Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5: Phấn đấu trở thành Đảng viên ĐCSVM

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Hải Châu
Ngày gửi: 10h:00' 03-06-2013
Dung lượng: 9.1 MB
Số lượt tải: 957
Số lượt thích: 0 người

HỌC VIỆN HẢI QUÂN
LỚP HỌC NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHÍNH TRỊ VIÊN ĐẠI ĐỘI 1 – TIỂU ĐOÀN 5

ĐẠI ÚY: PHÙNG HẢI CHÂU
Chủ tịch
Hồ Chí Minh
vĩ đại,
sống mãi
trong
sự nghiệp
của chúng ta
Lời nói đầu:
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Đảng không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng, chăm lo bồi dưỡng những người ưu tú trong GCCN, nông dân, trí thức và các tầng lớp xã hội khác để bổ sung vào đội ngũ của mình.
Nội dung bồi dưỡng, giáo dục quần chúng là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao hiểu biết về Đảng, rèn luyện thử thách trong thực tiễn công tác.
Muốn phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là những quần chúng tiên tiến, tích cực.
Trải qua quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, hội tụ đủ điều kiện cần thiết để được xét kết nạp vào Đảng.
Phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là một nội dung quan trọng trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng.
Vậy: Để phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Mỗi chúng ta phải làm gì? Và làm như thế nào?
Để trả lời câu hỏi này, xin giới thiệu các đồng chí nội dung bài giảng:

“Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.
1. Mục đích:
Giáo dục cho quần chúng nắm chắc điều kiện được kết nạp vào Đảng; những nội dung cơ bản phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt nam. Trên cơ sở đó áp dụng vào quá trình thực tế để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt nam.

2. Yêu cầu:
- Học viên tích cực học tập, học mới kết hợp với ôn cũ.
- Liên hệ vận dụng sát với tình hình nhiệm vụ, xây dựng được kế hoạch phấn đấu phù hợp cho bản thân và thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

N

I

D
U
N
g
I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
II- Ph?n d?u d? tr? thnh d?ng viờn D?ng c?ng s?n Vi?t Nam (tr?ng tõm)
Điểm 2, Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI quy định:
“Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét kết nạp vào Đảng”.
I- ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG:
Quy
Định
Trên
Bao
Gồm
3
Điều
Kiện
1- là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên

2- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,
tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên,
hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng
3- Qua thực tiễn chứng tỏ
là người ưu tú, được nhân dân
tín nhiệm
I- ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG:
1. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên:
- Người có quốc tịch Việt Nam thì được công nhận là công dân Việt Nam.
- Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ 18 tuổi trở lên. Vì ở độ tuổi đó, mới có trình độ năng lực cần thiết, có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ và hành động của mình, có đủ sức để thực hiện nhiệm vụ và quyền của đảng viên.
Nếu hơn 60 tuổi thì phải có sự cân nhắc.
I- ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG:
2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.
Muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.
I- ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG:
Đồng chí hiểu thế nào là
thừa nhận và tự nguyện?
Thừa nhận:
Đã hiểu và nhận thức được vấn đề,
đó là ý muốn của mình.
Tự nguyện: (không bắt buộc)
Đó là những hành động thực tế,là thước đo
nhận thức tư tưởng, ý thức phấn đấu…
Thừa
nhận

thực
hiện
Cương lĩnh chính trị của Đảng
Điều lệ Đảng
Thừa nhận & Tự nguyện phấn đấu
theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ Đảng viên
Tự nguyện hoạt động
trong một tổ chức cơ sở Đảng
Tiêu

Chuẩn

Đảng

viên
Là chiến sỹ cách mạng trong
đội tiền phong của GCCN
Suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng của Đảng
Đặt lợi ích của Tổ quốc, của GCCN
và NDLĐ lên trên lợi ích cá nhân
Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ,
Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Có lao động, không bóc lột,
hoàn thành nhiệm vụ được giao
Đạo đức lối sống lành mạnh,
Gắn bó với nhân dân
Phục tùng tổ chức, kỷ luật, giữ gìn
đoàn kết, thống nhất trong Đảng
Chấp hành nghiêm túc 19 điều ĐV không được làm
a- Mục đích của Đảng:
“Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”

I- ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG:

b- cơ sở lý luận:
+ Mục tiêu lý tưởng của Đảng: Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng của Đảng.
+ Nền tảng tư tưởng của Đảng: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.
+ Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt & xây dựng Đảng: Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự PB & PB…
+ Phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
+ Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân.
+ Sự phối hợp và giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và thời đại của Đảng.
I- ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG:
c. Cơ sở thực tiễn:
- Hơn 82 năm qua, Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang.
- Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN.
- Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.
- Đất nước ta từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tiến lên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, kinh tế thị trường định hướng CNXH, đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước.
3. Qua điểm thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm:
- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Là người có tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực, sáng tạo trong sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập. Qua thực tiễn để xác định người đó có phải là người ưu tú hay không!
I- ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG:
Tóm lại: Để trở thành người ưu tú phải trải qua thời gian phấn đấu rèn luyện, qua thực tiễn để kiểm nghiệm chứng minh. Đó chính là thước đo phẩm chất, là chỗ dựa tin cậy để nhân dân tín nhiệm, lựa chọn giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng.
Người được xem xét kết nạp Đảng có 3 điều kiện như đã trình bày. Song, cụ thể người muốn vào Đảng cần phải làm gì? Phấn đấu như thế nào?


I- ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG:

NGƯỜI
PHẤN
ĐẤU
VÀO
ĐẢNG
PHẢI:
1. XÁC ĐỊNH ĐỘNG CƠ
VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN
2. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ,
PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG.
3. NÂNG CAO NĂNG LỰC, HOÀN THÀNH
TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
4. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ, VỚI NHÂN DÂN, TÍCH CỰC
THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI
5. TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN
XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ

II- PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (trọng tâm)
1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn (trọng điểm).

Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng, trước hết hãy trả lời câu hỏi:
Vào Đảng để làm gì? Vì sao lại vào Đảng?


II- PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
+ Vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ Quân đội; làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên.

+ Vào Đảng để cùng chung một chí hướng đấu tranh, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN
Bởi vì, Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kiếm tham vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.
Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; chấp nhận hy sinh phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
1. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN
* Xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định.
Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, người phấn đấu vào Đảng phải làm gì?
+ Cần hiểu sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng bằng việc làm hàng ngày của mình, góp phần thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả do Đảng đề ra.
+ Thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sỹ cách mạng.
1. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN
+ Xây dựng động cơ vào Đảng chính là trong mỗi lời nói, việc làm đều có ý thức chính trị rõ ràng, có lợi cho dân, cho Đảng.

Nếu động cơ vào Đảng không đúng đắn?

Trong thời buổi cơ chế kinh tế thị trường luôn phải đối mặt với bao khó khăn, thử thách và những cám dỗ của quyền lực, đồng tiền… sẽ không thể vượt qua những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
1. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN
Vì vậy, phải xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn.
Như lời chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:
“Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”
1. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN
a. Bản lĩnh chính trị
* Bản lĩnh chính trị là gì?
+ Trước hết, là sự kiên định con đường cách mạng, bằng nhiệt tình cách mạng và có trình độ trí tuệ, kiên trì thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
+ Không bi quan, dao động trước những khó khăn thử thách, giữ vững niềm tin vào lý tưởng cách mạng, vào con đường XHCN và sự lãnh đạo của Đảng.
2. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ,
PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG.
* Bản lĩnh chính trị được thể hiện:

+ Ở sự thẳng thắn nhận sai lầm, khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa sai lầm, khuyết điểm thẳng thắn tự phê bình và phê bình (Nghị quyết TW4-KXI).
+ Chẳng những là cần thiết trong hoạch định đường lối chính sách mà cả trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.
2. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ,
PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC
- Bản lĩnh được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn. Là khí tiết của người cách mạng.
- Bản lĩnh chính trị chính là sự kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn.
* Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là:
“Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.
2. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ,
PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC
* Làm thế nào để có bản lĩnh chính trị?

Để có bản lĩnh chính trị phải cần đứng vững trên lập trường của Đảng, giữ vững niềm tin, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không để mất phương hướng chính trị.
2. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ,
PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC
- Nếu bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định, đồng thời được giáo dục rèn luyện, giác ngộ chính trị tư tưởng thì không thể bị mắc mưu âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.
- Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn. Chỉ có trải qua học tập, công tác, đấu tranh trong thực tế chúng ta mới có thể vững vàng, kiên định.
2. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ,
PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC
b. Đạo đức cách mạng
* Đạo đức cách mạng là gì?
Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị, cần thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng.
Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú.
Vậy Đạo đức là gì?
2. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ,
PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gì:
- Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ ứng xử với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh dư luận xã hội.
- Đạo đức là những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng Việt Nam.
2. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ,
PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC
Bốn
phẩm chất
chung,
cơ bản
nhất
của
đạo đức
cách mạng:
Theo
Hồ Chí Minh

Trung với nước, hiếu với dân.
Phẩm chất thứ nhất:
Phẩm chất thứ hai:
Yêu thương con người.
Cần, kiệm, liêm, chính,
chí công vô tư.


Tinh thần quốc tế trong sáng.


Phẩm chất thứ ba:
Phẩm chất thứ tư:
- Đảng viên phải luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Nâng cao năng lực trên cả 3 mặt công tác:
+ Năng lực về lý luận chính trị,
+ Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Năng lực hoạt động thực tế.
3. NÂNG CAO NĂNG LỰC, HOÀN THÀNH TỐT
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
+ Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, với lợi ích của dân tộc.
Vì vậy, Đảng ta luôn xác định phải gắn bó với nhân dân, chính quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử.
4. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ, VỚI NHÂN DÂN, TÍCH CỰC
THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI
+ Mỗi người đều xuất thân từ quần chúng nhân dân, gắn bó với quê hương, bản làng, thôn xóm. Vì vậy cần phải có sự gắn bó với tập thể, với nhân dân, bạn bè, đồng nghiệp, làng xóm … không được tách mình khỏi tập thể.
+ Hoạt động đoàn thể và công tác xã hội là cơ hội tốt giúp chúng ta tiến bộ, trưởng thành về chính trị, tạo dựng tín nhiệm với nhân dân, trở thành đảng viên.
4. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ, VỚI NHÂN DÂN, TÍCH CỰC
THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI
+ Nhiệt tình tham gia sinh hoạt công tác đoàn thể tạo cơ sở và điều kiện đến với Đảng.

+ Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra.
4. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ, VỚI NHÂN DÂN, TÍCH CỰC
THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI
+ Thẳng thắn đấu tranh không lảng tránh, bao che với cán bộ, đảng viên làm trái chính sách, pháp luật, quan liêu, tham nhũng, cửa quyền …
+ Thường xuyên tự phê bình và phê bình, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm đối với cấp ủy và ý kiến đóng góp của đảng viên xây dựng chi bộ, đảng bộ.
5. TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG
Ở CƠ SỞ
5. TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG
Ở CƠ SỞ
+ Giới thiệu cho cấp ủy những đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, thực sự có năng lực trách nhiệm.
+ Giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện tiêu chuẩn để chi bộ xem xét kết nạp.
40
Phấn đấu vào Đảng

Buổi học kết thúc

CÂU HỎI THẢO LUẬN
1-Những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp Đảng?
2-Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được
đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đến việc phấn đấu
trở thành đảng viên?
3-Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên?

Chân thành cảm ơn:
Các đồng chí học viên
đã chú ý theo dõi.
No_avatar

đồng chí cho mình hỏi đã có bài mới hơn chưa ah

 
Gửi ý kiến