Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Lan
Ngày gửi: 21h:07' 09-05-2021
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 427
Số lượt thích: 0 người
LỊCH SỬ 6
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
1. Họ Khóc dùng quyÒn tù chñ
Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh Giang- Hải Duương), thuộc một dòng họ lớn lâu đời. Ông sống khoan hoà, hay thuương ngưuời, đuược dân chúng mến phục.
Tưuợng Khúc Thừa Dụ (?-907)
Tiết 30: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
Vào cuối thế kỷ thứ IX, ở phương Bắc, triều đình phong kiến nhà Đường trên đường suy vong. Chính quyền mục nát, vua Đường ăn chơi, sa đọa. Các cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền nổi dậy ở khắp nơi. Lúc ấy, Tiết độ sứ Giao Châu là Độc Cô Tổn có ý làm phản nên bị bắt đi đày ở đảo Hải Nam, rồi chết tại đó.
Nhân cơ hội này, Khúc Thừa Dụ đã chớp thời cơ dấy binh khởi nghĩa, đánh chiếm phủ Tống Bình - Đại La, tự xưng là Tiết độ sứ. Để giữ vững chính quyền non trẻ vừa mới thành lập, ông đã cử phái bộ sang nhà Đường thần phục, nhưng thực chất là "dùng nhu, chế cương". Sau đó, nhà Đường phải công nhận chức quan này của ông. 
1. H? Khúc dựng quyền tự chủ
a) Hoàn cảnh:
- Cuèi thÕ kØ IX: Nhµ §­êng suy yÕu.
- Khóc Thõa Dô tËp hîp nh©n d©n næi dËy.
- Giữa năm 905: Tiết độ s? An Nam bị giáng chức, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm T?ng Bình, t? xung là Tiết độ sứ.
- §Çu n¨m 906 Vua §­ưêng phong cho Khóc Thõa Dô lµm TiÕt ®é sø.
Tiết độ sứ là chức quan của nhà Đường phong cho Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ Sứ để chứng tỏ An Nam vẫn thuộc nhà Đường.
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
1.H? Khúc dựng quyền tự chủ
b) Họ Khúc xây dựng nền tự chủ:
Năm 907: Khúc Thừa Dụ mất ? Khúc Hạo lên thay:
- §Æt l¹i khu vùc hµnh chÝnh.
- Cö ng­êi tr«ng coi mäi viÖc ®Õn tận x·.
- §Þnh l¹i møc thuÕ, b·i bá c¸c thø lao dÞch, lËp l¹i sæ hé khÈu.
* Mục đích: Xây dựng chính quyÒn độc lập tù chñ cña ng­êi ViÖt.
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
Khúc Hạo (? - 917) còn gọi là Khúc Thừa Hạo  là con của Khúc Thừa Dụ, thay cha làm Tiết độ sứ vào năm Đinh Mão 907, hết lòng chăm lo việc dân nước.  Nối nghiệp cha và nối chí cha, Khúc Hạo đã đảm đương một cách tài giỏi trọng trách củng cố nền tự chủ còn non trẻ của dân tộc Việt Nam. Khúc Hạo kiên trì giữ vững đất nước, chăm lo xây dựng nền tảng độc lập của dân tộc, tiến hành nhiều cải cách quan trọng về các mặt dựa trên quan điểm "Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui" (Việt sử thông giám cương mục).
Khúc Hạo
Dương Đình Nghệ (cũng có sách viết là Dương DiênNghệ), quê ở làng Ràng, xã Dương Xá, nay thuộc huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, sinh năm nào không rõ. Dưới thời họ Khúc, Dương Đình Nghệ vừa là hào trưởng của đất Dương Xá. vừa là một trong những bộ tướng của Khúc Haïo.
Khi quân Nam Hán xâm lược và đô hộ nước ta, Dương Đình Nghệ quyết chí nổi dậy giành độc lập. Sử cũ cho biết, ông nuôi đến 3000 nghĩa tử (con nuôi) trong nhà, đồng thời, ra sức hiệu triệu hào kiệt bốn phương hợp sức xướng nghĩa. Những nhân vật nổi tiếng đương thời như: Ngô Quyền ở Phong Châu (nay thuộc Sơn Tây, Hà Tây), Đinh Công Trứ ở Trường Châu (Ninh Bình)… đều theo về với Dương Đình Nghệ.
Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân ra quét sạch bọn đô hộ Nam Hán, tái lập nền độc lập và tự chủ. Ông tự xưng là tiết độ sứ, cử Đinh Công Trứ làm thứ sử Hoan Châu, Ngô Quyền làm thứ sử Ái Châu.
Tiết 30: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
- Ngô Quyền (898 – 944) người Đường Lâm (Hà Nội), cha là Ngô Mân làm châu mục Đường Lâm.
- Ngô Quyền là người có chí lớn, mưu cao, mẹo giỏi. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất. Ngô Quyền đã từng chiến đấu anh dũng. Ông là một tướng giỏi, được Dương Đình Nghệ gả con gái cho. Sau khi đánh đuổi quân Nam Hán về nước, Ngô Quyền được Dương Đình Nghệ phong chức Thứ sử, trấn giữ Ái Châu (Thanh Hoá).
* Sơ lược về tiểu sử của Ngô Quyền?
- Năm 937, Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ để đoạt chức.
- Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc.
* Hoàn cảnh lịch sử:
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
Năm 937, Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ để đoạt chức.
Vậy theo em, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?
- Nhằm trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn, bảo vệ nền tự chủ của đất nước.
( Vì việc xây dựng nền tự chủ đang được tiến hành thì tháng 4/937 Kiều Công Tiễn làm phản, giết Dương Đình Nghệ )
.
Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc.
Trước tình hình đó Kiều Công Tiễn đã làm gì?
Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu vua Nam Hán
a) Hoàn cảnh lịch sử:
Theo em, vì sao Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán, hành động của Kiều Công Tiễn cho thấy điều gì ?
Kiều Công Tiễn muốn dùng thế lực của nhà Nam Hán để chống Ngô Quyền, đoạt bằng được chức Tiết độ sứ.
- Đây là một hành động phản phúc “cõng rắn cắn gà nhà”
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
Cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai của quân Nam Hán nổ ra trong hoàn cảnh nào ?
Do Kiều Công Tiễn làm phản và cầu cứu nhà Nam Hán để đối phó với Ngô Quyền.
Việc nhà Nam Hán tiến hành xâm lược nước ta lần thứ hai đã chứng tỏ điều gì ?
Chứng tỏ bọn phong kiến phương Bắc không chịu từ bỏ ý định xâm lược nước ta.
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
Kế hoạch của quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai như thế nào?
- Năm 938, quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai.
*
Đạo quân thuỷ do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy
Đạo quân vua Nam Hán đóng ở Hải Môn
a) Hoàn cảnh lịch sử:
Nghe tin quân Nam Hán sắp vào nước ta, Ngô Quyền đã chuẩn bị kháng chiến như thế nào ?
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
Bách Bạch (Quảng Tây)
Tống Bình (Hà Nội)
Vì sao Ngô Quyền quyết định tiêu diệt quân Nam Hán ở cửa sông Bạch Đằng ?
- Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn, chuẩn bị kháng chiến bố trí trận địa
trên sông Bạch Đằng.
a) Hoàn cảnh lịch sử:
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
Ngô Quyền đã bố trí trận địa ở cửa sông Bạch Đằng như thế nào ?
Ông đã huy động quân và dân lên rừng đẵn hàng ngàn cây gỗ dài ,đầu đẽo nhọn và bịt sắt ,rồi đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiễm yếu ,gần cửa biển,xây dựng thành một trận địa cọc ngầm ,có quân mai phục hai bên bờ.
a) Hoàn cảnh lịch sử:
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
Cửa sông Bạch Đằng
Đốn gỗ làm cọc
Đóng cọc nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng
Quân ta mai phục
Phục kích
THẢO LUẬN NHÓM
Vậy kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào ?
+ Chủ động: Đón đánh quân xâm lược.
+ Độc đáo: Bố trí trận địa cọc ngầm trên sông Bạch Đằng, lợi dụng thuỷ triều của sông.

Ngô Quyền bảo với tướng tá: “ Hoằng Tháo là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mệt mỏi lại nghe tin Kiều Công Tiễn chết nên không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức mạnh đối địch với quân mệt mỏi, tất phá được. Song họ có lợi ở thuyền, nếu ta không phòng bị trước thì chuyện được thua không thể biết được”
a) Hoàn cảnh lịch sử:
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
CHÚ DẪN
----
Sông và cửa sông Bạch Đằng xưa
Quân thuỷ
Quân địch
Quân địch tháo chạy
Quân bộ ta mai phục
xxxxx
Bãi cọc ngầm
xxxxx
Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
b) Diễn biến:
-Cuối năm 938, Hoằng Tháo chỉ huy thủy quân Nam Hán tiến vào nước ta
xxxxx
Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
*Diễn biến:
xxxxx
- Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra đánh
nhử quân Nam Hán vào trận địa
bãi cọc lúc nước triều đang lên.
Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
-Cuối năm 938, Hoằng Tháo chỉ huy thủy quân Nam Hán tiến vào nước ta
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938:
xxxxx
Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Tại sao Ngô Quyền chỉ huy quân ta cầm cự và đánh nhử địch ?
Đánh nhử giặc vào sông Bạch Đằng, lúc này thuỷ triều dâng lên tràn ngập bãi cọc, đưa giặc vượt qua bãi cọc ngầm.
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
xxxxx
Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
- Lưu Hoằng Tháo đốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm vào sông Bạch Đằng.
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
xxxxx
Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
xxxxx
Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
- Lúc thuỷ triều xuống, quân ta phản công quyết liệt.
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
Phản công
Thuyền của địch va vào bãi cọc
? Kết quả trận chiến trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền như thế nào.
Quân Nam Hán thua to . Hoằng Tháo bỏ mạng -> Vua Nam Hán thu quân về nước.
- Chấm dứt hẳn thời kỳ nước ta bị phong kiến Trung Quốc đô hộ (1000 năm )
- Mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho đất nước.
Vì sao lại nói : “ trận chiến trên sông Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta ?
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
* Ý nghĩa:
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Ngô Quyền có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai ?
Ông đã huy động được sức mạnh toàn dân, tận dụng được vị trí và địa thế của sông Bạch Đằng, chủ động đưa ra kế hoạch và cách đánh giặc độc đáo – bố trí trận địa cọc để làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
“ Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới nhóm hợp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương làm cho người phương Bắc không dám sang nữa. Có thể bảo là một cơn giận mà yên được dân, mưu cũng giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi Hoàng đế và đổi niên hiệu nhưng mà chính thống của nước Việt ngõ hầu đã nối lại được ”
Lê Văn Hưu
-Từ đây có thể rút ra bài học lịch sử: Một dân tộc, dù nhỏ, yếu, nhưng quyết tâm đấu tranh giành độc lập dân tộc thì có thể đánh bại được kẻ thù hùng mạnh hơn gấp nhiều lần
-Ngô Quyền xứng đáng được nhân dân tôn vinh là “ Ông tổ phục hưng nền độc lập dân tộc ”
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến ?
* Nguyên nhân thắng lợi
- Sự lãnh đạo tài tình của Ngô Quyền, sự đoàn kết của toàn dân.
-Tổ tiên ta đã vận dụng cả ba yếu tố :
“Thiên thời - địa lợi – nhân hòa ”
để tạo nên sức mạnh và chiến thắng.
2.Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938:
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
Lăng Ngô Quyền ở Hà Tây
Tượng Ngô Quyền
Việc nhân dân ta dựng lăng Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào ?
Lăng Ngô Quyền ở Hà Tây
Tượng Ngô Quyền
Vậy để tưởng nhớ công lao của Ngô Quyền thì các em phải làm gì ?
8. Ai đã cầu cứu quân Nam Hán?
( 12 chữ cái).
7. Phương tiện mà quân Nam Hán sử dụng
khi tiến đánh nước ta.( 6 chữ cái).
6. Tên con sông được chọn làm trận
địa cọc ngầm. (8 chữ cái)
5. Từ nào thích hợp dùng trong cụm từ
“vội vã thúc……..về nước” ?
4. Khi sang xâm lược nước ta quân Nam
Hán đóng ở đâu?(6 chữ cái)
3. Quê của Ngô Quyền. (8 chữ cái)
2. Quân Nam Hán tiến vào nước ta bằng
đường nào?(4 chữ cái)
Tên tướng của quân Nam Hán sang xâm
nước ta?(12 chữ cái)
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
6
7
8
5
4
3
U
N
G
Ô
Q
Y
N

N
G
Ô
Q
U

Y
N
Ư

N
G
T
H
O
U
H
O
Á
L
B
I
N

Ư
L
Â
M
N
G
Đ

H

I
M
N
Ô
U
N
Q
Â

C
H
Đ
B

G
N
T
H
U
Y
N

I
Ô
N
G
T
U
C
K

I
N

- Về nhà học bài và làm bài tập 1,2,3 SGK
- Ôn Tập và chuẩn bị kiểm tra HKII
 
Gửi ý kiến