Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập Tiếng Anh 7 - Học kỳ II

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: N Đ T
Ngày gửi: 23h:25' 27-06-2020
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 532
Số lượt thích: 0 người
Nguyễn Đức Thuận
● Ngữ pháp
● Bài tập
E-mail: thuannd.football@gmail.com
ÔN TẬP TIẾNG ANH 7 - HỌC KÌ II
Facebook: fb.com/thuannd.football
I - Ngữ pháp

● like/ prefer + V_ing
● must/ should/ ought to + V
● Thì quá khứ đơn:
+ Khẳng định: S + V2/ed …
+ Phủ định: S + didn’t + V…
+ Câu hỏi: Did + S + V…?
Nhận biết: yesterday, last…, ago, …
● don’t + V…
● S + like…
● S + dislike/ hate/ not like:
- Neither + V + S
- S + V_not + either


● Câu hỏi về giá tiền: How much…?
● Câu hỏi về khoảng cách: How far…?
● Tính từ đứng sau động từ to be hoặc đứng giữa mạo từ a/an và danh từ.
● Trạng từ đứng sau động từ thường hoặc đứng cuối câu.

II - Bài tập
I don’t like (watch) sports.
 watching
2. I like (read) books more than playing game.
 reading
3. He prefers (play) soccer.
 playing
4. She prefers (walk) in the park.
 walking
5. You must (wash) the spinach carefully.
 wash
6. You must (drink) much water every day.
 drink
A - Chia hình thức đúng của động từ trong ngoặc
7. You must (wash) the spinach carefully.
wash
8. You must (drink) much water every day.
drink
9. You should (go) to bed early.
go
10. What was wrong with you? – I (have) a bad cold.
 had
11. Yesterday Lan (be) sick.
 was
12. My mother (buy) me a dictionary last week.
 bought
13. She (not return) to her house last night.
 didn’t return
14. We (move) to this city 10 years ago.
 moved
15. I (not see) him playing soccer yesterday.
 didn’t see
16. Last Sunday, Ba (read) books in the library.
 read
B - Khoanh tròn vào đáp án thích hợp nhất
Did your Mom _____ a sick note for you?
write B. wrote C. writes D. writing
2. Last week, the Robinsons ____ to a new apartment.
move B. moved C. are moving D. to move
3. Did your aunt ____ you a new dress?
buy B. bought C. to buy D. is buying
4. The clothing store is ____ Hai Ba Trung Street.
at B. on C. in D. to
5. The clothing store is near the shoe store ____ the right.
at B. on C. in D. to
6. The library is next ____ the minimart.
at B. on C. in D. to
7. The bookstore is ___ the left of the restaurant.
at B. on C. to D. in
8. Don’t ______ to much candy.
ate B. eat C. eats D. eating
9. Don’t _____ up late! It’s not good for your health.
stayed B. stays C. staying D. stay
10. You must drink ____ water everyday.
a lot of B. a little C. too much D. a few
11. Hoa has ____ friends in Hue.
a lot of B. a little C. too much D. a few
12. Let’s eat _____ salt.
a lot of B. a little C. too much D. a few
13. I don’t like bananas. _____ do I.
Either B. So C. Too D. Neither
14. I like corns. I do,____.
either B. so C. too D. neither
15. I don’t like beef. My mother doesn’t _____.
either B. so C. too D. neither
16. She hates fish. _____ do I.
Either B. So C. Too D. Neither
17. They don’t drink coffee. ____ do their friends.
Either B. So C. Too D. Neither
18. You ought to _____ your room.
clean B. cleaned C. cleans D. cleaning
19. You ought to ____ the homework
A. finishes B. finish C. finished D. finishing
20. ____ is his weight? – He is 45 kilos.
Where B. What C. When
21. ____ is his height? – He is 145 centimeters.
What B. When C. Where
22. What’s your ____? – Forty kilos.
weight B. height C. heavy
23. ____ does Minh’s tooth hurt? – Because he has a cavity.
Why B. Which C. Where
24. How _____ the violet dress? – It’s 20,000 dong.
far B. much C. old
25. How _____ is it from your house to school? – It’s about one kilometer.
many B. much C. far
26. She’s a ______ swimmer.
slowly B. slow C. well
27. She plays tennis ______.
bad B. badly C. good
28. I’m a _____ student.
A. good B. well C. badly
C - Sắp xếp các từ (hoặc cụm từ) sau thành một câu có nghĩa
you/ play/ Would/ like/ table tennis/ to/?
Would you like to play table tennis?
2. Ba/ a/ is/ good/ soccer player/.
Ba is a good soccer player.
3. wash/ must/ spinach/ carefully/ You/.
You must wash spinach carefully.
4. I/ your/ need/ temperature/ to/ take/.
 I need to take your temperature.
5. needs/ The nurse/ Hoa/ to/ weight/.
 The nurse needs to weight Hoa.
Good bye!
See you again!
 
Gửi ý kiến