Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị hoa
Ngày gửi: 09h:41' 22-11-2014
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 286
Số lượt thích: 1 người (lê hồng kiều duyên)
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 10A1
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nêu cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào?
2. Vẽ sơ đồ quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào?
BÀI 7: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG
I.KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT
1. Keo đất
a. Khái niệm
Là những phần tử có kích thước khoảng dưới 1 micrômét, không hoà tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù (lơ lửng trong nước)
b. Caáu taïo
BÀI 7: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG
I.KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT
1. Keo đất
a. Khái niệm
b. Caáu taïo
- Nhaân
- Lớp ion quyết định điện: Mang điện cùng dấu với keo
- Lôùp ion buø:goàm lôùp ion baát ñoäng vaø lôùp ion khueách taùn: Mang ñieän traùi daáu vôùi lôùp ion quyeát ñònh ñieän.
* Ý nghĩa: Keo đất có khả năng trao đổi ion ở lớp ion khuếch tán với các ion của dung dịch đất. Đây chính là cơ sở của sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây trồng.
2. Khả năng hấp phụ của đất
Khả năng của đất giữ lại các chất dinh dưỡng, các phân tử nhỏ như hạt limon, hạt sét .; hạn chế sự rửa trôi b?i nước mưa, nước tưới
I.KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT:
1. Keo đất
II. PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT
- Là chỉ tính chua, tính kiềm hoặc trung tính của đất
- Do nồng độ H+ và OH- quyết định:
+ Nếu [ H+ ] > [ OH- ]: đất chua.
+ Nếu [ H+ ] = [ OH- ]: đất trung tính.
+ Nếu [ H+ ] < [ OH- ]: đất kiềm.
1. Phản ứng chua của đất
Do trạng thái H+ và Al3+ ở trong đất, chia làm 2 loại: độ chua hoạt tính và độ chua tiềm tàng.

a. Độ chua hoạt tính
Do H+ trong dung dịch đất gây nên. Biểu thị bằng pHH2O
b. Ñoä chua tieàm taøng:
Laø do H+ vaø Al3+ treân beà maët keo ñaát gaây neân.
Phẫu diện đất có độ chua tiềm tàng
Phẫu diện đất có độ chua hoạt tính
Phẫu diện đất mặn
II. PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT
2. Phaûn öùng kieàm cuûa ñaát
Do ñaát coù chöùa caùc muoái kieàm Na2CO3, , CaCO3 … Khi caùc muoái naøy thuyû phaân taïo thaønh NaOH vaø Ca(OH)2 laøm cho ñaát hoaù kieàm.
Biết được phản ứng dung dịch đất sẽ có ý nghĩa trong sản xuất nông, lâm nghiệp: Bố trí cây trồng cho phù hợp, bón phân, bón vôi cải tạo độ phì nhiêu của đất.
Ý nghĩa:
1. Phaûn öùng chua cuûa ñaát
Bón phân chuồng
Phân chuồng
Bón phân urê
Bón vôi
III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
1. Khaùi nieäm
Laø khaû naêng cuûa ñaát cung caáp ñoàng thôøi vaø khoâng ngöøng nöôùc, chaát dinh döôõng, khoâng chöùa caùc chaát ñoäc haïi, baûo ñaûm cho caây ñaït naêng suaát cao.
2. Phaân loaïi:
- Ñoä phì nhieâu töï nhieân: Ñöôïc hình thaønh döôùi thaûm thöïc vaät töï nhieân.
- Ñoä phì nhieâu nhaân taïo: Ñöôïc hình thaønh do keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa con ngöôøi.
2 loại
Lên liếp (luống)
Cây họ đậu
Đốt rừng làm nương rẫy
Chặt phá rừng
Chặt phá rừng
Lũ lụt - Gỗ trôi - Xói mòn đất
* CUÛNG COÁ:
1. Dựa vaøo sơ đñồ sau, haõy neâu caáu taïo keo ñaát?
2. Neâu moät soá bieän phaùp kó thuaät laøm taêng ñoä phì nhieâu cuûa ñaát?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓