Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 04. Our Customs and Traditions. Lesson 3. A Closer Look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày gửi: 05h:57' 26-01-2019
Dung lượng: 15.5 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class today!
MATCHING
1. narrow
2. noisy
3. slim
4. cheap
5. modern
6. convenient
7. interesting
8. expensive
9. crowded
10. peaceful
a. rẻ
b. chật, hẹp
c. đông đúc
d. thuận lợi
e. ồn ào
f. đắt
g. thanh mảnh
h. hiện đại
i. thú vị
j. thanh bình
B
A
Lesson 3. A Closer Look 2
Unit 4. My neibourhood
one syllable: tall, large, big, small, long, short, …
1. Short adjectives:
Ex: Tom is taller than Jim.
= Jim is shorter than Tom.
Comparative adjectives
Structure: S1+ tobe+ adj + er + than +S2
one syllable
large
larger
big
bigger
noisy
noisier
slim
1
This building
That building
tall
The square in Hoi An
The square in Ha Noi
big
Your neighbourhood
My neighbourhood
noisy
The palace hotel
The green hotel
cheap

1. This building is ……………. than that building. (tall)

2. The square in Ha Noi is …… than the square in Hoi An.(big)

3. My neighbourhood is …………than your neighbourhood.(noisy)

4. The Green Hotel is ………… than the Palace Hotel. (cheap)
slimmer
Exercise 1:

1.This building is ……………. than that building. (tall)
2.The square in Ha Noi is …… than the square in Hoi An.(big)
3. My neighbourhood is …………than your neighbourhood.(noisy)
4. The Green Hotel is ………… than the Palace Hotel. (cheap)
taller
bigger
noisier
cheaper
slimmer
Exercise 1:
two or more syllables: modern, interesting, convenient, expensive, …
2. Long adjectives:
Ex1: The city house is more modern than the country house.
Ex2: The city house is more expensive than the country house.
Structure: S1 + tobe + more + adj + than + S2
That house
modern
This house
This park
That park
beautiful
Living in a house ……
convenient
Living in a flat
Living in a city
Living in the countryside
interesting
Things in this shop
Things in the supermarket
expensive
Model:.This house is …………………than that house.(modern)
1. This park is ………………… than that park. (beautiful)
2. Living in a house is…………………… than living in a flat. (convenient)

3. Living in a city is ………………….…than living in the countryside. (interesting)

4. Things in this shop are ……………………than things in the supermarket. (expensive).
Exercise 2:
more modern
1. This park is ………………… than that park. (beautiful)
2. Living in a house is…………………… than living in a flat. (convenient)

3. Living in a city is ………………….…than living in the countryside. (interesting)

4. Things in this shop are ……………………than things in the supermarket. (expensive).
Exercise 2:
more beautiful
more convenient
more interesting
more expensive
Exercise 3: Read and complete Vy’s letter to her friend.
Dear Nick,
How are you?
Ha Noi is beautiful! But it is too busy and polluted for me. I’m at Cua Lo Beach now. I’m having a great time. The weather is (0. hot) hotter and (1. dry)…. than that in Ha Noi. The houses are (2. small)…  and the buildings are (3. old)….  than the buildings in Ha Noi. The streets are (4. wide)…  with less traffic. I love the food here. The seafood here is (5.delicious) ….and (6. cheap)…..  than the seafood in Ha Noi.
Well, outside the sun is shining so I`m off to get some fresh air.
See you soon,
Vy
Exercise 3: Read and complete Vy’s letter to her friend.
Dear Nick,
How are you?
Ha Noi is beautiful! But it is too busy and polluted for me. I’m at Cua Lo Beach now. I’m having a great time. The weather is (0. hot) hotter and (1. dry)drier than that in Ha Noi. The houses are (2. small) smaller and the buildings are (3. old) older/elder  than the buildings in Ha Noi. The streets are (4. wide) wider with less traffic. I love the food here. The seafood here is (5.delicious) more delicious and (6. cheap) cheaper  than the seafood in Ha Noi.
Well, outside the sun is shining so I`m off to get some fresh air.
See you soon,
Vy
Ex: Yen Binh is more crowded than Long Son.
1. crowded,
2. noisy
3. modern

4. peaceful

5. beautiful
Exercise 4 : Write the differences of Yen Binh neighbourhood and Long Son neighbourhood

Example:
1. A: Is Yen Binh more crowded than Long Son?
B: Yes, it is.
2. A: Is Long Son more modern than Yen Binh?
B: No, it isn’t.
1. Yen Binh / crowded / Long Son?
2. Long Son / modern / Yen Binh?
3. Yen Binh / noisy / Long Son?
4. Long Son / beautiful / Yen Binh?
5. Long Son / peaceful / Yen Binh?
Exercise 6:
Who is faster?
Who is faster?
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 1
Is Ho Chi Minh city ________than Ha Noi? (big)
biger
bigger
more big
Key
10s
Who is faster?
Question 2
Is a house in the city ________ than a house in the countryside ? (expensive)
expensive
expensiver
more expensive
Key
10s
Who is faster?
Question 3
Is a sofa __________than a chair ? (comfortable)
more comfortable
comfortabler
comfortable
Key
10s
Who is faster?
Question 4
Is Hoi An _________ than Hue? (historic)
historic
more historic
historicer
Key
10s
Who is faster?
Question 5
Living in a house is_________ than living in a flat. (convenient)
more convenient
convenienter
more convenienter
Key
10s
Who is faster?
Question 6
The buildings in Hoi An are_________ than the buildings in Ha Noi. (old)
old
more older
older
Key
10s
Who is faster?
Question 7
The streets Cua lo are _________ than the streets in Ha Noi. (wide)
wideer
wider
more wide
Key
10s
Who is faster?
Question 8
Is the seafood here _________ than the seafood in Ha Noi. (delicious)
delicious
deliciouer
more delicious
Key
10s
Who is faster?
Question 9
The weather in Cua Lo is_________ than that in Ha Noi. (dry))
more dryer
dryer
drier
Key
10s
Who is faster?
Question 10
Are your streets_________ than ours? (narrow)
narrower
are narrower
more narrow
Key
10s
Who is faster?
Homework:
1. Review the structures.
2. Do the exercises 5, 7.
3. Prepare Communication
 
Gửi ý kiến