Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §1. Nửa mặt phẳng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Lan
Ngày gửi: 17h:34' 03-03-2020
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 885
Số lượt thích: 0 người
1
Năm học 2019 - 2020

BÀI GIẢNG
HỘI GIẢNG

Kiểm tra bài cũ :
Vẽ một đường thẳng và đặt tên.
Vẽ 2 điểm thuộc đuường thẳng; 2 điểm không thuộc đuường thẳng; đặt tên các điểm vừa vẽ.
Nửa mặt phẳng là gì nhỉ ?
a
Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi đường thẳng a được gọi là nửa mặt phẳng bờ a.
Nửa mặt phẳng bờ a là gì ?
a
(I)
(II)
Đường thẳng a được gọi là gì của (I) và (II) ?
a là bờ chung của (I) và (II)
(I) và (II) được gọi như thế nào ?
(I) và (II) được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau .
.
M
.
N
.
P
a
(I)
(II)
Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm M.
Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm P
Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm M.
(II) là nửa mặt phẳng đối của(I)
.
M
.
N
.
P
a
(I)
(II)
?1. Nối M với N, nối M với P. Đoạn thẳng MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?
M, N nằm cùng phía đối với a nên không cắt a
M, P nằm khác phía đối với a nên cắt a
Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng:
-Hãy vẽ đoạn thẳng AB, AC
-Vẽ đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C .
-Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không ?
Bài 4.(tr 73)
.
A
.
B
.
C
a
Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a
B, C nằm cùng phía đối với a
Đáp án bài 4 :
O
M
N
.
.
.
x
z
y
Tia OZ có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?
Tia OZ cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N nên tia OZ nằm giữa hai tia Ox, Oy.
2. Tia nằm giữa hai tia :
O
M
N
x
z
y
.
.
.
Tia OZ có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?
Tia Oz cắt đoạn thẳng MN nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.
O
M
N
.
.
.
y
z
x
Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?
Tia Oz không cắt đoạn thẳng MN nên tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy.
O
x
y
z
M
N
Tia Oz không nằm giữa 2 tia Ox vàOy vì tia Oz không cắt đoạn thẳng MN
Không có tia nào nằm giữa 2 tia còn lại
.
.
.
Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?
.
Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
b) Hình vẽ:
O
A
B
.
.
x
Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB khi tia Ox cắt
. . . . . . . . . . . . .
đoạn thẳng AB tại một điểm nằm giữa A, B
a) Hình gồm ………………… và ……………… ……… bị chia ra bởi đường thẳng a được gọi là nửa mặt phẳng bờ a.
đường thẳng a
một phần mặt
phẳng
1) H·y gÊp mét tê giÊy, sau ®ã tr¶i tê giÊy lªn mÆt bµn. Quan s¸t nÕp gÊp ®ã vµ cho nhËn xÐt.
Đáp án
Nếp gấp đó chính là hình ảnh bờ chung
của hai nửa mặt phẳng đối nhau .


2) Ñieàn vaøo choã troáng trong caùc phaùt bieåu sau:
a/ Hai nöûa maët phaúng ñoái nhau laø hai nöûa maët phaúng coù………………………
b/ Baát kì ñöôøng thaúng naøo naèm treân maët phaúng cuõng laø bôø chung cuûa hai ……………………
…………………………………
chung bờ

3) Theá naøo laø nöûa maët phaúng bôø d ?

Đáp án
Là hình gồm đường thẳng d và một phần
mặt phẳng bị chia ra bởi đường thẳng d.

4) Quan saùt hình vaø tìm caâu phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :

d
N
M
P
c/ M và N nằm khác phía đối với đường thẳng d.
b/ N và P nằm khác phía đối với đường thẳng d.
a/ M và P nằm cùng phía đối với đường thẳng d.
d/ M và P nằm khác phía đối với đường thẳng d.
d/ M và P nằm khác phía đối với đường thẳng d.
5) Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau :
Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA , OB khi tia Ox cắt
............ ...........
đoạn thẳng AB tại điểm nằm
giữa hai điểm A và B
A
B
O
x
Hướng dẫn về nhà
. Làm lại bài tập 2,3, 4a), 5(tr 73-SGK) , bài tập 5 ( SBT – tr 52 )
. Xem trước bài 2: GÓC
 
Gửi ý kiến