Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. Family Life. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Nga
Ngày gửi: 20h:28' 21-08-2019
Dung lượng: 7.5 MB
Số lượt tải: 191
Số lượt thích: 0 người
THAI THANH HOA High School
TEACHER: DANG MINH VUONG
Welcome to our class
10C2
Look at the picture and answer these questions.
How many people are there in the picture?
2. Who are the people in the picture?
3. What are they doing?
Period 2:
UNIT 1: FAMILY LIFE
LESSON 1- GETTING STARTED
Lesson 1 :
II. New words
1. ask sbd out:
2. prepare sth(v) for sth
3. Housework(n)
Do housework/ help sbd with the housework/
4. Share sth with sbd(phr)
5. Household duties/chores( n.phr)
6. Divide / split sth(v)
7. grocery(n)
8. Do the washing-up9. do heavy lifting
10. do the laundry
11. do the ironing
12. take out the garbage/ rubbish
13. handle(v)
14. be responsible for
15. finance(n)
16. breadwinner(n)
17. anyway(adv)
II.New words
ACTIVITY 1: LISTEN AND READ
Nam: Hello?
Mr Long: Hello, Nam? This is Uncle Long. Is your dad there? I’d like to ask him out for a game of tennis.
Nam: Well, I’m afraid he can’t go out with you now. He’s preparing dinner.
Mr Long: Is he? Where’s your mum? Doesn’t she cook?
Nam: Oh, yes. My mum usually does the cooking, but she’s working late today.
Mr Long: How about your sister and you? Do you help with the housework?
Nam: Yes, we do. In my family, everybody shares the household duties. Today my sister can’t help with the cooking. She’s studying for exams.
Mr Long: I see. So how do you divide household chores in your family?
Nam: Well, both my parents work, so we split the chores equally - my mother cooks and shops for groceries, my father cleans the house and does the heavy lifting, my sister does all the laundry, and I do the washing-up and take out the rubbish.
Mr Long: Really? It’s different in my family. My wife handles most of the chores around the house and I’m responsible for the household finances. She’s the homemaker and I’m the breadwinner. Anyway, I have to go now. Tell your dad I called. Bye.
Nam: Oh yes, I will. Bye, Uncle Long.
VOCABULARY
Household chore = housework = household duty (n): công việc nhà
/ˈhaʊshəʊld tʃɔː(r) /= /ˈhaʊswɜːk/= /ˈhaʊshəʊld ˈdjuːti/
divide = split (v) /dɪˈvaɪd/=/splɪt/ : chia, tách
Eg: The teacher divides the class into 4 groups.
Breadwinner(n) /ˈbredwɪnə(r)/: trụ cột gia đình
Eg: My father is the breadwinner.
Homemaker (n) /ˈhəʊmmeɪkə(r)/: người nội trợ
Household finance (np): /ˈhaʊshəʊld ˈfaɪnæns/ tài chính gia đình
Do the heavy lifting /duː ðə ˈhevi lɪftɪŋ/: làm việc nặng
Do the laundry /duː ðə ˈlɔːndri /: là quần áo
Do the washing-up = wash the dishes: rửa bát đĩa
/duː ðə ˌwɒʃɪŋ ˈʌp/
Activity 2: Work in pairs. Decide whether the following statements are true(T), false(F), or not given (NG).
Activity 3: Listen and repeat the words or phrases

Rubbish
washing-up
laundry
Household finances
groceries
Household chores
heavy lifting
Activity 4: Write the verbs or verb phrases that are used with the words or phrases in the conversation.
Share, split, divide, handle
Take out
do
Shop for
do
do
Be responsible for
Wrap-up
MAKING AN ENGLISH TALK ABOUT THE WAY YOUR FAMILY MEMBERS SHARE THE HOUSEHOLD CHORES.
HELLO EVERYONE, I’M VERY GLAD TO TALK TO ALL OF YOU SOMETHINGS ABOUT MY FAMILY.
In my family, everyone shares the ………
Homework
Learn the vocabulary
Prepare the next lesson: Unit 1- Language
 
Gửi ý kiến