Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://soanbai.violet.vn
Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:57' 18-08-2015
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 953
Số lượt thích: 1 người (nguyễn như quỳnh)
UNIT 02. MY HOME. LESSON 1. GETTING STARTED
Trang bìa
Trang bìa
Ảnh
Unit 2: MY HOME
LESSON 1. GETTING STARTED
Ảnh
Ảnh
WARM-UP
Objectives
Ảnh
Objectives
* By the end of this lesson, students can know: - Use the lexical items related to the topic " My home" - Practice prepositions of place to describe the pictures.
Let's sing
Ảnh
This is my house
1. Listen and read
Listen the conversation
Ảnh
Read the conversation
Hình vẽ
Mi: Wow. That room looks so big, Nick. I can see there’s a TV behind you. Nick: Yes, I’m in the living room. Can you see my dog, Luke? He’s sitting on the sofa. Mi: Yes I can. He looks happy. Nick: Ha ha. He is. You room looks nice, too. Where do you live, Mi? Mi: I live in a town house. It’s near the city center and it’s very noisy. How about you? Where do you live? Nick: I live in a country house. Who do you live with? Mi: I live with my father, mother and younger brother. We are moving to an apartment next month. Nick: Are you? Mi: Yes, We are. My aunt lives near there and I can play with my cousin, Vy. Nick: Are there many rooms in your new apartment? Mi: Yes, there are. There ‘s a living rooms, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms. The kitchen is next to the living room Nick: Oh. That’s my mum. I’d better go. It’s dinner time. Bye, see you soon.
Hình vẽ
New words
New words
home: (n)
Ảnh
Ngôi nhà
behind: (pre)
Ảnh
đằng sau
sofa: (n)
Ảnh
ghế trường kỷ
town: (n)
Ảnh
phố, thị trấn
center: (n)
trung tâm
apartment: (n)
Ảnh
căn hộ
cousin: (n)
Anh em họ
aunt: (n)
cô, dì
uncle: (n)
chú, bác
a. Which family members does Mi talk about?
Hình vẽ
Hình vẽ
grandparents
dad
mum
brother
uncle
aunt
cousin
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
a. Which family members does Mi talk about?
b. Read the conversation again. Complete the sentences.
b. Read the conversation again. Complete the sentences.
Bài tập kéo thả chữ
1. There is a ||TV|| and a ||sofa|| in Nick’s living room. 2. Now Mi lives in a ||town house||. 3. Luke likes ||sitting on the sofa||. 4. Mi thinks living near the city center is ||noisy||. 5. Mi’s new house has ||three|| bedrooms.
II. Prepositions of place
2. Match the prepositions with the pictures.
2. Match the prepositions with the pictures.
Hình vẽ
in on behind in front of under between next to
Ảnh
A. ________
Ảnh
B. ________
Ảnh
C. ________
Ảnh
D. ________
Ảnh
E. ________
Ảnh
F. ________
Ảnh
G. ________
on
next to
behind
in
in front of
between
under
III. Practice
3. Write a sentence to describe each picture in 2.
3. Write a sentence to describe each picture in 2.
Ảnh
A. ________
Ảnh
B. ________
Ảnh
C. ________
Ảnh
D. ________
Ảnh
E. ________
Ảnh
F. ________
Ảnh
G. ________
on
next to
behind
in
in front of
between
under
- Picture A
Ảnh
Bài tập kéo thả chữ
A- ||The dog is on the chair||.
- Picture B
Ảnh
Bài tập kéo thả chữ
B- ||The dog is next to the bowl||.
- Picture C
Ảnh
Bài tập kéo thả chữ
C- ||The cat is behind the TV||.
- Picture D
Ảnh
Bài tập kéo thả chữ
D- ||The cat is in the wardrobe||.
- Picture E
Ảnh
Bài tập kéo thả chữ
E- ||The dog is in front of the kennel||.
- Picture F
Ảnh
Bài tập kéo thả chữ
F- ||The cat is between the lamp and the sofa||.
- Picture G
Ảnh
Bài tập kéo thả chữ
G- ||The cat is under the table||.
4. Write true of false for each sentence. Correct the false ones.
4. Write true of false for each sentence. Correct the false ones.
Ảnh
1- The dog is behind the bed 2- The schoolbag is under the table 3- The picture is between the clocks 4-The dog is in front of the computer. 5- The cap is under the pillow. 6- The picturess are on the wall.
- Write true of false for each sentence
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
1- The dog is behind the bed.
2- The schoolbag is under the table.
3- The picture is between the clocks.
4-The dog is in front of the computer.
5- The cap is under the pillow.
6- The picturess are on the wall.
F
T
F
F
F
T
- Correct the false ones
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
1- The dog is behind the bed.
2- The schoolbag is under the table.
3- The picture is between the clocks.
4-The dog is in front of the computer.
5- The cap is under the pillow.
6- The picturess are on the wall.
F
T
F
F
F
T
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
5. Look at the picture again. Answer the questions.
5. Look at the picture again. Answer the questions.
1. Where are the books? 2. Where are the clothes? 3. Is the pillow on the bed? 4. Are the notebooks under the bed? 5. Where is the mouse? 6. Is the chair next to the bed?
Ảnh
- Answer the questions
Hình vẽ
Bài tập kéo thả chữ
1. Where are the books? => ||They are on the desk./ bookshelf.|| 2. Where are the clothes? => ||They are on the floor.|| 3. Is the pillow on the bed? => ||Yes, it is.|| 4. Are the notebooks under the bed? => ||No, they aren’t. They’re on the bed.|| 5. Where is the mouse? => ||It’s behind the bookshelf.|| 6. Is the chair next to the bed? => ||No, it isn’t. It’s next to the table.||
Ảnh
Hình vẽ
THE END
Homework
Ảnh
- Learn by heart the prepositions of place. - Practice the dialogue with friends - Do exercise 5 on page 11- workbook - Prepare new lesson: Unit 2. Lesson 2. A closer look 1
The end
Ảnh
Thanks for your attention
Good bye. See you again!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓