Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Kim Anh
Ngày gửi: 12h:06' 22-10-2016
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 412
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy giáo , cô giáo
Về dự giờ lớp 8a
GV: Nguyễn Văn Trí
Câu1: Bao bì ni lông có tác hại gì đối với đời sống động, thực vật và con người?
Câu 2: Nêu biện pháp khắc phục những tác hại đó ?
KIểM TRA BàI Cũ
Gây ô nhiễm môi trường, cản trở sự phát triển của thực vật, gây xói mòn đất, bệnh tật, mất vẻ đẹp cảnh quan đường phố.
Biện pháp: Không sử dụng khi không cần thiết, dùng giấy, lá để gói thực phẩm, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng, giặt phơi khô dùng lại.
ÔN DỊCH,THUỐC LÁ
Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2011

(Tiết 45): Văn bản:
Tuần12
( NGUYỄN KHẮC VIỆN )
Văn bản được trích trong tác phẩm nào , của ai ?
Theo Nguyễn Khắc Viện trong "Từ thuốc lá đến ma túy - Bệnh nghiện"
NXB GD Hà Nội -1992
Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2011

TuÇn12 (TiÕt 45):ÔN DỊCH, THUỐC LÁ
I/-Tìm hi?u chung:
1. Xuất xứ :

BS-GS Nguyễn Khắc Viện
( NGUYỄN KHẮC VIỆN )
Văn bản "Ôn dịch, thuốc lá" thuộc loại văn bản gì ?
Văn bản nhật dụng .
Em hãy cho biết phương thức biểu đạt của văn bản này.
I.Tìm hi?u chung
1.T? khĩ: SGK T120.
2. Văn bản nhật dụng
3. Phương thức biểu đạt:
Thuyết minh và nghị luận .

4. Bố cục :
Bố cục văn bản được chia làm mấy phần ? Chỉ ra và nêu nội dung từng phần .
3 phần

Tuần12 (Tiết 45): ễN D?CH, THU?C L
Nguyễn Khắc Viện
Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2011
4. Bố cục:
Từ đầu  “còn nặng hơn cả AIDS : Thông báo về nạn dịch thuốc lá.
2. Từ: “Ngày trước Trần Hưng Đạo…”  “ con đường phạm pháp” : Tác hại của thuốc lá.
3. Còn lại: Lời kêu gọi chống thuốc lá.

Tuần12 (Tiết 45): ễN D?CH ,THU?C L
(3 Phần )
Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2011
( NGUYỄN KHẮC VIỆN )
4. Bố cục:
(3 Phần )
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH, THU?C L
I. Tìm hi?u chung:


1. Xuất xứ :
2. Văn bản nhật dụng:
3. Phương thức biểu đạt:
4. Bố cục: 3 phần.
5. Nhan d?:
Em hiểu nhan d? của văn bản này nói lên vấn đề gì ?
“Ôn dịch”:
+ Bệnh lan truyền rộng.
+ Tiếng chửi rủa.
“Thuốc lá”: Cách nói tắt của
cụm từ tệ nghiện thuốc lá.
Dấu phẩy đặt giữa 2 từ để
ngắt giọng, bộc lộ ý nghĩa
vừa căm tức vừa ghê tởm,
một lời nguyền rủa :
Thuốc lá ! Đồ ôn dịch!
-Thứ bệnh dễ lây lan.
-Thái độ căm tức, ghê tởm.
( NGUYỄN KHẮC VIỆN )


.

Đọc đoạn: Dịch hạch…AIDS và cho biết :Tác giả dùng nghệ thuật gì để thông báo?
Tác giả so sánh ôn dịch, thuốc lá với đại dịch nào ?
So sánh như thế có tác dụng gì ?

Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH, THU?C L
I.Tìm hiểu chung:
II. Đọc –Hiểu văn bản:
1. Thông báo về nạn dịch thuốc lá:
-Sử dụng thuật ngữ(ôn dịch, dịch hạch, thổ tả, AIDS…)
-Sử dụng phép so sánh (Ôn dịch thuốc lá… còn nặng hơn cả AIDS)
nhấn mạnh hiểm họa của thuốc lá
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L
I.Tìm hiểu cung:
II. Đọc –Hiểu văn bản:
2. Taùc haïi cuûa thuoác laù:
Em hi?u tác giả dẫn lời của Trần Hưng Đạo bàn về việc đánh giặc trước khi đi vào tác hại của thuốc l nhu th? no? Di?u dĩ cĩ tc d?ng gì ?
( NGUYỄN KHẮC VIỆN )
Dẫn lời Trần Hưng Đạo :
“ Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợlà giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu ”.
Thảo Luận Nhóm( 90 s)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90

*Em hiểu tác giả dẫn lời củaTrần Hưng Đạo bàn về việc đánh giặc trước khi đi vào tác hại của thuốc lá như thế nào?
-Tác giả ví “tằm” là gì?
-Tác giả ví “dâu” là gì?
-Tác giả ví “giặc gặm nhấm” là gì?
*Điều đó có tác dụng gì ?


_ Tác giả ví:
+ Tằm: là khói thuốc lá.

Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là như
+ Dâu: là con người, sức khỏe của con người.
+ Giặc gặm nhấm: là cách tấn công từ từ mà chắc chắn.
? Khói thuốc lá thâm nhập vào cơ thể con người từ từ, chắc chắn, khó mà biết được, không phương cứu chữa.
giặc gặm nhấm
tằm ăn dâu.
? So sánh ? nhấn mạnh tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người.
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L
I.Tìm hiểu chung:
II. Đọc –Hiểu văn bản:
2. Taùc haïi cuûa thuoác laù:

D?c th?m:Do?n t? "Khĩi thu?c l.c?ng d?ng". Cho bi?t khói thuốc lá có hại như thế nào đối với người hút ?
( NGUYỄN KHẮC VIỆN )
D?n l?i Tr?n Hung D?o :
" N?u .nhu t?m an du ".
( So sánh )? nhấn mạnh tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người.
a. S?c kh?e:
Khói thuốc lá chứa nhiều độc tố
tràn vào phế quản... dẫn tới
viêm phế quản và ung thư vòm họng
Chất hắc ín bám vào màng phổi
dẫn tới bệnh ung thư phổi
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH, THU?C L
I.Tìm hiểu chung:
II. Đọc –Hiểu văn bản:
1. Taùc haïi cuûa thuoác laù:
a. Sức khỏe:
*Ñoái vôùi ngöôøi huùt:
-Haéc- ín: vieâm pheá quaûn, ung thö phoåi
-OÂ-xít caùc-bon: söùc khoûe giaûm suùt.
-Ni-coâ-tin:huyeát aùp cao, taét ñoäng maïch,
nhoài maùu cô tim…


Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH, THU?C L
I.Tìm hiểu chung:
II. Đọc –Hiểu văn bản:
2. Taùc haïi cuûa thuoác laù:
a.Sức khỏe:
- Ñoái vôùi ngöôøi huùt:
-Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh:
+Phª ph¸n sù v« tr¸ch nhiÖm thiÕu ý
thøc ®èi víi nh÷ng ng­êi xung quanh.
+ Maéc caùc beänh nhö ngöôøi huùt.
+ Phuï nöõ sinh non, treû suy yeáu…

AÛnh höôûng söùc khoûe coäng ñoàng.
Khói thuốc lá còn ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào?
Có người bảo "Tôi hút tôi bị bệnh mặc tôi" đưa ra như một lời dẫn có tác dụng gì?
Thai chết lưu
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L
I.Tìm hiểu chung:
II. Đọc –Hiểu văn bản:

2. Taùc haïi cuûa thuoác laù:
a. Söùc khoûe:
b. Kinh teá, ñaïo ñöùc:

- Toán keùm.
- Nghieän thuoác  ma tuùy 
AIDS.

Đọc thầm đoạn từ: “Người lớn…phạm pháp.” Huùt thuoác coøn aûnh höôûng gì veà maët ñaïo ñöùc ?
( NGUYỄN KHẮC VIỆN )
Người lớn hút thuốc lá còn ảnh hưởng đến việc giáo dục đạo đức trẻ em . Vì sao ?
Trẻ con
hút thuốc (từ người lớn)
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L
I.Tìm hiểu chung:
II. Đọc –Hiểu văn bản:
2 . Tác hại của thuốc lá:
a. Söùc khoûe:
b. Kinh teá, ñaïo ñöùc:
- Toán keùm.
- Huùt thuoác  troäm caép.
- Nghieän thuoác  ma tuùy 
AIDS.
-§Çu ®éc, nªu g­¬ng xÊu
cho con em
bắt chước
học đòi
( NGUYỄN KHẮC VIỆN )

+
II. D?c -Hi?u van b?n:
2. Tác hại của thuốc lá:
a. Sức khỏe:
b. Kinh tế, đạo đức:
- Tốn kém.
- Hút thuốc ? trộm cắp.
- Nghiện thuốc ? ma túy ?
AIDS.
-u c, nu gng xu
cho con em
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L

liệt kê, chứng cứ khoa học rõ ràng, lËp luËn chÆt chÏ.
?Thuốc lá h?y hoại nghiêm trọng sức khoẻ con người.
Để trình bày tác hại của thuốc lá,tác giả dùng nghệ thuật gì ?Qua đó em thấy tác hại của thuốc lá như thế nào?
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L
I.Tìm hiểu chung:
II. Đọc –Hiểu văn bản:
2. Taùc haïi cuûa thuoác laù:
a. Söùc khoûe:
b. Kinh teá, ñaïo ñöùc:
3. Kieán nghò :
Sau khi chỉ ra những tác hại to lớn của thuốc lá, tác giả nêu lên kiến nghị gì ? Thông qua câu nào ?Thi cđa tc gi ra sao ?
Hai câu: " Nghĩ đến mà kinh ! Đã đến lúc mọi người đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch này"
? Thái độ dứt khoát, quyết tâm ngăn ngừa, chống lại ôn dịch, thuốc lá.
Nguyễn Khắc Viện
Quyết tâm ngăn ngừa, chống lại ôn dịch, thuốc lá.
Đọc đoạn cuối: T¹i sao t¸c gi¶ l¹i so s¸nh víi ch©u ¢u? So s¸nh trªn ph­¬ng diÖn nµo?
Nước ta còn nghèo kinh tế khó khăn.
- Dễ dẫn đến tệ nạn xã hội khác: trộm cắp, ma tuý .
- So sánh trên phương diện: tình trạng và giải pháp.
+ Cấm hút
+ Phạt nặng
+ Đưa ra tài liệu, khẩu hiệu
+ Cấm quảng cáo thuốc lá.

Các nước đã có những biện pháp nào hạn chế ôn dịch, thuốc lá?

IN NHÃN CẢNH BÁO TRÊN BAO BÌ THUỐC LÁ
Biển báo giao thông hình điếu thuốc nổi bật trên đường phố Brazil. Tấm biển có nội dung “Stop”, đồng nghĩa với lời kêu gọi hãy ngừng hút thuốc.
Chỉ thị 12/2007/CT-TTg  ngày  10/5/2007 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Nước ta có những biện pháp nào ngăn ngừa nạn dịch thuốc lá?
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L
Chỉ thị 12/2007/CT-TTg  ngày  10/5/2007 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Ông Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng bộ văn hoáthôngtin
HS-SV di?u hnh trên các đường phố lớn H N?i
Cu?c thi sáng tác âm nhạc v? hút thuốc lá
Triển lãm tranh
NO Smoking
Ngày 31 tháng 5: Ngày thế giới không hút thuốc lá
( Thời gian 2 phút )
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
120
HẾT GIỜ
*Từ tác hại của thuốc lá, em phải làm gì để bảo vệ sức khỏe của bản thân , gia đình và cộng đồng ?
I.Tìm hiểu chung:
II. Đọc –Hiểu văn bản:

2. Taùc haïi cuûa thuoác laù:
a. Söùc khoûe:
b. Kinh teá, ñaïo ñöùc:
3. Kieán nghò :
Tuần12 (Tiết 45): ễN D?CH ,THU?C L
+Quyết tâm không hút thuốc lá.
+Tuyên truyền vận động người thân và mọi người xung quanh
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L
I.Tìm hiểu chung:
II. Đọc –Hiểu văn bản:
2. Taùc haïi cuûa thuoác laù:
a. Söùc khoûe:
b. Kinh teá, ñaïo ñöùc:
3. Kieán nghò :
Từ văn bản "Ôn dịch, thuốc lá" ta rút ra được bài học gì v? n?i dung?
-Nội dung:
-Thuèc l¸ ®e däa søc kháe vµ tÝnh m¹nh cña loµi ng­êi.
-Thuèc l¸ kh«ng chØ lµm h¹i tíi søc kháe mµ cßn g©y ¶nh h­ëng xÊu vÒ ®¹o ®øc.
- Nghệ thuật:
Lập luận chặt chẽ, có căn cứ khoa học tin cậy,so sánh độc đáo, giàu sức thuyết phục,theo lối thuyết minh
*Ghi nhí ( sgk-122)
III. Tổng kết
Từ văn bản "Ôn dịch, thuốc lá" ta rút ra được bài học gì v? ngh? thu?t?

IV. LUYỆN TẬP
Bài 1: Tìm hiểu tình trạng hút thuốc lá ở một số người thân hoặc bạn bè quen biết. Dựa vào cách lập bảng thống kê của bài đọc thêm số 1 để phân loại nguyên nhân.
(Về nhà làm ,đến Bài 30 học kì II sẽ trình bày trước lớp)

Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L
Bài 2: Dùng năm dòng để ghi lại cảm nghĩ của mình sau khi đọc bản tin của báo Sài Gòn tiếp thị trích in ở bài đọc thêm số 2:
“ Cách đây hai năm, chàng thanh niên Ra-pha-en đơ Rốt-sin, người được thừa thưởng một gia tài kếch xù nhất thế giới, đã gục chết trên một vỉa hè ở Niu Oóc vì “ chơi bạch phiến quá liều, năm đó Ra-pha-en mới 23 tuổi. Cái chết của chàng tỉ phú trẻ này đã làm không ít các bậc cha mẹ tỉ phú khác lo lắng: làm sao để con cái họ đừng hư đi vì số tài sản khổng lồ không do chính chúng tạo dựng.” (Báo Sài Gòn tiếp thị, số 15, 2002)
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L
IV. LUYỆN TẬP
IV. LUYỆN TẬP
Đáp án
Bài 2: Dùng năm dòng để ghi lại cảm nghĩ của mình
sau khi đọc bản tin của báo Sài Gòn tiếp thị trích in ở
bài đọc thêm số 2:
Từ thuốc lá đến ma túy, bệnh nghiện đều dẫn đến kết
cục bi thảm không phân biệt địa vị xã hội. Gia đình
giàu có cần quan tâm đến con em mình hơn, đừng để
hối hận muộn màng. Hãy cùng nhau tránh xa tác hại
ghê gớm của thuốc lá bằng cách: Ngăn ngừa, chống lại
nạn “ôn dịch, thuốc lá”.
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L
1.Nắm vững nội dung bài học.
3. Chuẩn bị: Câu ghép (tiếp theo).
2. Hoàn thành phần Luyện tập.
Hướng dẫn học tập
Th? ba ngy 8 thng 11 nam 2011
Tun12 (Tit 45): ƠN D?CH ,THU?C L
( NGUYỄN KHẮC VIỆN )
I.Tìm hiểu chung:
II. Đọc –Hiểu văn bản:
1.Thông báo về nạn dịch thuốc lá:
2. Taùc haïi cuûa thuoác laù:
a. Söùc khoûe:
b. Kinh teá, ñaïo ñöùc:
3. Kieán nghò :
III. Toång keát:
Ghi nhớ-SGK Trang 122

IV. Luyeän taäp:
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ !
 
Gửi ý kiến