ng vÏ nhiÒu tranh vÒ bé ®éi, d©n c«ng, n«ng d©n, víi c¸ch vÏ
m¹nh mÏ, gi¶n dÞ vµ biÓu c¶m có sự kết hợp chặt chẽ giữa tình cảm vá ý chí
Thành tựu: Gi¶i th­ưởng Hå ChÝ Minh vÒ V¨n học - NghÖ thuËt.
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975
2. Hoạ sĩ Nguyễn Sáng (1923 - 1988)
Thiếu nữ bên hoa sen - sơn dầu
Giặc đốt làng tôi - sơn dầu
Một số tác phẩm tiêu biểu của hoạ sĩ Nguyễn Sáng
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975
2. Hoạ sĩ Nguyễn Sáng (1923 - 1988)
Một số tác phẩm tiêu biểu của hoạ sĩ Nguyễn Sáng
Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ-sơn mài
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật
Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ .Tranh sơn mài của Nguyễn Sáng
Đề tài tranh vÏ g× ?
Nội dung tranh vẽ về đề tài chiến tranh cách mạng
Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ .Tranh sơn mài của Nguyễn Sáng
Phân tích bố cục tranh ? (nhóm chính, nhóm phụ)
Bố cục : nhóm chính là các chiến sĩ , nhóm phụ là quang cảnh noi chiến hào
Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ .Tranh sơn mài của Nguyễn Sáng
Gam màu chủ đạo ?
Gam màu chủ đạo là nâu đen, vàng đen đơn giản nhưung lộng lẫy

Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ .Tranh sơn mài của Nguyễn Sáng
Hình tưu?ng các nhân vật ?
Hình tưu?ng các chiến sĩ tuy bị thưuong, gian khổ nhưung vẫn kiên cưu?ng, tin tưu?ng vào lí tưu?ng của Đảng (kết nạp Đảng)
Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ .Tranh sơn mài của Nguyễn Sáng
Nhận xét chung về bức tranh?
Tác phẩm hội hoạ đẹp về hình tưu?ng ngưu?i chiến sĩ cách mạng
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975
1. Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)
2. Hoạ sĩ Nguyễn Sáng (1923 - 1988)
3. Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 1988)
a.Vài nét về thân thế sự nghiệp
Hoàn cảnh xuất thân:
- ¤ng sinh 1/9/1920 t¹i Quèc Oai - Hµ T©y. Ông
mất năm 1988
Sự nghiệp :
- Tèt nghiÖp tr­ường CĐ MÜ thuËt §«ng D­ương kho¸ 1941 - 1945
- Cách mạng tháng 8 ông tham gia khëi nghÜa t¹i Hµ Néi, sau đó lªn chiÕn khu kh¸ng chiÕn.
- Năm 1950 ông về Hà Nội viết báo và vẽ tranh minh họa
- Hòa bình lặp lại ông gi¶ng d¹y ë tr­ường C§ MÜ thuËt ViÖt Nam, sau đố ông dành thời gian cho sáng tác
- §Ò tµi yªu thÝch : phè cæ Hµ Néi, chân dung và các nghệ sĩ chèo
Hoạ sĩ –Bùi Xuân Phái
(1920-1988)
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975

3. Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 1988)
a.Vài nét về thân thế sự nghiệp
Thnh t?u: ễng d?t du?c nhi?u gi?i thu?ng
Giải thưu?ng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật.
M?t s? tỏc ph?m tiờu bi?u c?a Bựi Xuõn Phỏi
Ph? hng m?m - son d?u
Ngừ phỏt l?c - son d?u
Ngụi d?n B?ch Mó - son d?u
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật

?Theo em, ai đã đặt danh từ Phố Phái cho hoạ sĩ, thể hiện điều gì?
Ngưu?i yêu mến dành cho ông từ Phố Phái, thể hiện tình cảm
yêu mến ông và tác phẩm Phố cổ Hà Nội
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975

3. Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 1988)
b. Mảng tranh về Phố cổ Hà Nội
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu củamĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975

3. Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 1988)
b. Mảng tranh về Phố cổ Hà Nội
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975

3. Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 1988)
b. Mảng tranh về Phố cổ Hà Nội
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật
Một số tác phẩm khác của Mĩ thuật Việt Nam trong giai do?n ny
Một buổi cày. Tranh sơn dầu của Lưu công Nhân
Một số tác phẩm khác của Mĩ thuật Việt Nam trong giai do?n ny
Tranh đồi cọ của Lương Xuân Nhị
Một số tác phẩm khác của Mĩ thuật Việt Nam trong giai do?n ny
Du kích tập bắn của Nguyễn Đỗ Cung
Một số tác phẩm khác của Mĩ thuật Việt Nam trong giai do?n ny
Mẹ con, khắc gỗ của Đinh Trọng Khang
Tát nưu?c đồng chiêm
Phố cổ Hà Nội
Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ
H?a si Bùi Xuân Phái
H?a si Nguyễn Sáng
H?a si Trần Văn Cẩn
Nối tên tác giả vào tên tác phẩm tương ứng?
Xác định tên các tác phẩm ?
Xác định tên các tác gi??
Tiết 11: Thường thức mĩ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975
Em hãy tìm điểm giống và khác nhau giữa 3 họa sĩ
Tiết 11

Bài tập về nhà
- HS đọc lại bài và xem lại các tranh minh hoạ
- Xem trưu?c bài: Trỡnh by bỡa sỏch


Bài học kết thúc

Xin chân thành cám ơn
các TH?Y Cễ GIO V
CC EM H?C SINH
 
Gửi ý kiến