Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 11. Nghe-viết: Tiếng hò trên sông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hội
Ngày gửi: 19h:08' 19-10-2016
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 269
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
ĐÔNG HÒA – PHÚ YÊN
Môn: Chính tả lớp 3
Giáo viên: Nguy?n H?i
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự
giờ, thăm lớp 3 b
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010

Chính tả ( nghe viết )
Học thuộc lòng và Gi?i câu đố bài tập 3a trang 82
Để nguyên ai cũng lặc lè
Bỏ nặng thêm sắc ngày hè chói chang.
Là chữ:. nặng - nắng
Có sắc mọc ở gần xa
Có huyền - vuốt thẳng áo quần cho em.
Là chữ : lá - là

Chính tả ( nghe viết )
Tiếng hò trên sông
Ñieäu hoø cheøo thuyeàn cuûa chò Gaùi vang leân. Toâi nghe nhö coù côn gioù chieàu thoåi nheø nheï qua ñoàng, roài vuùt bay cao. Ñoâi caùnh thaàn tieân nhö naâng toâi bay leân lô löûng, ñöa ñeán nhöõng beán bôø xa laï. Tröôùc maét toâi, vöøa hieän ra con soâng gioáng nhö soâng Thu Boàn töø ngang trôøi chaûy laïi… VOÕ QUAÛNG
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
Chính tả ( nghe viết )
+ Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho tác giả nghĩ đến những ai ?
. Taùc giaû nghó ñeán queâ höông vôùi hình aûnh côn gioù chieàu thoåi nheï qua ñoàng vaø con soâng Thu Boàn.
+ Neâu caùc teân rieâng trong baøi ?
Gái, Thu Bồn.
+ Bài chính tả có mấy câu?
4 câu
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
Tiếng hò trên sông

Chính tả ( nghe viết )
Tiếng hò trên sông
Ñieäu hoø cheøo thuyeàn cuûa chò Gaùi vang leân. Toâi nghe nhö coù côn gioù chieàu thoåi nheø nheï qua ñoàng, roài vuùt bay cao. Ñoâi caùnh thaàn tieân nhö naâng toâi bay leân lô löûng, ñöa ñeán nhöõng beán bôø xa laï. Tröôùc maét toâi, vöøa hieän ra con soâng gioáng nhö soâng Thu Boàn töø ngang trôøi chaûy laïi… VOÕ QUAÛNG

Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
Chính tả ( nghe viết )
Luyện viết t? khĩ :
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010
gió chiều
- lơ lửng,
ngang trời
- chèo thuyền ,
con sông,
Tiếng hò trên sông

Chính tả ( nghe viết )
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
Tiếng hò trên sông

Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao .Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại...... VÕ QUẢNG
Chính tả ( nghe viết )
Luyện tập :
2.Em choïn töø naøo trong ngoaëc ñôn ñieàn vaøo choã troáng ?
a) ( cong , coong ):
chuoâng xe ñaïp keâu kính …….. , veõ ñöôøng ……….

b) ( xong , xoong ) :
laøm ………. vieäc , caùi ……….
coong
cong
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
xong
xoong
Tiếng hò trên sông
Chính tả ( nghe viết )
Luyện tập :
(3) Thi tìm nhanh, vieát ñuùng :
a) - Töø ngöõ chæ söï vaät coù tieáng baét ñaàu s
M : soâng, chim seû, ……….

sắn, suối, sen, sung, sóc, sói,
sư tử , su su ..
mang xách, xa xa, xô đẩy, xôn xao, xáo trộn .
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
Tiếng hò trên sông
(3) Thi tìm nhanh, viết đúng :
- Từ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu từ x
M : xào nấu, xanh xao,....
Chính tả ( nghe viết )
*Về nhà hoàn thành bài tập 2,3 trang 67-68 vở Bài tập tiếng việt 3 tập 1.
*V? luy?n vi?t các l?i sai chính t?.
*Xem tru?c bài Vẽ quê hương trang 88 dđ? ti?t sau h?c .

Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
Tiếng hò trên sông
Tiết học kết thúc
CHÚC THẦY CÔ SỨC KHỎE
Cả lớp hát bài Em yêu trường em
CHÚC THẦY CÔ SỨC KHỎE
Tiết học kết thúc
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ
No_avatar

Xấu hổLỡ lờihay quá anh chị ơi

 
Gửi ý kiến