Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 24. Nước cần cho sự sống

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:30' 16-08-2009
Dung lượng: 9.3 MB
Số lượt tải: 207
Số lượt thích: 0 người
VỀ DỰ TIẾT KHOA HỌC LỚP 4
GV: TRƯỜNG TIỂU HỌC tin nha
Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008
Khoa học
Nửụực can cho sửù soỏng
1. Vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật

Quan sát các hình SGK/50:
THẢO LUẬN NHÓM 4
Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc sống của con người thiếu nước?
2.Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cối thiếu nước?
3. Nếu không có nước cuộc sống của động vật sẽ ra sao?
3
1. Di?u gì s? x?y ra n?u cu?c s?ng c?a con ngu?i thi?u nu?c?
- Thieáu nöôùc con ngöôøi seõ khoâng soáng noåi. Con ngöôøi seõ cheát vì khaùt. Cô theå con ngöôøi seõ khoâng haáp thuï ñöôïc caùc chaát dinh döôõng hoøa tan laáy töø thöùc aên vaø khoâng thaûi ñöôïc caùc chaát thöøa, chaát ñoäc haïi.
2. Di?u gì s? x?y ra n?u cây c?i thi?u nu?c?
- Nếu thiếu nước cây cối sẽ bị héo, chết, cây không lớn hay nảy mầm được.. . .
3. N?u không có nu?c cu?c s?ng c?a d?ng v?t s? ra sao?
- Neáu thieáu nöôùc, ñoäng vaät seõ cheát khaùt, 1 soá loaøi soáng ôû moâi tröôøng nöôùc nhö: caù, toâm, cua…. . .seõ tieät chuûng.
Nước cần cho sự sống
1. Vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật


- Nöôùc coù vai troø ñaëc bieät ñoái vôùi söï soáng cuûa con ngöôøi, thöïc vaät vaø ñoäng vaät. Nöôùc chieám phaàn lôùn troïng löôïng cô theå. Maát moät löôïng nöôùc töø möôøi ñeán hai möôi phaàn traêm cô theå sinh vaät seõ cheát.
Nöôùc giuùp cô theå haáp thuï ñöôïc nhöõng chaát dinh döôõng hoaø tan vaø taïo thaønh caùc chaát caàn cho söï soáng cuûa nhieàu sinh vaät.
Nöôùc giuùp cô theå thaûi ra caùc chaát thöøa, chaát ñoäc haïi.
Nöôùc coøn laø moâi tröôøng soáng cuûa nhieàu ñoäng vaät vaø thöïc vaät.
2.Vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí


2. Vai trò của nước:
a) Trong sinh hoạt, vui chơi
-Uống, nấu cơm, nấu canh, tắm, lau nhà, giặt quần áo, đi vệ sinh, tắm cho súc vật, đi bơi....
b)Trong sản xuất nông nghiệp
-Trồng lúa, tưới rau, tưới cây, ươm cây, tưới hoa, gieo mạ...
c) Trong sản xuất công nghiệp
-Chế biến hoa quả, làm đá, chế biến thịt hộp,cá hộp,làm bánh kẹo, sản xuất xi măng, gạch men, tạo ra điện.. ...
Nước cần cho sự sống
1. Vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật
Nước có vai trò đặc biệt đối với sự sống của con người, thực vật và động vật. Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể. Mất một lượng nước từ mười đến hai mươi phần trăm cơ thể sinh vật sẽ chết.
Nước giúp cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hoà tan và tạo thành các chất cần cho sự sống của nhiều sinh vật.
2.Vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí

Ngành công nghiệp cần nhiều nước để sản xuất ra các sản phẩm.
Ngành trồng trọt sử dụng nhiều nước nhất.
Nếu bạn là Nước bạn sẽ nói gì với mọi người???
 
Gửi ý kiến