Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 02. My home. Lesson 7. Looking back & project

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://soanbai.violet.vn
Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:07' 18-08-2015
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 926
Số lượt thích: 1 người (nguyễn như quỳnh)
UNIT 02. MY HOME. LOOKING BACK & PROJECT
Ảnh
A. LOOKING BACK
I. Vocabulary
II. Grammar
III. Communication
Trang bìa
Trang bìa
Ảnh
Unit 2: MY HOME
Lesson 7. Looking back & Project
Ảnh
Ảnh
WARM-UP
Objectives
Ảnh
Objectives
* By the end of this lesson, students can: - Review all what they have learnt in this unit. - Review: + There is / There isn’t + There are / There aren’t + Prepositions of place.
A. LOOKING BACK
Content
Ảnh
A. LOOKING BACK
I.
Vocabulary
II.
Grammar
III.
Communication
I. VOCABULARY
1. Put the words into the correct groups. Do you want to add any words to each group?
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
1. Put the words into the correct groups. Do you want to add any words to each group?
Living room,
Attic,
Bed,
Hall,
Picture,
Villa,
Cupboard,
Apartment,
Chest of drawers,
Town house,
Bathroom,
Bedroom,
Wardrobe,
Sofa,
Stilt house,
Kitchen,
Dishwasher,
Desk,
Country house
Types of building
Rooms
Furniture
Hình vẽ
Hình vẽ
- Put the words into the correct groups
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Country house
Desk,
Dishwasher,
Kitchen,
Stilt house,
Sofa,
Wardrobe,
Bedroom,
Bathroom,
Town house,
Chest of drawers,
Apartment,
Cupboard,
Villa,
Picture,
Hall,
Bed,
Attic,
Living room,
Living room
Attic
Bed
Picture
Villa
Cupboard
Apartment
Chest of drawers
Town house
Bathroom
Bedroom
Wardrobe
Stilt house
Kitchen
Dishwasher
Country house
Sofa
Hall
Furniture
Rooms
Types of building
Put the words into the correct groups
II. GRAMMAR
2. Make sentences. Use appropriate prepositions of places.
2. Make sentences. Use appropriate prepositions of place
Ảnh
1. The boy _______.
Ảnh
2. The dog ________.
Ảnh
3. The cat ________.
Ảnh
3. The cat ________.
Ảnh
5. The girl ________.
Ảnh
6. The boy _______.
- Picture 1,2
Hình vẽ
Ảnh
Ảnh
Bài tập kéo thả chữ
1. The boy ||is on the table.|| 2. The dog ||is in front of the kennel.||
Hình vẽ
- Picture 3,4
Hình vẽ
Ảnh
Ảnh
Bài tập kéo thả chữ
3. The cat ||is between the bookshelf and the sofa|| 4. The cat ||is behind the computer||
Hình vẽ
- Picture 5,6
Hình vẽ
Ảnh
Ảnh
Bài tập kéo thả chữ
5. The girl ||is in the armchair||. 6. The boy ||is next to the armchair||.
Hình vẽ
3. Look at the picture and complete the sentences
3. Look at the picture and complete the sentences. Use There is/There are/There isn’t/There aren’t.
Ảnh
Hình vẽ
1. __________ a clock on the wall. 2. __________ books on the bookshelf. 3. __________ a desk next to the bookshelf. 4. __________ two posters on the wall. 5. __________ a laptop and a lamp on the desk 6. __________ three plants in the corner.
- Complete the sentences
Hình vẽ
Bài tập kéo thả chữ
1. ||There is|| a clock on the wall. 2. ||There are|| books on the bookshelf. 3. ||There is|| a desk next to the bookshelf. 4. ||There aren’t|| two posters on the wall. 5. ||There is|| a laptop and a lamp on the desk 6. ||There aren’t|| three plants in the corner.
Hình vẽ
4. Turn the sentences in 3 into questions
Ảnh
4. Turn the sentences in 3 into questions
Example:
Is there a clock on the wall?
- Write the questions with their answers.
Hình vẽ
Hình vẽ
Bài tập kéo thả chữ
=> ||Is there a clock on the wall?|| 1. There is a clock on the wall. => ||Are there books on the bookshelf?|| 2. There are books on the bookshelf. => ||Is there a desk next to the bookshelf?|| 3. There is a desk next to the bookshelf. => ||Aren’t there two posters on the wall? || 4. There aren’t two posters on the wall. => ||Is there a laptop and a lamp on the desk?|| 5. There is a laptop and a lamp on the desk => ||Aren’t there three plants in the corner?|| 6. There aren’t three plants in the corner.
5. Write 6 sentences to describe your bedroom
5. Write 6 sentences to describe your bedroom
Ảnh
Example:
There’s a big bed next to the door.
III. COMMUNICATION
6. Work in groups. Take turn to draw a cat in the house below. Other students ask questions to find the cat
Hình vẽ
6. Work in groups. Take turn to draw a cat in the house below. Other students ask questions to find the cat
Ảnh
Hình vẽ
Example:
A: Where is the cat? B: Is it on the bed? A: No, it isn’t. C: Is it under the table? A: Yes, it is.
* Consolidation
Consolidation
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Finished! Now you can…
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Hình vẽ
use words for type houses, furniture and family. use prepositions to describle where things are describle use there is/ there are/ there isn't/ there aren't describle where things are in a house
B. PROJECT
THESE ARE SOME STRANGE HOUSESFROM THE WORLD.
THESE ARE SOME STRANGE HOUSES FROM THE WORLD.
Ảnh
1. Which house do you want? Why?
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
1. Which house do you want? Why?
2. Draw your own strange house. Tell the group about your house
2. Draw your own crazy house. Tell the group about your house.
Ảnh
- Draw your own crazy house
Draw your own crazy house
Ảnh
THE END
Homework
Ảnh
- Complete the self-assessment: Finished! Now you can… - Do exercise in the workbook. - Do task 5: Write 6 sentences to describe your bedroom - Prepare next lesson: Unit 03. My friends. Lesson 1. Getting started
The end
Ảnh
Thanks for your attention
Good bye. See you again!
No_avatarf

hello

 

No_avatarf

that good

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓