Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §1. Phân thức đại số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn hồng phước
Ngày gửi: 20h:42' 20-11-2022
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS Vĩnh Hòa Phú

Đại Số 8

Giáo viên: Nguyễn Thị KimThoa

Kiểm tra bài cũ:

Nêu khái niệm phân số ? Cho ví dụ?
a
Phân số có dạng
với a,b Z ; b 0
b
a là tử số , b là mẫu số.

A
Quan sát các biểu thức có dạng
B
sau đây:
4x  7
a) 3
2x  4x  5

15
b) 2
3x  7 x  8

x  12
c)
1

Em hãy cho biết chúng có phải là phân số ?

Những biểu thức như trên gọi là …..
những
số”
Vậy A(tử) và“Phân
B(mẫu)thức
của đại
nó có
đặc điểm gì?
Vậy thế nào là phân thức đại số?

Tieát 22 -§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá

ChươngII: Phân Thức Đại Số
§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá

1. §Þnh nghÜa: (Sgk/34)
2 gän lµ ph©n thøc) lµ mét
Mét
ph©n thøc ®¹i sè (hay
nãi
VÝ dô:
2
x
x  1 ;7
A , trong®ã
A, B lµ nh÷ng ®a thøc
biÓu thøc cã d¹ng
B đại số
là các phân thức
vµ B kh¸c ®a thøc 0.
2 x2  x 1
 ph©n thøc víi
+Mçigọi
®a thøc
coi),nh­ư mét
A được
là tửcòng
thức ®­
( ượ
hayc tử
1
mÉu
thøc
b»ng
1.
B được gọi là mẫu thức ( hay mẫu ).
+Mỗi số thực a là một phân thức+Số 0, số 1 cũng là những phân thức
Ng Thị Kim Thoa

Tieát 22 -§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá
Bµi tËp1:Trong c¸c biÓu thøc sau,biÓu thøc nµo lµ ph©n
thøc ®¹i sè?
x2  2
A.
x 1

Ph¶i

2x2  9
B.
0

Ph¶
i

x2  1
C.
(a là hằng số)
2
a 4

D. 0,5x  y
3y
x2

Kh«ng

Kh«ng

C¸c biÓu thøc A, C lµ ph©n thøc ®¹i sè.
Ng Thị Kim Thoa

Tieát 22 -§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá
Bt: Mçi em h·y viÕt ba ph©n thøc ®¹i sè.
(Thêi gian cho phÐp lµ 5 gi©y)
H·y
biÕt sù
kh¸chai
nhau
gi÷a
vµ ph©n sè?
Nh¾ccho
l¹i ®Þnh
nghÜa
ph©n
sè ph©n
b»ng thøc
nhau?
§
c
a
Hai phân số và
gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c
d
b

Tieát 22 -§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá
2. Hai ph©n thøc b»ng nhau: (Sgk/35)

C
A
A C vµ
Hai ph©n thøc
gäi lµ b»ng nhau nÕu A.D = B.C
 B nÕu A.D
D = B.C
B Dvới
D khác 0
VÝB,dô:

x 1
1
2

(
x

1).(
x

1)

1.(
x
 1)
V×:
2
x  1 x 1

2

(x  1)

Tieát 22 -§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá
2. Hai ph©n thøc b»ng nhau: (Sgk/35)

33xx y
xx
 2 V×
3
66xy
xy 2y
2y
2

hay không? Giải thích.

.

=

.

BT1:Có thể nói

2

3

( 6 x y )

Tieát 22 -§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá
Bt2:XÐt xem hai ph©n thøc sau cã b»ng nhau hay
kh«ng ?
(Học sinh làm việc theo nhóm trong 3 phút rồi cho nhận xét)
x 2  2x
x

3x  6
3

Gi¶i

Ta cã:

2

x.(3 x  6) 3 x  6 x
2
2
3.( x  2 x)  3 x  6 x
2

 x.(3 x  6) 3.( x  2 x)
Vậy

x x2  2x

3
3x  6

Tieát 22 -§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá
A C
VËy muèn chøng minh ph©n thøc B  D ta lµm như­sau:

Bước 1: Tính tích A.D và B.C
Bước 2: Khẳng định A.D = B.C
Bước 3: Kết luận

Tieát 22 -§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá
Bt3:Bạn Quang nói:

; bạn Vân nói:

. Ai nói đúng?
Giải
Ta có:
Nên Quang nói sai
Nên Vân nói đúng

Hội giảng 20-11

Tieát 22 -§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá
Bµi
ph©n
sauc©u
cã b»ng
XÐt2/sgk/35:
xem hai Ba
ph©n
thøcthøc
ë mçi
sau cãnhau
b»ngkh«ng?
nhau
2 ?
2
hay kh«ng
x  2x  3 x  3 x  4x  3
2
;
;
x  3 x 2x  x2 x  3 x b) x x24x x 3 vµ x  3
a)

2
2
x  x
x
x  x Gi¶i
x
2

Ta cã:
Häc
sinh
ho¹t ®éng
nhãm
Ta cã:
2
3
2
2
( x  3).( x  x) x 2 x  3x  3x ( x 2 2 4 x  3).x  x3  4 x 2  3 x
x3  2 x 12 3+ 2 xlµm
 3 c©u
x a.
 4x  3
Do ®ã: xNhãm
2
3
2
2
2 2 x  
3x

(
x

x
)(
2
x

3)

x

3
x

x
 3x
2
3
2
x

x
x
x

x
x.( x  2 x  3)  x  2 x  3x
3
2

x

4
x
 3x
Nhãm
3
+
4
lµm
c©u
b.
 ( x  3)( x 2  x) x.( x 2  2 x  3)
 ( x 2  4 x  3).x ( x 2  x).( x  3)
Vậy

x  3 x2  2x  3

x
x2  x

Vậy

x2  4x  3 x  3

2
( x  x)
x

Tieát 22 -§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá

Cñng cè
Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn n¾m ®­ưîc nh÷ng
kiÕn thøc g×?
 §Þnh nghÜa ph©n thøc ®¹i sè.
 Hai ph©n thøc b»ng nhau.

Tieát 22 -§1: Phaân Thöùc Ñaïi Soá

Học thuộc định nghĩa phân thức,hai
phân thức bằng nhau.
Làm bài tập:1; 3;4/sgk/T35
Nghiên cứu trước bài: “Tính chất cơ
bản của phân thức”
 
Gửi ý kiến