Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

ôn tập học kỳ 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Khoa
Ngày gửi: 23h:28' 21-04-2008
Dung lượng: 179.5 KB
Số lượt tải: 472
Số lượt thích: 0 người
Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
We should take care _________
our teeth regularly.
A. of
B. in
C. from
D. with
I am glad _______ you’re feeling better .
A.hear B. to hear C.hearing D. heard
After the holiday they returned to Ha Noi________ bus .
A.to B.by
C. in D.for

Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
How________ is Nga?-She ‘s 36 kilos.
A.tall B.heavy
C.weight D. height
I feel sick .I ate too________ candy
A.many B.few C.litte D.much

Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
You mustn’t ______ up late.
A. stay B. to stay C.staying D.stayed.
She looks tired.What’s________ the with her?
A.matter B.happen
C.wrong.

Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
She ________ her teeth three times a day
A.brushed B. brush C.brushes D.brushs.
How_____ is your brother? He’s 1.70 meters .
A.high B. tall C. weight D. heavy

Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
Ba was absent _________ class because he was ill yesterday.
A. of B. in
C. from D. with
Tri Nguyen ________________ is a famous place.
A.aquarium B. temple
C. museum D. park
Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
You should go to bed early. Don’t __________ up late.
A. get B. go
C. stay D. take
How __________ are you? _ I’m 40 kilos.
A. heavy B. weigh
C. weight D. height

Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
Wash your hands ___________meals.
A. after B. before
C. beside D. behind
They enjoy _______________ stamps and coins.
A.collect B. to collect
C. collecting D. collected

Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
What kind of ______do you like? I like cartoons.
A. drinks B. Films
C. Books D. Pictures
After the holiday they returned to Ha Noi________ bus .
A. to B. in
C. for D. by

Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
A lot of people love football. ________________ .
A. So am I B. So do I
C. Neither am I D. Neither do I
Our teacher is sick; we______ visit him.
A. must B. has
C. ought to D. have to
Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
How_____ is your brother? He`s
1.70 meters.
A.weight B. heavy
C. high D. tall
I feel sick .I ate too________ candy
A. little B. Few
C. Many D. much

Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
Our teacher is sick; we______ visit him.
A. must B. have to
C. has D. ought to
_______ have dinner at my house? - Yes, I`d love to.
A. Would you like to B. do you like
C. What about D. what would you like

Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
How________ is Nga?-She `s 36 kilos.
A. heavy B. tall
C. weight D. height
She eats very slowly.She`s a______ eater
A. Slowly B. Slow
C. Quick D. quickly
Question 1: Choose the right words to fill the blanks.

I am glad _______ you`re feeling better .
A. to hear B. heard
C. Hear D. hearing
They prefer reading ______ watching TV.
A. Than B. than
C. to D. more than
Question 1: Choose the right words to fill the blanks.
Question II. Rewrite the sentences
1. You oughtn’t to eat out because of illness.
 You should ________________________.
2. Lan forgot to do the homework and I did, too.
 Lan didn’t _________________________.
3. He must do his homework before he play soccer.
 He ______________________________
eat out because of illness
do the homework and neither did I
has to do his homework before he play soccer
QUESTION IV:ANSWER THESE QUESTIONS
1.How far is it from your house to school?
2.What kinds of food do you like?
3.What kinds of sports do you like?
4. What kinds of programs do you like?
5. What do you usually do I your freetime?
6. What do you do in the evening?
Question V: Make the questions for the answers

1 .........................................................................................................
He woke up at six o’clock yesterday morning.(what time)

2 . ......................................................................................................?
I like watching cartoon.(what kinds of films)

3. .......................................................................................................?
I am one meter fifty centimeters. (How tall)

4.......................................................................................................?

I play video games about once a week. (How often)
What time did he wake up yesterday morning?
What kinds of films do you like watching?
How often do you play video games?
How tall are you?
Question VI:Match the questions at A column with the answers at B column
No. There aren’t good programs on tonight.
Nguyen Van Hung.
Badminton
OK.You can go
It’s about two kilometers
No.I prefer watching cartoon to watching News
 
Gửi ý kiến