Violet
Baigiang
Coccoc-728x90

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 10. Our houses in the future. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thúy
Ngày gửi: 13h:49' 31-03-2022
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE
Lesson 3: A CLOSER LOOK 2
I. Future simple
Example:
My father will travel on the Moon in a super car in the future.
We’ll live in that cottage next year. (’ll is the short form of will)
We won’t live in that cottage anytime soon. (won’t is the short form of will not)
Will they live on the Moon?
Yes, they will.
No, they won’t.
Forms
(+): S + will /’ll + Vo + …….
(-): S + will not/ won’t + Vo + …….
(?): Will + S + Vo + …….?
Yes, S + will/ No, S + won’t.

Use:Cách dùng: Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn giản để nói về hành động sẽ xảy ra trong tương lai
Fill the blanks with will (`ll) or won’t to make the sentences true for you.
Example:
I think I’ll listen to music in the afternoon.
1.
I think I ____________ stay at home tonight.
2.
3.
My mum _____________ make a cake today.
4.
I _____________ have an English test tomorrow.
5.
Our family ___________move to the new house next week.
My friends ____________ go to the library this afternoon.
/Won’t
will
will
/Won’t
will
/Won’t
/Won’t
will
will
/Won’t
Complete the conversation with will (`ll) or won’t.
A: Oh, no. The dog ran away again!
B: Don’t worry – he (1)
A: Are you sure he (2)
B: OK, he might not come back today. But I’m sure he (3)
come back tomorrow.
A: I don’t believe you! He (4)
never see him again. I’m sure.
B: Oh, look ... Here he is!
_______ come back.
will / ‘ll come back.
_______?
will?
_______
will / ‘ll
_______ come back. We (5) _______
won’t come back. We (5)
_______
will / ‘ll
Write sentences, using will (`ll) or won`t and the words given.
A computer won’t help me to do my housework.
A robot will help me to water the flowers.
A smart TV won’t help me to cook meals.
A washing machine won’t help me to iron the clothes.
A smartphone won’t help me to take care of the children.
II.Might for future possibility
(+): S + might + Vo…
(-): S + might not + Vo…
(?): Might + S + Vo…
Yes, S + might/ No, S + might not
Example:
(+): We might live in a UFO.
(-) We might not live in a UFO.
(?): Might we live in a UFO?
Yes, we might/ No, we might not.

Use: Chúng ta sử dụng might + Vo để nói về những hành động có thể xảy ra trong tương lai (Chúng ta không chắc liệu chúng có xảy ra hay không).
Read the two poems. Tick () T (True) or F (False).
In the future
We might go on holiday to the Moon.
We might stay there for a long time.
We might have a great time.
We might come home soon.
In the future
We might live with robots.
They might clean our houses.
They might wash our clothes.
They might not talk to us.
Henry, aged 11
Jenny, aged 12


Work in groups. Think about what you might do or have in the future. Share your ideas with your classmates.
Example:
I might have a smartphone to surf the internet.
 
Gửi ý kiến