Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tiếng Anh 6 (Sách mới). Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 3. A closer look 2
Người gửi: ai cũng được
Ngày gửi: 20h:38' 09-11-2018
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 379
Số lượt thích: 0 người
Ba Be Lake
Niagara Fall
The Amazon river
The Sahara
Mount Everest
Tra Co beach
UNIT 5
NATURAL WONDERS
OF THE WORLD
A closer look 2
1, Read the sentences and guess if they are “T or F”
T F
1, Mount Everest is the highest mountain in the world
2,Ba Be lake is the largest lake in Viet Nam
3, Niagara Falls is the highest waterfall in the world
4, Tra Co beach is the longest beach in Viet Nam
5, the Amazon is the widest river in the world
6, The Sahara is the hottest desert in the world
2, Listen to Vy giving the answers .Check your guesses
T F
1, Mount Everest is the highest mountain in the world
2,Ba be lake is the largest lake in Viet Nam
3, Niagara Falls is the highest waterfall in the world
4, Tra Co beach is the longest beach in Viet Nam
5, The Amazon is the widest river in the world
6, The Sahara is the hottest desert in the world


3, Underline all the words ending in –est in the quiz
1, Mount Everest is the highest mountain in the world
2,Ba be lake is the largest lake in Viet Nam
3, Niagara Falls is the highest waterfall in the world
4, Tra Co beach is the longest beach in Viet Nam
5, the Amazon is the widest river in the world
6, The Sahara is the hottest desert in the world
FORM:
( superlatives Adjectives ) : So sỏnh hon nh?t
S + be + the + adj-est+ N…..
NOTE:
good -> better -> the best (tốt, giỏi)
Bad -> worse -> the worst (xấu , tồi )
1. Superlative adjectives
Activity 1: Complete the table with the comparatives and superlatives
good
better
best
bad
worse
worst
tall
taller
wide
tallest
wider
large
larger
longest
hot
widest
hotter
Irregular
adjectives
Short adjectives
longer
hottest
long
largest
Activity 2: Complete the passage:
Did you know Libya, in Africa, is the (1.hot) …… country
in the world? It’s (2.hot) ………than any other country!
How about the (3.cold)………? Antarctica is the (4.cold)…… place in the world! It’s even (5.cold)……… than Russia. The (6.big)……..desert in the world is the Sahara.And now you know the (7.high)……… mountain is called Mount Everest. Did you know it’s in Nepal? Nepal is (8.small)……… than India, but I think it’s more beautiful
hotter
hottest
coldest
coldest
colder
biggest
highest
smaller
2. MUST, MUSTN’T
Activity 1
S + must + V……: phải làm gì…
S + mustn’t + V……: không phải làm gì
FORM:
Ex: You must arrive on time.
You mustn’t be late.
Activity 2: Look at the rules of classroom. Complete the sentences, by using must or mustn’t
1.We …………arrive on time.
2. We ……….…clean the room floor and the board.
3. We ……….......talk in class
4. We …………...play the football in the school yard.
5.We …………..put the garbage in the waste basket.
mustn’t
must
must
must
mustn’t
Thank you -Good bye
 
Gửi ý kiến