Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị nguyệt
Ngày gửi: 14h:14' 04-03-2016
Dung lượng: 10.6 MB
Số lượt tải: 385
Số lượt thích: 0 người
THPT TÂY TIỀN HẢI
KÍNH CHÀO QUÝ THÀY, CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
MÔN CÔNG NGHỆ 10
THPT TÂY TIỀN HẢI
MÔN CÔNG NGHỆ 10
CHỦ ĐỀ 2: SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ
ĐẤT TRỒNG
CHỦ ĐỀ 2: SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG
A. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG

Đất có vai trò gì đối với cây trồng?
Đất có nguồn gốc từ đâu và nó được hình thành như thế nào?
Vì sao đất có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng lâu dài cho cây?
Sau khi cho 100ml
nước vào cốc
I.KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT
1. Keo đất
CHỦ ĐỀ 2: SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG
VD:
Bột đất
Dung dịch
đất
Kết quả: Nước trong cốc có màu đục.
Vì: Dung dịch đất có chứa các hạt keo
nhỏ không hòa tan trong nước mà ở trạng
thái lơ lửng (huyền phù) trong nước.

a. Khái niệm
A. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG
I.KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT
1. Keo đất
a. Khái niệm

Keo đất là gì ?
Là những phần tử có kích thước nh? (<1 micrômét), không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù (lơ lửng trong nước)

A. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG
CHỦ ĐỀ 2: SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG
I.KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT
1. Keo đất
a. Khái niệm
b. Cấu tạo
- Nhaân
- Lớp ion quyết định điện: quyết định loại keo
- Lôùp ion buø:goàm lôùp ion baát ñoäng vaø lôùp ion khueách taùn: Mang ñieän traùi daáu vôùi lôùp ion quyeát ñònh ñieän.
* Ý nghĩa: Keo đất có khả năng trao đổi ion ở lớp ion khuếch tán với các ion của dung dịch đất. Đây chính là cơ sở của sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây trồng.

NO3-
Keo đất
NH4+
+
+
H+
Keo đất
+
NH4 NO3
H+
2. Khả năng hấp phụ của đất
Khả năng của đất giữ lại các chất dinh dưỡng, các phân tử nhỏ như hạt limon, hạt sét .; hạn chế sự rửa trôi b?i nước mưa, nước tưới.
I.KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT:

Khả năng hấp phụ của đất là gì?

Vì sao keo đất liên quan đến khả năng hấp phụ của đất?
Chú ý:Trong đất có keo âm và keo duong nên đất có
khả năng hấp phụ cả cation và anion.Nhung hấp phụ cation
là chủ yếu vì đa số keo đất là keo âm.
Vì keo ®Êt cã c¸c líp ion bao quanh nh©n vµ t¹o ra
n¨ng lượng bÒ mÆt. Do vËy ngoµi kh¶ n¨ng gi÷ l¹i c¸c
phÇn tö nhá, keo ®Êt cßn cã tÝnh hÊp phô trao ®æi.§ã lµ
kh¶ n¨ng trao ®æi ion ë tÇng khuÕch t¸n víi ion trong
dung dÞch ®Êt.
I. KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT
II. PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT


Phản ứng của dung dịch đất là gì? Do yếu tố nào quyết định?
- Là chỉ tính chua, tính kiềm hoặc trung tính của đất
- Do [H+ ] và [ OH- ]quyết định

Độ chua của đất du?c chia làm mấy loại?căn cứ để phân loại l gỡ?
II. PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT
1. Phản ứng chua của đất
Chia làm 2 loại:
a. Độ chua hoạt tính
Do H+ trong dung dịch đất gây nên.

b. Ñoä chua tieàm taøng:
Laø do H+ vaø Al3+ treân beà maët keo ñaát gaây neân.
II. PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT
2. Phaûn öùng kieàm cuûa ñaát
Nguyên nhân nào làm cho đất hóa kiềm?
Do ñaát coù chöùa caùc muoái kieàm Na2CO3, , CaCO3 … Khi caùc muoái naøy thuyû phaân taïo thaønh NaOH vaø Ca(OH)2 laøm cho ñaát hoaù kieàm.

Nghiên cứu phản ứng của dung dịch đất có ý nghĩa gì?
Biết được phản ứng dung dịch đất sẽ có ý nghĩa trong sản xuất nông, lâm nghiệp: Bố trí cây trồng cho phù hợp, đề ra biện pháp cải tạo đất phù hợp.
Ý nghĩa:
Cải tạo đất bị chua:
Đất chua
Đất kiềm
III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
1. Khaùi nieäm
Laø khaû naêng cuûa ñaát cung caáp ñoàng thôøi vaø khoâng ngöøng nöôùc, chaát dinh döôõng, khoâng chöùa caùc chaát ñoäc haïi, baûo ñaûm cho caây ñaït naêng suaát cao.

Muốn tăng độ phì nhiêu của đất ta phải làm gì?
Thế nào là độ phì nhiêu của đất?
* Biện pháp kĩ thuật làm tăng độ phì nhiêu của đất:

Biện pháp kĩ thuật làm tăng độ phì nhiêu
của đất:

Các biện pháp làm tăng độ phì nhiêu của đất:
Độ phì nhiêu của đất được chia làm mấy loại? Là những loại nào?
III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
2. Phaân loaïi:

Chia làm hai loại:
+Độ phì nhiêu tự nhiên
+Độ phì nhiêu nhân tạo

III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
Những hoạt động nào của con người ảnh hưởng tiêu cực đến độ phì nhiêu của đất?
III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
III. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT
THPT TÂY TIỀN HẢI
KÍNH CHÀO QUÝ THÀY, CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
MÔN CÔNG NGHỆ 10
 
Gửi ý kiến