Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 11. Nghe-viết: Tiếng hò trên sông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hội
Ngày gửi: 19h:05' 19-10-2016
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA XUÂN NAM
Môn: Chính tả lớp 3
GVTH: Nguy?n H?i
Chào quý thầy cô về dự giờ !
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA XUÂN NAM
Môn: Chính tả lớp 3
GVTH: Nguy?n H?i
Chào quý thầy cô về dự giờ !
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010

Chính tả: ( nghe - viết )
Viết các từ sau :
cây sào,
lịch sử,
xào nấu
đối xử

Chính tả: ( nghe - viết )
...Khi ñi qua nhöõng caùnh ñoàng xanh, baïn coù ngöûi thaáy muøi thôm maùt cuûa boâng luùa non khoâng? Trong caùi voû xanh kia, coù moät gioït söõa traéng thôm, phaûng phaát höông vò ngaøn hoa coû. Döôùi aùnh naéng, gioït söõa daàn daàn ñoâng laïi, boâng luùa ngaøy caøng cong xuoáng, naëng vì chaát quyù trong saïch cuûa trôøi…
Theo THAÏCH LAM
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010
Quà của đồng nội
Chính tả:( nghe - viết )
-Tác giả tả hạt lúa non như thế nào?
. Haït luùa non mang trong noù haït söõa thôm phaûng phaát höông vò ngaøn hoa coû, keát tinh caùc chaát quyù trong saïch cuûa trôøi.
-Đoạn viết có mấy câu ?
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010
3 câu
Quà của đồng nội

Chính tả ( nghe viết )
...Khi ñi qua nhöõng caùnh ñoàng xanh, baïn coù ngöûi thaáy muøi thôm maùt cuûa boâng luùa non khoâng? Trong caùi voû xanh kia, coù moät gioït söõa traéng thôm, phaûng phaát höông vò ngaøn hoa coû. Döôùi aùnh naéng, gioït söõa daàn daàn ñoâng laïi, boâng luùa ngaøy caøng cong xuoáng, naëng vì chaát quyù trong saïch cuûa trôøi…
Theo THAÏCH LAM
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010
Quà của đồng nội
Chính tả:( nghe - viết )
t? khĩ :
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010
thơm mát
chất quý
- trong sạch
- ngửi ,
- giọt sữa,
Quà của đồng nội
Chính tả :( nghe - viết )
Luyện viết t? khĩ :
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010
thơm mát
chất quý
- trong sạch
- ngửi ,
- giọt sữa,
Quà của đồng nội

Chính tả ( nghe - viết )
…Khi ñi qua nhöõng caùnh ñoàng xanh, baïn coù ngöûi thaáy muøi thôm maùt cuûa boâng luùa non khoâng? Trong caùi voû xanh kia, coù moät gioït söõa traéng thôm, phaûng phaát höông vò ngaøn hoa coû. Döôùi aùnh naéng, gioït söõa daàn daàn ñoâng laïi, boâng luùa ngaøy caøng cong xuoáng, naëng vì chaát quyù trong saïch cuûa trôøi…
TheoTHAÏCH LAM
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010
Quà của đồng nội
.Khi di qua nh?ng cnh d?ng xanh, b?n cĩ ng?i th?y mi thom mt c?a bơng la non khơng? Trong ci v? xanh kia, cĩ m?t gi?t s?a tr?ng thom, ph?ng ph?t huong v? ngn hoa c?. Du?i nh n?ng, gi?t s?a d?n d?n dơng l?i, bơng la ngy cng cong xu?ng, n?ng vì ch?t qu trong s?ch c?a tr?i.
Theo Th?ch Lam

Chính tả: ( nghe - viết )
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010
Quà của đồng nội
Chính tả: ( nghe - viết )
Luyện tập :
(2)a).Điền vaøo chỗ trống s hay x ? Giaûi caâu ñoá :
Nhaø …anh laïi ñoùng ñoá …anh
Tra ñoã, troàng haønh, thaû lôïn vaøo trong.
(Laø baùnh gì ?)

Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010
x
x
Cái bánh chưng
. Đố : thanh tre hay gỗ đóng ở vách, ở cửa để tăng độ cứng.
Quà của đồng nội
Chính tả: ( nghe - viết )
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010
Về nhà hoàn thành bài tập 1, 2 trang
67-68 vở Bài tập tiếng việt 3 tập 2
- V? nhà luy?n vi?t các l?i sai chính t?.
- Xem tru?c bài Thì thầm trang 133 d? ti?t sau h?c .
Quà của đồng nội
KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ SỨC KHỎE
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ
 
Gửi ý kiến