Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Giang Nam
Ngày gửi: 18h:50' 12-09-2018
Dung lượng: 20.3 MB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
UNIT 2: MY HOME
Period 9. Lesson 1. Getting started
Kim’s game :Write the names of the rooms
1
5
4
3
2
Living room
Kitchen
Bedroom
Toilet
Bathroom
New words:
- Town house (n) # country house :
- Apartment = Flat (n):
- City centre (n)
- Cousin (n):
Anh, chị, em họ
Trung tâm thành phố
Nhà phố # nhà nông thôn
Căn hộ
- Uncle (n)
Chú , bác , cậu
- Aunt (n)
Cô, dì , mợ, thím
I. Listen and read:
Mi
Nick
Listen and read.
Mi: Wow. That room looks so big, Nick. I can see there’s a TV behind you.
Nick: Yes. I’m in the living room. Can you see my dog Luke? He’s sitting on the sofa.
Mi: Yes, I can. He looks happy.
Nick: Ha ha, he is. Your room looks nice too. Where do you live, Mi?
Mi: I live in a town house. It’s near the city centre and it’s very noisy. How about you? Where do you live?
Nick: I live in a country house. Who do you live with?
Mi: I live with my father, mother and younger brother. We are moving to an apartment next month.
Nick: Are you?
Mi: Yes, we are. My aunt lives near there and I can play with my cousin, Vy.
Nick: Are there many rooms in your new apartment?
Mi: Yes, there are. There’s a living room, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms. The kitchen is next to the living room.
(Sound of shouting)
Nick: Oh, that’s my mum. I’d better go. It’s dinner time. Bye, see you soon.
a. Which family members does Mi talk about?

b. Complete the following sentences:
1. There is a ____ and a _____ in Nick’s living room.
2. Now Mi lives in a __________.
3. Luke likes ________________.
4. Mi thinks living near the city center is ______.
5. Mi’s new house has ______ bedrooms.
TV
sofa
town house
sitting on the sofa
noisy
three
II. Prepositions of place: 1. Matching
on
between
In front of
in
next to
behind
under
(ở giữa)
(phía trước)
(ở trong)
(đằng sau)
(kế bên)
(ở trên)
(ở dưới)
2. Write sentences to describe pictures:
 The dog is on the chair.
 The dog is next to the bowl.
C. The cat is behind the television.
D. The cat is in the wardrobe.
E. The dog is in front of the kennel.
kennel
wardrobe
F. The cat is between the lamp and the sofa.
1.The dog is behind the bed.
2.The school bag is under the table.
3.The picture is between the clocks.
4.The dog is in front of the computer.
5.The cap is under the pillow.
6.The pictures are on the wall.
F (The dog is between the bookshelf and the bed.)
2. T
3. F (The clock is between the pictures.)
4. F (The cat is in front of the computer.)
5. F (The cap is next to the pillow.)
6. T
4.Look at the picture and write true (T) or false (F) for each sentence. Correct the false ones.
4. Answer the questions: Noughts and crosses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Answer the questions again in your notebook.
Learn vocabulary by heart.
Prepare next lesson (A closer look 1).
HOMEWORK
Where is the mouse?
 It is behind the bookshelf.
Is the pillow on the bed?
 Yes, it is.
Where are the books?
 They are on the desk/ table/ bookshelf.
Is the chair next to the bed?
 No, it isn’t. It’s next to the desk/ table.
Where are the clothes?
 They are on the floor.
Are the notebooks under the bed?
 No, they aren’t. They are on the bed.
Where is the cat?
 It is in front of the computer.
Is the dog under the bed?
 No, it isn’t. It is between the bed and the bookshelf.
Where is the school bag?
 It is under the desk/ table.
 
Gửi ý kiến