Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Music

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Mỹ Lan
Ngày gửi: 21h:36' 17-03-2018
Dung lượng: 10.9 MB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
Lạc troi
Hello
What songs?
Lang toi
Faded
1
4
3
2
A
B
Guessing Game
Unit 12: Music
Part C: Listening
1. Vocabulary
Unit 12: MUSIC
Part C: Listening
Musician  /mjuˈzɪʃn/ (n): who writes music
Sweet /swi:t/ and gentle /dʒentl/ (adj)
Rousing /´rauziη/ (adj) = make someone passion
Lyrical /´lirikəl/ (adj) emotional about something
Rural /´ruərəl/ (adj)
found in or living in the countryside
interesting
rousing
solemn
lyrical
Unit 12: MUSIC
Part C: Listening
Van Cao’s music
What do you feel when you hear Van Cao’s music?
1. The guest of the show is Lan Hương
2. Except for Van Cao, Quang Hung doesn`t
like any other Vietnamese musicians


3.Quang Hung thinks some of Van Cao’s
music is very sweet and gentle.
4. "Tien Quan Ca". the Vietnam National
Anthem, written in 1954.
Task 1: Listen and then decide whether the statements are true (T) or false (F)
5. Quang Hung sometimes feels proud of Vietnam,
when he hears the song
F
F
T
F
F
Unit 12: MUSIC
Part C: Listening
Quang Hùng
like
some
1944
always
T/F
Task 2: Answer the questions
1. What is the name of progamme?
2. Which song by Van Cao does Quang Hung like most?
3. Why does Quang Hung like it?
Unit 12: MUSIC
Part C: Listening
=> The reasons
=> The name of the programme is “My favorite musician”
=> Tien Quan Ca
=> It’s hard, solemn and makes him feel great and proud of Vietnam.
Task 3: Make an interview
One student is an interviews and ask your friend about their favourite music
Musician:………………………………………………....
Reasons:………………………………………………….
……………………………………………………………..
Favorite songs: …………………………………………
Other information:………………………………………. ………………………………………………………………
Unit 12: MUSIC
Part C: Listening
=> Can you tell me about the musicians you like best?
=> Why do you like her/ him?
=> Which his/her songs do you like best?
=> Why do you like it?
Homework:
Listen again at home.
Learn the vocabulary
Prepare for the next lesson: Writing
Unit 12: MUSIC
Part C: Listening
Unit 12: MUSIC
Part C: Listening
 
Gửi ý kiến