Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. My home. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Ninh
Ngày gửi: 06h:47' 04-08-2022
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 695
Số lượt thích: 0 người
MY HOUSE

Living room

kitchen

bathroom

bedroom

hall
LESSON 3

UNIT 2: MY HOUSE
Example

This is my book

This is Nam's book

This is Hoa's book

This is my teacher 's book

- Chúng ta sử dụng 's sau một tên riêng.

ex: This is Nam's pen.

- Chúng ta sử dụng 's sau một danh từ. số ít

ex : This is my teacher's book.
Choose the correct answer.

1.

My (grandmothers / grandmother's) house is in Ha Noi.

2.

This is my (sister's / sister') desk.

3.

My (cousin's / cousin) dad is my uncle.

4.

(Nam's / Nam') house is small.

5.

There are two bedrooms in (Ans / An's) flat.
Complete the sentences with the correct possessive forms.

1.

Thuc Anh is cousin. (Mi)

2.

This is their chair. (teacher)

3.

Where is computer? (Nick)

4.

My motorbike is in the garden. (father)

5.

My bedroom is next to the living room. (brother)

Mi's

teacher's

Nick's

brother's

father's
Vocabulary

on: (prep)

in: (prep)

behind: (prep)

in front of : ( prep)

ở trên

ở trong

phía sau

phía trước

next to: (prep)

bên cạnh

between ( prep)

ở giữa

under;(prep)

ở dưới
* Grammar

Prepositions of place : _( Giới từ chỉ nơi chốn)_

Prepositions of place describe where people or things are. These are some prepositions of place. (_Giới từ chỉ nơi chốn miêu tả nơi ở của người hoặc vật. Đây là một số giới từ chỉ nơi chốn.)_

in

on

behind

under

next to

in front of

between
Write the correct preposition in the box under each picture. Say a sentence to describe the picture.

in

in front of

next to

under

between

behind

Example:

1.

on

The dog is on the chair.

on
2.

3.

in

in front of

next to

under

between

behind

on

next to

next to

behind

behind
4.

5.

in

in front of

next to

under

between

behind

on

in

in

in front of

in front of
6.

7.

in

in front of

next to

under

between

behind

on

between

under

between

under
in

in front of

next to

under

between

behind

Example:

1.

on

The dog is on the chair.

on
Game: Lucky numbers

1

4

2

3

6

5

7

8
next to

2. The dog is next to the armchair.
behind

3. The cat is behind the TV.
in

4. The cat is in the wardrobe.
in front of

5. The dog is in front of the doghouse.
between

6. The cat is between the lamp and the armchair.
under

7. The cat is under the table.
LUCKY NUMBER!
LUCKY NUMBER!
Look at the picture and write T (true) or F (False) for each sentence. Correct the false ones.

Example:

The books are under the table.

The books are on the table.

F
1.

The dog is behind the bed.

2.

The school bag is on the table.

3.

The picture is between the clocks.

4.

The cat is in front of the computer.

5.

The cap is under the pillow.

F

F

F

T

T

The school bag is under the table.

The clock is between the two pictures.

The cap is on the pillow.

Look at the picture and write T (true) or F (False) for each sentence. Correct the false ones.
Memory challenge

Work in pairs. Look at the picture in 4 carefully, and then cover it. Ask and answer questions about the position of things in the picture.

Example:

_A: _Where are the books?

_B: _They're on the table.
Homework

*Learn grammar ( possessive and prepositions of place.
- Do Ex4,5 /page 11 in workbook.

- Prepare “ Communication”
Thank you for your attention!
Friday , 15th July 2022

UNIT 2 :MY HOUSE

Lesson 3: A Closer Look 2

*/ Grammar:

Possessive case : _( Sở hữu cách )_

*We use 's after a proper name.

Example: This is Elena's room.
*We use 's after a singular noun.

Example: This is my mum's book.
- Chúng ta sử dụng 's sau một tên riêng.

ex: This is Nam's pen.

- Chúng ta sử dụng 's sau một danh từ. số ít

ex : This is my teacher's book.
 
Gửi ý kiến