Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tiết 11. Ôn TĐN: TĐN số 3. ANTT: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát: Mẹ yêu con

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đỗ Thị Thủy THCS Chu Văn An Tân Thành Bà Riậ Vũng tàu
Người gửi: Nguyễn Văn Thiện (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:07' 31-01-2008
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 414
Số lượt thích: 0 người
ÂM NHẠC 9
Chào mừng quý thầy cô
Giáo viên: Đỗ Thị Thuỷ THCS Chu Văn An – Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

? Hãy giới thiệu Về bài hát Nối Vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
TIẾT 10: - Ôn tập bài hát : Nối vòng tay lớn
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
và bài hát : Mẹ yêu con.
? Bài hát được chia làm mấy đoạn ,sắc thái của từng đoạn
Hãy nêu nội dung bài hát
.
Giọng Pha trưởng *Có âm chủ Pha ( Hoá biểu dấu Si giáng )
* Giọng Pha trưởng có cấu tạo GAM :
? Bài TĐN số 3 được viết ở giọng gì ,
? Hãy giới thiệu về giọng pha trưởng .
Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số 3
Nội dung 3: Am nhạc thường thức:
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
? Cho bieát hieåu bieát cuûa em veà cuoäc ñôøi cuûa NS Nguyeãn Vaên Tyù
+ Oâng sinh ngaøy 5-3-1925 taïi Vinh- Ngheä An. Queâ oâng ôû Soùc Sôn- Haø Noäi.
+ Oâng saùng taùc nhieàu taùc phaåm noåi tieáng Cakhuùc ñaàu tay laø
Dö aâm ,roài ñeán Meï yeâu con ,taám aùo chieán só meï vaù naêm xöa ,Moät khuùc taâm tình cuûa nguôøi Haø Tónh ,daùng ñöùng beán tre , Ngöôøi ñi xaây hoà Keû Goã, Muøa xuaân coâ ñi nuoâi daïy treû…
-Nhöõng ca khuùc cuûa oâng daønh cho thieáu nhi :Maøu aùo chuù boä ñoäi ,Moät hai ba boán uùt cöng …
-OÂng ñöôïc nhaø nuôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoïc –ngheä thuaät .
Các tác phẩm nổi tiếng của NS Nguyễn Văn Tý
Màu áo chú bộ đội
Một hai ba bốn Út cưng
BÀI HÁT : MỆ YÊU CON
SÁNG TÁC : NGUYỄN VĂN TÝ
GIỌNG HÁT :
NGHỆ SỸ NHÂN DÂN THU HIỀN
? Nội dung bài hát Mẹ yêu con
? Cảm nghĩ của em khi nghe bài hát Mẹ yêu con? (Liên hệ với.công lao của bố mẹ đối với em ,em phải làm gì )
Bài hát nói về tình thương bao la của mẹ đối với con, tình cảm ấy lớn lao như trời biển, tình yêu con gắn liền với tình yêu quê hương đất nước.
Công lao của bố mẹ thật to lớn, em sẽ quyết tâm chăm ngoan học giỏi và hiếu thảo với ông ,bà cha mẹ
?Qua phaàn aÂm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay coù theâm hieåu bieát gì veà caùc neàn aâm nhaïc vaø söï ñoùng goùp cuûa caùc nhaïc syõ Vòeât nam
-Coù theâm hieåu bieát veà nhöõng nhaïc só coù nhieàu ñoùng goùp cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam hieän ñaïi
-Giuùp chuùng ta coù thaùi ñoä traân troïng vôùi cacù nhaïc só coù nhieàu ñoùng goùp cho söï nghieäp AÂm nhaïc cuûa ñaát nöôùc ,theâm yeâu nhieàu hôn queâ höông ñaát nöôùc mình
TẠM BIỆT, HẸN GẶP LẠI
 
Gửi ý kiến