Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ÔN TÂP HKII

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thanh Nhàn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:23' 06-05-2010
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Đoàn Thanh Nhàn
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
HỌC SINH ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY!
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ THỌ
ĐỊA LÝ 7
ÔN TẬP HỌC KỲ II
Chương trình Địa Lý 7 học kỳ II tìm hiểu về vấn đề gì?
Học được mấy chương? Nêu nội dung chính của từng chương?
I. KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II:
Thời gian: 5 phút
Nhóm 1: Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mỹ?
Nhóm 2: Nhöõng ñieàu kieän naøo laøm cho nền nông nghiệp Hoa Kì, Canada phaùt trieån ñeán trình ñoä cao?
Nhóm 3: Haõy neâu söï baát hôïp lí trong sôû höõu ruoäng ñaát ôû Trung & Nam Mó?
Nhóm 4: Trình bày đặc điểm sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của Trung và Nam Mỹ ?
Nhóm 5: Nguyên nhân nào đã khiến cho các đảo và quần đảo của châu Đạị Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương?
Nhóm 6: Neâu ñaëc ñieåm daân cö chaâu Ñaïi Döông?
Nhóm 7: Neâu vò trí ñòa lí,ñòa hình,chaâu AÂu?
Nhóm 8: Cho biết đặc điểm của khí hậu ôn đới hải dương, ôn đới lục địa và địa trung hải?
Nhóm 9: Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp ở châu Âu?
II. THẢO LUẬN
Nhóm 1:
Đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ
Cấu trúc đòa hình Bắc Mĩ đơn giản, ñöôïc chia thaønh 3 bộ phận:
a. Hệ thống Coocđie ở phía tây: cao ñoà soä daøi 9000 km, cao trung bình 3000 – 4000m
b. Miền đồng bằng ở giữa: có dạng lòng máng khổng lồ
c. Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông: là miền núi già cổ, thấp có hướng đông bắc – tây nam
Đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mỹ:

Nhóm 2: Nhöõng ñieàu kieän naøo laøm cho nền nông nghiệp Hoa Kì, Canada phaùt trieån ñeán trình ñoä cao:
- Coù ÑKTN thuaän lôïi.
- Coù trình ñoä KHKT tieân tieán
- Noâng nghieäp phaùt trieån maïnh ñaït trình ñoä cao, là neàn noâng nghieäp haøng hoùa vôùi qui moâ lôùn.
- Noâng nghieäp söû duïng ít lao ñoäng, saûn xuaát khoái löôïng haøng hoùa lớn, naêng suaát cao
Nhóm 3. Sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ:
- Nông dân - diện tích đất nhỏ, nhi?u ngu?i không có ruộng đất đi làm thuê.
- Đất đai phần lớn nằm trong tay d?i di?n chủ (ch? chi?m 5% dn s?) v tu b?n nước ngoài.
Nhóm 4: Trình bày đặc điểm sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của Trung và Nam Mỹ?
Đặc điểm sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của Trung và Nam Mỹ ?
a. Noâng nghieäp:
- Coù hai hình thöùc saûn xuaát noâng nghieäp tieåu ñieàn trang vaø ñaïi ñieàn trang.
- Troàng troït mang tính chaát ñoäc canh do leä thuoäc vaøo nöôùc ngoaøi.
- Noâng saûn chuû yeáu laø caây coâng nghieäp vaø caây aên quaû xuaát khaåu.
- Ngaønh chaên nuoâi và đánh cá theo quy moâ lôùn.
b. Coâng nghieäp:
- Caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu laø cô khí, loïc daàu, hoaù chaát, thöïc phaåm
-Các nöôùc có nền coâng nghieäp phaùt trieån toaøn dieän nhö Braxin, Aùchentina,Veâneâxueâla, Chileâ
Nhóm 5:
Nguyên nhân nào đã khiến cho các đảo và quần đảo của châu Đạị Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương?
Do đặc điểm khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm nên rừng phát triển xanh tốt, cảnh sắc thiên nhiên xanh mát, động vật phong phú, độc đáo.
Nhóm 6: Neâu ñaëc ñieåm daân cö chaâu Ñaïi Döông?
Đặc điểm dân cư châu Đại dương:
Dân số ít (31 triệu người)
Mật độ dân số thấp (3,6 người/km2)
Phân bố không đều
Tỉ lệ dân thành thị cao
Nhóm 7: Neâu vò trí ñòa lí,ñòa hình chaâu AÂu?
Vị trí địa lý, địa hình châu Âu:

a. V tr a l:
- Naỉm t 360B - 710B
- Dieôn tch trín 10 trieôu km2.
- Pha ođng ngaín cach vi chađu A bi day Uran, 3 pha con lái giap bieơn.
- B bieơn b caĩt xẹ m?nh táo thanh nhieău ban ạo.
b. a hnh: tuong d?i don gi?n, chia lăm 3 b? ph?n:
- Nui trẹ pha Nam.
- oăng baỉng keo dai t Tađy- ođng, chi?m 2/3 di?n tch chđu l?c.
- Nui gia pha Baĩc va vung trung tađm.
Nhóm 8: Đặc điểm của khí hậu ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, Địa Trung Hải:
Địa trung hải
Ôn đới hải dương
Ôn đới lục địa
Đặc điểm của khí hậu ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, Địa Trung Hải:
a. Ôn đới hải dương:
- Phân bố: ven biển tây Âu
- Khí hậu: Aåm, aám, möa quanh naêm
- Thực vật: rừng lá rộng
b. Ôn đới lục địa:
- Phân bố: Đông Âu
- Khí hậu: Đoâng laïnh, khoâ,coù tuyeát rôi. Heø noùng, coù möa
- Thực vật: rừng lá kim.
c. Địa Trung Hải:
- Phân bố: Nam Âu (ven Địa Trung Hải)
- Khi hậu: mùa hè nóng khô, mùa đông không lạnh lắm. Mưa vào mùa thu đông
- Thực vật: rừng lá cứng và cây bụi gai
Nhóm 9:
Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp ở châu Âu?
Sự phát triển của nghành công nghiệp châu Âu:
- Nền công nghiệp châu Âu phát triển rất sớm
- Có nhiều sản phẩm nổi tiếng về chất lượng cao
- Các vùng công nghiệp truyền thống đang gặp khó khăn, đòi hỏi phải thay đổi công nghệ và cơ cấu
- Nhiều ngành công nghiệp hiện đại đang phát triển mạnh
1. Chađu Mi tieâp giap vi 3 ái Dng la:
ái Tađy Dng, Thai Bnh Dng va Aân oô Dng.
Baĩc Baíng Dng, Thai Bnh Dng va ái Tađy Dng.
Aân oô Dng, ái Tađy Dng va Thai Bnh Dng.
ái Tađy Dng, Baĩc Baíng Dng va Aân oô Dng.
Trắc nghiệm:
2. Ở Bắc Mĩ, nơi có mật độ dân số dưới 1người/km2 là:
Vùng nội địa và vùng núi phía Tây.
Vùng đồng bằng Trung Tâm.
Bán đảo Alaxca và phía Bắc Canađa.
Vùng đông Bắc Hoa Kì
Trắc nghiệm:
3. Cùng nằm trên bán đảo Xcanđinavi, nhưng khí hậu NaUy và Thuỵ Điển có sự khác biệt do:
a. Anh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đ?i
b. Địa hình núi già Xcanđinavi chắn gió.
c. Sự khác nhau về vĩ độ.
d. Vị trí gần biển hay xa biển.
Trắc nghiệm:
4. Trong môi trường ôn đới lục địa ở Châu Au, thực vật thay đổi từ Bắc xuống Nam theo thứ tự là:
Thảo nguyên , rừng lá cứng, rừng hỗn giao, rừng lá kim
Đồng rêu, rừng lá kim, rừng hỗn giao, lá rộng, thảo nguyên
Rừng lá rộng, rừng lá kim, rừng hỗn giao.
Đồng rêu, rừng hỗn giao, rừng lá rộng, rừng lá kim
Trắc nghiệm:
5. Daïng ñòa hình chieám dieän tích lôùn nhất cuûa Chaâu Aâu laø:
a. Nuùi treû
b. Nuùi giaø
c. Ñoàng baèng
d. Sôn nguyeân
Trắc nghiệm:
6. Đặc điểm của địa hình băng hà cổ khu vực Bắc Âu là:
a. Nhiều núi đá rắn bị bào mòn.
b. Bờ biển có dạng địa hình Fio
c. Hàng vạn hồ, đầm nối tiếp nhau.
d. Tất cả các đáp án trên.
Trắc nghiệm:
7. Em hy di?n vo ch? tr?ng d? hồn ch?nh cc cu sau:
a. Châu Mĩ rộng........................,nằm hoàn toàn............................lãnh thổ tri di từ......................................đến tận.....................................
Trắc nghiệm:
42 triệu km2
ở nửa cầu tây
vùng cực Bắc
vùng cận cực Nam
Tây
Bắc Băng Dương
Thái Bình Dương
Đại Tây Dương
b. Chu Mi n?m hồn tồn ? n?a c?u .......... Phía B?c ti?p gip v?i.................................; phía Ty ti?p gip v?i.................................; phía Dơng ti?p gip v?i................................
8. Nối ý ở 2 cột trong bảng thành câu đúng:
Trắc nghiệm:
DẶN DÒ
- Học những phần trọng tâm trong chương trình HKII để trả lời các câu hỏi tự luận
- Đọc thêm trong sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ
THẬT CAO TRONG KỲ THI HỌC KỲ II
 
Gửi ý kiến