Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thi Vân
Ngày gửi: 14h:43' 13-09-2017
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 323
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
MY HOME
HOME: - can be the house or apartment where you live
- can refer to a family living together
Skype: a system that allows you to make phone calls, using your computer and the Internet.
How many people are there?
Who are they?
What are they doing?
What are they talking about?
Mi: Wow. That room looks so big, Nick. I can see there’s a TV behind you.
Nick: Yes. I’m in the living room. Can you see my dog Luke? He’s sitting on the sofa.
Mi: Yes, I can. He looks happy.
Nick: Ha ha, he is. Your room looks nice too. Where do you live, Mi?
Mi: I live in a town house. It’s near the city centre and it’s very noisy. How about you? Where do you live?
Nick: I live in a country house. Who do you live with?
Mi: I live with my father, mother and younger brother. We are moving to an apartment next month.
Nick: Are you?
Mi: Yes, we are. My aunt lives near there and I can play with my cousin, Vy.
Nick: Are there many rooms in your new apartment?
Mi: Yes, there are. There’s a living room, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms. The kitchen is next to the living room.
(Sound of shouting)
Nick: Oh, that’s my mum. I’d better go. It’s dinner time. Bye, see you soon.
Mi: Wow. That room looks so big, Nick. I can see there’s a TV behind you.
Nick: 
Mi: Yes, I can. He looks happy.
Nick: 
Mi: I live in a town house. It’s near the city centre and it’s very noisy. How about you? Where do you live?
Nick: 
Mi: I live with my father, mother and younger brother. We are moving to an apartment next month.
Nick: 
Mi: Yes, we are. My aunt lives near there and I can play with my cousin, Vy.
Nick: 
Mi: Yes, there are. There’s a living room, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms. The kitchen is next to the living room.
1a. Which family members does Mi talk about?
I. Vocabulary:
1b. Complete the sentences:
1. There is a...........  and a ............ in Nick’s living room.
2. Now, Mi lives in a .............. .
3. Luke likes............... .
4. Mi thinks living near the city centre is ......................
5. Mi’s new home has...............  bedrooms.
TV
sofa
town house
sitting on the sofa
noisy
three
in
on
behind
in front of
under
between
next to
A
B
C
D
E
F
G
II. Prepositions of place
3/p.17. Write a sentence to describe each picture:
A. dog / chair.
B. dog / bowl.
C. cat / TV.
D. cat / wardrobe.
E. dog / kennel.
F. cat / lamp / sofa.
G. cat / table.
A
A. The dog is on the chair.
3/p.17. Write a sentence to describe each picture:
A. The dog is on the chair.
B. The dog is next to the bowl.
C. The cat is behind the TV.
D. The cat is in the wardrobe.
E. The dog is in front of the kennel.
F. The cat is between the lamp and the sofa.
G. The cat is under the table.
A
4/p.17. True or False? Correct the false ones:
4/p.17. True or False? Correct the false ones:
5/p.17 Answer the questions
1. Where are the books?
2. Where are the clothes?
3. Is the pillow on the bed?
4. Are the notebooks under the bed?
5. Where is the mouse?
6. Is the chair next to the bed?
Where are the books?
They are on the desk./ bookshelf.
2. Where are the clothes?
They are on the floor.
3. Is the pillow on the bed?
Yes, it is.
4. Are the notebooks under the bed?
No, they aren’t. They’re on the bed.
5. Where is the mouse?
It’s behind the bookshelf.
6. Is the chair next to the bed?
No, it isn’t. It’s next to the table
GOOD BYE.
5. Homework.
Thank for your attention.
GOOD BYE.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓