Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 24. Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: san quốc bảo
Ngày gửi: 06h:58' 24-06-2018
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH
CỦA NHÓM 2
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ĐỀ TÀI:
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
Cơ sở hình thành
Lý luận: Theo CN MacLênin: CM là sự nghiệp của quần chúng, còn ở Vn ”Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, “Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh”
Thực tiễn: KHảo sát những PTCMGPDT (CM Pháp, Mỹ, Nga)
Sự phân hóa xã hội: Các giai cấp ở thuộc địa dù là địa chủ hay nông dân, họ đều chung số phân là người nô lệ mất nước
Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
1/ T/c, nhiệm vụ & mục tiêu của CM giải phóng DT
Mâu thuẫn xã hội: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân
Đối tượng của cách mạng: Không phải là giai cấp tư sản bản xứ, căng không phải giai cấp địa chủ nói chung, mà là chủ nghĩa thự dân và tay sai phản động
Yêu cầu bức thiết của nhân dân các nước thuộc địa: là độc lập dân tộc
Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng thuộc địa: kiên quyết giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, nhấn mạnh đó là “nhiệm vụ ức thiết”
Tính chất của cách mạng thuộc địa: là sự kết hợp nhiệm vụ dân tộc với dân chủ
Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
1/ T/c, nhiệm vụ & mục tiêu của CM giải phóng DT
Cách mạng giải phóng dân tộc nhằm đanh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, gianh độc lập dân tộc va thiết lập chính quyền nhân dân
Mục tiêu cấp thiết của cách mạng giải phóng dân tộc là quyền lợi chung của toan dân tộc
2/ CM giải phóng DT muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS
Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
1/ T/c, nhiệm vụ & mục tiêu…
Hồ chí Minh nhận thấy sai lầm về con đường của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám. Người rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha nhưng không tán thành các con đường của họ
Cuối XIX đầu XX các pt yêu nc diễn ra vô cùng anh dũng với tinh thần " người trước ngã, người sau đứng dậy " nhưng đều bị TD Pháp dìm trong biển máu
=> khủng hoảng về đg lối cứu nc của VN vào đầu XX
HCM đã đến với học thuyết CM của chủ nghĩa Mác - Lênin, lựa chọn khuynh hướng chính trị VS. Người khẳng định: " Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường Cách mạng vô sản "
=> quyết tâm ra đi tìm con đg mới
2/ CM giải phóng DT muốn thắng…
1/ T/c, nhiệm vụ & mục tiêu…
Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
3/ Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo
Đầu năm 1930, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một chínhđảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.

Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Hồ Chí Minh đã xây dựng được một Đảng cách mạng tiên phong, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn bó với nhân dân, với dân tộc.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã nắm ngọn cờ lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam và trở thành nhân tố hàng đầu bảo đảm cho mọi thắng lợi của cách mạng.
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
2/ CM giải phóng DT muốn thắng…
1/ T/c, nhiệm vụ & mục tiêu…
Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
3/ Cách mạng giải phóng dân tộc…
4/ Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
Một cuộc khởi nghĩa được chuẩn bị trong quần chúng: Người khẳng định “cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”.

Trong Cách mạng Tháng Tám 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Người lấy nhân dân làm nguồn sức mạnh. Người chủ trương phát động chiến tranh nhân dân.
2/ CM giải phóng DT muốn thắng…
1/ T/c, nhiệm vụ & mục tiêu…
Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
3/ Cách mạng giải phóng dân tộc…
4/ Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân, coi sức mạnh và năng lực sáng tạo của quần chúng là nhân tố then chốt bảo đảm thắng lợi.

Hồ Chí Minh không coi nhẹ khả năng tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc của các giai cấp và tầng lớp khác. Người coi tiểu tư sản, tư sảndân tộc và một bộ phận giai cấp địa chủ là bạn đồng minh của cách mạng.
2/ CM giải phóng DT muốn thắng…
1/ T/c, nhiệm vụ & mục tiêu…
Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
3/ Cách mạng giải phóng dân tộc…
4/ Lực lượng của cách mạng giải…
5/ Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
Hồ Chí Minh khẳng định công cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực tự giải phóng.

Theo Hồ Chí Minh, cách mạng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau,tác động qua lại lẫn nhau. Đó là mối quan hệ bình đẳng chứ không phải là quan hệ lệ thuộc, hoặc quan hệ chính – phụ.

Nguyễn Ái Quốc cho rằng, cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phải chủ động và có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
2/ CM giải phóng DT muốn thắng…
1/ T/c, nhiệm vụ & mục tiêu…
Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
3/ Cách mạng giải phóng dân tộc…
4/ Lực lượng của cách mạng giải…
5/ Cách mạng giải phóng dân tộc…
6/ Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực
Hồ Chí Minh cho rằng bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng.
Hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang
Hồ Chí Minh luôn tranh thủ khả năng giành và giữ chính quyền ít đổ máu.
Việc tiến hành chiến tranh chỉ là giải pháp bắt buộc cuối cùng.
Hồ Chí Minh chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân.
Trước những kẻ thù lớn mạnh, Hồ Chí Minh chủ trương sử dụng phương châm chiến lược đánh lâu dài.
Ý nghĩa & vận dụng:
Soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945- 1975) đã chứng minh tinh thần độc lập, tự chủ, tính khoa học và tính cách mạng và sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc ở Việt Nam, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên, cùng nhân loại biến thế kỷ XX thành thế kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay Phải biết khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường giai cấp công nhân Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em và trong cộng đồng dân tộc Việt Nam
Kết luận:
Làm phong phú học thuyết Mác –Lênin:
Về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc
Về phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc
CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
 
Gửi ý kiến