Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Music

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phi Tien Hieu
Ngày gửi: 22h:33' 19-03-2018
Dung lượng: 12.0 MB
Số lượt tải: 857
Số lượt thích: 1 người (Banh Ngoc Trang)
UNIT 12: MUSIC
WELCOME TO OUR CLASS
Lesson 1: Reading
Teacher: Phi Tien Hieu
A. FOLK MUSIC
B. ROCK ‘N’ ROLL
C. POP MUSIC
D. CLASSICAL MUSIC
E. JAZZ
What kind of music have you just heard?
1.
2.
3.
4.
5.
communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/ (v):
giao tiếp, truyền đạt
emotion /ɪˈmoʊʃn/ (n):
tình cảm, sự xúc động
Integral part: /ˈɪntɪɡrəl pɑːt/
Phần thiết yếu
Ex: Music is very much an integral part of our life.
joyfulness /ˈdʒɔɪflnəs/ (n):
sự vui mừng
funeral /ˈfjuːnərəl/ (n):
đám tang
mournful /ˈmɔːnfl/ (a):
tang thương, buồn thảm
solemn /ˈsɒləm/ (a):
trang nghiêm, trọng thể
lull /lʌl/(v):
ru ngủ
delight /dɪˈlaɪt/(v):
làm cho vui/ dễ chịu, làm cho vui sướng, kích thích
Ex: Music delights the senses
Vocabulary
communicate (v): giao tiếp, truyền đạt
emotion (n): tình cảm, sự xúc động
integral part: phần thiết yếu
joyfulness (n): sự vui mừng
funeral (n): đám tang
mournful (a): tang thương
solemn (a): trang nghiêm, trọng thể
lull (v): ru ngủ
delight (v): làm cho vui/ dễ chịu, kích thích
Task 1: Choose the best answer to complete the following sentences.
1. If you know English, you can______ with people from the English-speaking world easily
A. communication
B. communicate
C. communicating
D. to communicate
2. Every night, the mother tells her daughter a fairy tale to ______ her to sleep
A. lulls
B. lull
C. convey
D. sing
B. communicate
B. lull
3. Nam’s success at school ______ his parents.
A. emotion
B. entertains
C. delights
D. solemn
4. He is an ______ of the team, we can’t do without him.
A. imagine
B. industry
C. joyfulness
D. integral part
C. delights
D. integral part
Task 1: Choose the best answer to complete the following sentences.
5. Like a lot of men, he finds it hard to express his ______
A. face
B. emotive
C. delights
D. emotion
6. With a ______ look on his face, he told us about his uncle’s death.
A. emotion
B. Integral part
C. behaviour
D. mournful
D. emotion
D. mournful
Task 1: Choose the best answer to complete the following sentences.
There are two things that make humans different from all other animals. They are language and music. Music is clearly different from language. However, people can use it to communicate - especially their emotions. Like reading, writing and speaking, music can express ideas, thoughts and feelings. It can express one’s anger, love, hate or friendship; it can also convey one`s hopes and dreams.
Music is very much an integral part of our life. It is played during almost all important events and on special occasions and sets the tone for them. It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful. Music lulls babies to sleep at night and wakes students up in the morning.
Above all, music entertains. It makes people happy and excited. It delights the senses. In fact, music as entertainment has always been a big business. It is a billion-dollar industry. It is difficult to imagine what our lives would be like without music.
Task 2: Scan the passage and decide whether the statements are True (T) or False (F).
T
F
T
F
T
Task 3: Comprehension questions
1. What are the two things that make humans different from other animals?.
2. Why is music a powerful means of communication?
3. How can music set a tone for the festival?
4. According to the passage, how can music do for babies?
5. Which of the following statement is NOT mentioned in the passage?
6. The word “it” in the passage refers to _____
LUCKY NUMBER
1
2
3
4
7
5
6
8
9
LUCKY NUMBER
1. What are the two things that make humans different from other animals?
A. Speaking and music
B. Reading and writing
C. Reading and music
D. Language and music
D. Language and music
There are two things that make humans different from all other animals. They are language and music (Paragraph 1 – line 1, 2)
2. Why is music a powerful means of communication?
A. Because it can express ideas, thoughts and felling
B. Because it is different from language .
C. Because it is very much an integral part of our life.
D. Because it is played during almost all important events and on special occasions.
A. Because it can express ideas, thoughts and felling
Like reading, writing and speaking, music can express ideas, thoughts and feeling.
(Paragraph 1 – line 4, 5)
3. How can music set a tone for the festival?
A. mournful
B. joyfulness
C. solemn
D. office
B. joyfulness
It adds joyfulness to the atmosphere of a festival.
(Paragraph 2 – line 3)
4. According to the passage, how can music do for babies?
A. Music can lull babies to sleep at night.
B. Music can make babies excited.
C. Music can wake babies up in the morning
D. Music can help babies to grow up.
A. Music can lull babies to sleep at night.
Music lulls babies to sleep at night and wakes students up in the morning.
(Paragraph 2 – line 3)
5. Which of the following statement is NOT mentioned in the passage?
A. People can use music to express emotions.
B. Music plays an important role in our life.
C. Music makes people happy and excited.
D. Musician writes music can get billion – dollar each year.
D. Musician writes music can get billion – dollar each year.
6. The word “it” in the passage refers to _____
A. language
B. emotion
C. music
D. funeral
C. music
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓