Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nga
Ngày gửi: 20h:55' 14-04-2019
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 154
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Nga)
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
THÀNH PHỐ BẮC KẠN
Ôn tập các phép tính
với số tự nhiên
(Trang 164 ).


Toán - Lớp 4B
Kiểm tra bài cũ
Kết quả của phép tính 2057 x 13 = ? là:
Câu 1:
C. 27741
B. 26742
A. 26741
Kết quả của phép tính 7368 : 24 =? là
Câu 2:
C. 370
B. 37
A. 307
Bài mới
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
(Ti?p theo - trang 164)
1. Tính giá trị của biểu thức: m + n; m - n; m x n; m : n, với : m = 952, n = 28
952 + 28 = 980
952 - 28 = 924
952 x 28 = 26656
952 : 28 = 34
2. Tính:
a. 12054 : (15 + 67)
b.9700:100 +36x12
= 12054 :
82
= 147
29150 - 136 x 201
27336
= 29150 -
= 1814
= 97 + 432 = 529
(160 x 5 –25 x 4):4
=(800 – 100): 4
= 700 : 4 = 175
3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 36 x 25 x 4
= 36 x (25 x 4)
= 36 x 100
= 3600
18 x 24 : 9
= ( 18 : 9 ) x 24
= 2 x 24
= 48
41 x 2 x 8 x 5 =
(41 x 8) x (2 x 5)
= 328 x 10
= 3280
4. Moät cöûa haøng tuaàn ñaàu baùn ñöôïc 319m vaûi, tuaàn sau baùn ñöôïc nhieàu hôn tuaàn ñaàu 76m. Hoûi trong hai tuaàn ñoù, trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu meùt vaûi, bieát raèng cöûa haøng môû cöûa taát caû caùc ngaøy trong tuaàn?


Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán?m vải
Tuần đầu:
Tuần sau:
Tóm tắt:
Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán?m vải
Tuần đầu:
Tuần sau:
Gợi ý :
Để tìm mỗi ngày trong hai tuần bán bao nhiêu mét vải ta làm thế nào?
Ta lấy tổng số m vải hai tuần ( số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau ) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần.
Bài giải:
Số mét vải tuần sau cửa hàng bán được là: 319 + 76 = 395 (m) Số mét vải cả hai tuần cửa hàng bán được là: 319 + 714 = 714(m) Số ngày cả hai tuần là: 7 x 2 = 14( ngày) Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là: 714 : 14 = 51(m ) Đáp số: 51m vải
Bài giải
Số mét vải tuần sau bán được là:
319 + 76 = 395(m)
Trung bình mỗi ngày bán được là:
(319 + 395) : ( 7 x 2) = 51(m)
Đáp số: 51m
Củng cố:
Kết quả của phép tính 215 x 26 = ? Là
C. 5690
A. 5593
B. 5590
Cách làm nào sau đây thuận tiện nhất? Chọn ý đúng nhất:
B. 215 x 86 + 215 x 14 = 18490 + 3010
= 21500
A. 215 x 86 + 215 x 12 = 215 x (86 + 14)
= 215 x 100
= 21500
Dặn dò
Về nhà ôn lại bài
Xem trước bài tiếp theo.
Chào tạm biệt các em học sinh!
 
Gửi ý kiến