Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 16. People and places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: minh thơ
Người gửi: Trần Ngọc Minh Thơ
Ngày gửi: 15h:32' 21-04-2015
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
BUI VAN HOA SECONDARY SCHOOL
WELCOME TO CLASS 7/2
Teacher: Duong Thi Kim Ngan
WORDSQUAREWORDSQARE

C O M P U T E R
P L A Y E R
F U N

SE
YE
E
V
I
TC
I
D
DA

MO
US
E
V
ID
EO
B U T T O N
GA
ME
Unit 15:GOING OUT
A. Video games
A2/ P. 148-149
Week: 32
Period: 94
Thursday April 2nd, 2015
Thursday April 2nd, 2015
Unit 15:GOING OUT
A. Video games
Lesson 2:A2/ P. 148-149
Week: 32
Period: 94
I. Warmer:
II. Presentation:
+ Pre teach voc.
1. inventor (n):
nhà phát minh, sáng chế
* New words:
2. social skill (n):
kỹ năng giao tiếp xã hội
3. dizzy (adj):
hoa mắt, choáng váng
4. outdoors (adv):
ở ngoài trời
5. rich (a):
giàu có
+ Checking voc:
? indoors (adv):
ở trong nhà
CHECKING VOCABULARY:
What and where
1
2
3
4
5
inventor
social skill
outdoors
dizzy
rich
Thursday April 2nd, 2015
Unit 15:GOING OUT
A. Video games
A2/ P. 148-149
Week: 32
Period: 93
I. Warmer:
II. Presentation:
+ Pre teach voc.
+ Checking voc:
+ Set the scence:
Video games
+ Pre reading:
*TRUE / FALSE PREDICTION:
a. Children like playing video games
because they are very good fun.
b. It’s very good for children to spend
too much time on their own.
c. Playing video games for a long time
will make children dizzy.
d. Children mustn`t play outdoors with
their friends.
e. Some inventors become rich when
they are very young.
T
F
Thursday April 2nd, 2015
Unit 15:GOING OUT
A. Video games
A2/ P. 148-149
Week: 31
Period: 93
I. Warmer:
II. Presentation:
1. Pre teach voc.
+ Checking voc:
+ Set the scence:
+ Pre reading:
2. While reading:
* New words:
* T/ F prediction:
* Checking T/ F prediction:
LISTEN: A 2/P. 148- 149
lr1
lr2
Millions of young people play video games. Some play them at home, others play them in arcades. The inventors of the game become very rich. Some of the inventors are as young as 14 or 15.
These games are good fun, but players must be careful. They should not spend much time on these games because they can become tired or dizzy. Some times, players spend too much time on their own because they like to play video games so much. One doctor says, ‘This is very bad for children. They must take part in activities with others. All children should play outdoors and develop their social skills. They should be with people of their own age. Children should spend only a small part of their free time playing video games. They mustn’t forget to do other things too.’
Video games
Millions of young people play video games. Some play them at home, others play them in arcades. The inventors of the game become very rich. Some of the inventors are as young as 14 or 15.
These games are good fun, but players must be careful. They should not spend much time on these games because they can become tired or dizzy. Some times, players spend too much time on their own because they like to play video games so much. One doctor says, ‘This is very bad for children. They must take part in activities with others. All children should play outdoors and develop their social skills. They should be with people of their own age. Children should spend only a small part of their free time playing video games. They mustn’t forget to do other things too.’
Video games
READ AND CHECK YOUR PREDICTION:
CHECKING TRUE/ FALSE PREDICTION:
a. Children like playing video games
because they are very good fun.
b. It’s not good for children to spend
too much time on their own.
c. Playing video games for a long time
will make children dizzy.
d. Children must play outdoors with
their friends.
e. Some inventors become rich when
they are very young.


T
Fvery
mustn’t
Thursday April 2nd, 2015
Unit 15:GOING OUT
A. Video games
A2/ P. 148-149
Week: 31
Period: 93
I. Warmer:
II. Presentation:
1. Pre teach voc.
+ Checking voc:
+ Set the scence:
+ Pre reading:
2. While reading:
* New words:
* T/ F prediction:
* Checking T/ F prediction:
* Complete the sentences:
a. Many young people…….. video games.
A. playing B. plays C. played D. play
b. Some inventors of video games ……… very rich.
A. become B. became C. becomes D. becoming
c.The doctor thinks………….children should take part in outdoor activities with their friends.
A. more B. older C. some D. all
d. The doctor says you should spend ………… playing video games.
A. lots of time B. little time
C. all your time D. most of your time

NOW ANSWER. COMPLETE THE SENTENCES:
play
a) Many young people ………
video games
playing
A
plays
B
played
C
play
D
play
Answer. Complete the sentence
Answer. Complete the sentence
play
b) Some inventors of
video games ..… very rich.
become
A
became
B
becomes
C
becoming
D
became
Answer. Complete the sentence
become
c) The doctor thinks … children
should take part in outdoor
activities with their friends.
more
A
older
B
some
C
all
D
all
Answer. Complete the sentence
all
d) The doctor says you should
spend … playing video games.
lots of time
A
little time
B
all your time
C
most of your time
D
little time
Answer. Complete the sentence
little time
a. Many young people…….. video games.
A. playing B. plays C. played D. play
b. Some inventors of video games ……… very rich.
A. become B. became C. becomes D. becoming
c.The doctor thinks………….children should take part in outdoor activities with their friends.
A. more B. older C. some D. all
d. The doctor says you should spend ………… playing video games.
A. lots of time B. little time
C. all your time D. most of your time

NOW ANSWER. COMPLETE THE SENTENCE:
play
become
all
little time
Thursday April 2nd, 2015
Unit 15:GOING OUT
A. Video games
A2/ P. 148-149
Week: 31
Period: 93
I. Warmer:
II. Presentation:
1. Pre teach voc.
+ Checking voc:
+ Set the scence:
+ Pre reading:
2. While reading:
* New words:
* T/ F prediction:
* Checking T/ F prediction:
* Complete the sentences:
3. Post reading:
Playing
video games
too much is very
bad for children
List bad affects to children from playing video games too much:
they don’t have time to take part in activities with others
it’s a waste of time and money.
they have no time to play outdoors and develop their social skills
it can make them tired and dizzy
They forget eating and sleeping
- Because of addicting to video games, some children become the dangerous robbers or killers.
What should children do to avoid addicting to video games?
- First, Children should play outdoors.
- Second, They shouldn`t play video games for a long time.
- Third, They mustn`t forget to do other things.
- Learn new words by heart.
- Do exercises A2 in workbook
Prepare: Unit 15.(B1)
Homework
Thank for your attention!
 
Gửi ý kiến