Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 16. People and places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Ngọc Thùy Trang
Ngày gửi: 09h:52' 30-11-2015
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 477
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
FAMOUS PEOPLE
Unit 16: PEOPLE AND PLACES
B. Famous people (B.1)
1.Listen. Then practice with a partner:
Unit 16:PEOPLE AND PLACES
B. Famous people (B.1)
Unit 16:PEOPLE AND PLACES
B. Famous people (B.1)
- Quiz(n):
- Battle (n):
- General (n):
- Lead (v):
- Defeat (v):
- Force (n):
- Be famous for:
- People`s Army of Viet Nam(n):
*New words:
- Lend (n):
* Grammar:
(to) be famous for + V-ing/N…
Ex:
He is famous for leading the People’s Army
of VN at Dien Bien Phu.
Cõu d?
Tr?n th?ng
D?i tu?ng
Mu?n
Dỏnh th?ng
L?c lu?ng
N?i ti?ng v? cỏi gỡ
Quõn d?i nhõn dõn Vi?t Nam
Lónh d?o
Unit 16:PEOPLE AND PLACES
B. Famous people (B.1)
- Quiz
- Battle
- Lead
- Force
People`s Army of
Viet Nam
Quiz
People`s Army of
Viet Nam
MATCHING
Lead
Battle
Force
1.Listen. Then practice with a partner:
Unit 16:PEOPLE AND PLACES
B. Famous people (B.1)
F
F
T
F
T
F
1954
1911
Ba
Ba
Liz
1.Now,check the right column.Then correct the false
sentences
S.E.C
2.Answer the questions : Lucky Numbers
1
2
3
4
5
6
7
8
3.Complete General Vo Nguyen Giap’s Biography
Vo Nguyen Giap
1911
General/Commander-In-Chief
Leading Vietnamese people at Dien Bien
Phu
Dien Bien Phu
4.Tell about Vo Nguyen Giap General:
Now begin with:
General Vo Nguyen Giap was born…………..
in 1911
He was a famous General and he was a Commander-In-Chief. He was famous for leading the People’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu
MAY 7TH
DIEN BIEN PHU VICTORY’S DAY
Consolidation:
- Learn new words by heart
- Do exercises 1 in section B
- Prepare part 2,4
Homework
Thank you for your attention.
Good bye.
See you next time.
1. Who`s Vo Nguyen Giap?
He`s a famous general
He`s famous for leading the People`s Army of Viet Nam at Dien Bien Phu.
2. What’s Vo Nguyen Giap famous for?
Lucky number
3
She is studying for a history quiz.
5. What is Liz doing?
The People`s Army of Viet Nam defeated the French in 1954
4. When did the People`s Army of Viet Nam defeat the French?
He was born in 1911.
8. When was he born?
7
Lucky number
Yes, he is
6. Is Ba good at history?
No_avatar

you are crazy,lectures so bad

 
Gửi ý kiến