Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 11. Our greener world. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nuyễn Hoàng Vinh
Ngày gửi: 20h:18' 12-04-2017
Dung lượng: 975.5 KB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 người
Hai Boi Secondary School
WELCOME TO OUR CLASS TODAY
Subject: English 7
Teacher: Nhu Thi Toan Nang
UNIT 11: OUR GREENER WORLD
Period 96 - Lesson 4 : Communication
Friday, March 31st , 2017
Unit 11. Our greener world
Period 96 - Lesson 4: Communication (P 53)
Friday, March 31st , 2017
I. New words:
1.Do a survey [ˈsɜːveɪ](v):tiến hành cuộc điều tra
2.Be in need (v): cần
3.Recycling bin [,ri:`saik(ə)liɳ bin] (n):thùng rác
4.Breeze [bri:z] (n): cơn gió thoảng
5.Wrap [`ræp] (v): gói, bọc
6. packaging [`pæki:ɳiɳ] (n) : bao bì, giấy gói
7. Invite [ɪnˈvaɪt] (v) : mời
2. invite
3. be in need
4. wrap
6. breeze
1. recycling bin
5. do a survey
MATCHING
Unit 11. Our greener world
Period 96 - Lesson 4: Communication (P 53)
Friday, March 31st , 2017
I. New words:
II. Grammar:
* Revision:
Conditional sentences - type 1
If + S + V
If -clause
, S + will/won’t + V (base form)
main clause
(present simple)
Use: The conditional sentences – type 1 describes a thing
which is possible and likely to happen in the present or future.
Example:
If you use less paper, you will save a lot of trees.
If she doesn’t eat less, she will be fat
Unit 11. Our greener world
Period 96 - Lesson 4: Communication (P 53)
Friday, March 31st , 2017
I. New words:
II. Grammar:
III. Survey:
How green are you?
Q1: A (0) B (2) C (1)
Q2: A (1) B (2) C (0)
Q4: A (0) B (1) C (2)
Q3: A (2) B (0) C (1)
Q8: A (1) B (0) C (2)
Q7: A (0) B (2) C (1)
Q6: A (1) B (2) C (0)
Q5: A (2) B (0) C (1)
14-16 points: You are green!
10-14 points: Try to be “greener”!
1-5 points: You aren’t “green” at all!
Unit 11. Our greener world
Period 96 - Lesson 4: Communication (P 53)
Friday, March 31st , 2017
I. New words:
II. Grammar:
III. Survey:
IV. Homework:
- Make 5 sentences, using the conditional sentence type 1.
- Prepare Unit 11: Skills 1

 
Gửi ý kiến