Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lan Hương
Ngày gửi: 23h:01' 22-11-2021
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950
11/23/2021
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
11/23/2021
www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
11/23/2021
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Mùa xuân là tết trồng cây,
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
11/23/2021
- Lê Anh Trà (1927-1999) - là một nhà khoa học, quờ Qu?ng Ngói
- ễng t?ng gi? ch?c Vi?n tru?ng Vi?n Van húa

- Kiểu loại văn bản: Văn bản nhật dụng
- Ph­ư¬ng thøc biÓu ®¹t: nghÞ luËn kÕt hîp tù sù, biÓu c¶m, thuyÕt minh.
Bố cục: 2 phần.
+ PhÇn 1: Tõ ®Çu ®Õn rÊt hiÖn ®¹i. (Sù tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i cña HCM)
+ PhÇn 2: Cßn l¹i (NÐt ®Ñp trong phong cách sèng cña HCM)
 

- Chñ tÞch HCM cã vèn tri thøc v¨n hãa nh©n lo¹i v« cïng s©u réng:

- Chñ tÞch HCM cã vèn tri thøc v¨n hãa nh©n lo¹i v« cïng s©u réng:
+ Ngư­­êi ®· ®i nhiÒu n¬i, tiÕp xóc víi nhiÒu nÒn v¨n hãa.

- Chñ tÞch HCM cã vèn tri thøc v¨n hãa nh©n lo¹i v« cïng s©u réng:
+ Ngư­­êi ®· ®i nhiÒu n¬i, tiÕp xóc víi nhiÒu nÒn v¨n hãa.
+ N¾m v÷ng ph­ương tiÖn giao tiÕp lµ ng«n ng÷ (nãi vµ viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng n­íc ngoµi...)

- Chñ tÞch HCM cã vèn tri thøc v¨n hãa nh©n lo¹i v« cïng s©u réng:
+ Ngư­­êi ®· ®i nhiÒu n¬i, tiÕp xóc víi nhiÒu nÒn v¨n hãa.
+ N¾m v÷ng ph­ương tiÖn giao tiÕp lµ ng«n ng÷ (nãi vµ viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng n­íc ngoµi...)
+ Qua c«ng viÖc, qua lao ®éng mµ häc hái (lµm nhiÒu nghÒ)

- Chñ tÞch HCM cã vèn tri thøc v¨n hãa nh©n lo¹i v« cïng s©u réng:
+ Ngư­­êi ®· ®i nhiÒu n¬i, tiÕp xóc víi nhiÒu nÒn v¨n hãa.
+ N¾m v÷ng ph­ương tiÖn giao tiÕp lµ ng«n ng÷ (nãi vµ viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng n­íc ngoµi...)
+ Qua c«ng viÖc, qua lao ®éng mµ häc hái (lµm nhiÒu nghÒ)
+ Häc hái, t×m hiÓu ®Õn møc s©u s¾c (kh¸ uyªn th©m)
-> Lập luận chặt chẽ bằng cách so sánh, đan xen kể và bình luận, từ Hán Việt .
Khẳng định vẻ đẹp phong cách văn hoá Hồ Chí Minh là sự đan xen, kết hợp hài hoà giữa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại


+ Nơi ở, nơi làm việc đơn sơ: chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao, vẻn vẹn có vài phòng khách, họp Bộ chính trị, làm việc và ngủ.


+ Nơi ở, nơi làm việc đơn sơ: chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao, vẻn vẹn có vài phòng khách, họp Bộ chính trị, làm việc và ngủ.
+ Trang phục hết sức giản dị: bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp...+ Nơi ở, nơi làm việc đơn sơ: chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao, vẻn vẹn có vài phòng khách, họp Bộ chính trị, làm việc và ngủ.
+ Trang phục hết sức giản dị: bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp...
+ Tư trang ít ỏi: một chiếc va li con với vài bộ quần áo, vài kỉ niệm của cuộc đời dài...

+ Nơi ở, nơi làm việc đơn sơ: chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao, vẻn vẹn có vài phòng khách, họp Bộ chính trị, làm việc và ngủ.
+ Trang phục hết sức giản dị: bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp...
+ Tư trang ít ỏi: một chiếc va li con với vài bộ quần áo, vài kỉ niệm của cuộc đời dài...
+ Ăn uống đạm bạc: cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa...
Lối sống của Bác với các vị hiền triết xưua có điểm gỡ giống và khác nhau?
HDCD 3` -> Bỏo cỏo, chia s?
- C¸ch sèng cña B¸c gîi ta nhí ®Õn c¸ch sèng cña c¸c vÞ hiÒn triÕt trong lÞch sö nh­: NguyÔn Tr·i, NguyÔn BØnh Khiªm,... §ã lµ nh÷ng danh nho rÊt giµu trÝ tuÖ nh­ng l¹i sèng rÊt gÇn gòi víi thiªn nhiªn, nh©n d©n lao ®éng, g¾n bã víi thó quª ®¹m b¹c mµ thanh cao. §ã lµ sù thanh cao trong cuéc sèng trë vÒ víi tù nhiªn, hßa hîp víi tù nhiªn ®Ó di d­ìng tinh thÇn.
- Kh¸c: NT – NBK lµ nh÷ng nhµ nho khi XH rèi ren, gian tµ, ngang ng­îc, tõ bá c«ng danh phó quý l¸nh ®êi, Èn dËt, gi÷ cho t©m hån an nhiªn tù t¹i... HCM lµ chiÕn sÜ c/s¶n, sèng gÇn gòi nh­ quÇn chóng, ®ång cam céng khæ víi nh©n d©n lµm c¸ch m¹ng.

1/ Nghệ thuật
- KÕt hîp kÓ vµ b×nh luËn
- DÉn chứng chän läc, tiªu biÓu
- §an xen th¬
- NghÖ thuËt ®èi lËp
2/ Néi dung
- VÎ ®Ñp cña phong c¸ch HCM lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng v¨n hãa d©n téc vµ tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i.
 3/ ý nghÜa
- VB ®Æt ra mét vÊn ®Ò cña thêi k× héi nhËp: tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i, ®ång thêi ph¶i gi÷ g×n, ph¸t huy b¶n s¾c VH DT.


Bài học: Coi trọng giá trị tinh thần, không lệ thuộc vào vật chất, không coi cuộc sống là hưởng thụ. Cuộc sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Hướng dẫn học bài
- Bài cũ: Về nhà học bài, hoàn thiện bài tập 1 trong phần Luyện tập
- Bài mới: Soạn phần tiếp theo - Các phương châm hội thoại
1.Vốn tri thức sâu rộng của Bác:
2.Lối sống giản dị và thanh cao của Bác:

3.Những biện pháp nghệ thuật nổi bật
Kết hợp giữa kể và bình luận
Kết hợp giữa kể và bình luận
- “Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh”
- “Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong cổ tích”,…
Chọn lọc những chi tiết tiêu biểu
Đan xen thơ cổ, dùng từ Hán Việt
Nghệ thuật đối lập
-Vĩ nhân mà hết sức giản dị;
-Am hiểu mọi nền văn hóa nhân loại mà hết sức dân tộc, hết sức Việt Nam.
Văn 1: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Lê Anh Trà
I. ĐỌC – HiỂU CHUNG:
II. TÌM HiỂU VĂN BẢN

III.TỔNG KẾT
Ghi nhớ ( sgk)
Phong cách Hồ Chí Minh
36
“ Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
NHỮNG BÀI HỌC BÁC ĐỂ LẠI CHO CHÚNG TA
Bác Hồ thăm đền Hùng
“ Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”
NHỮNG BÀI HỌC BÁC ĐỂ LẠI CHO CHÚNG TA
Mùa xuân là tết trồng cây,
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
NHỮNG BÀI HỌC BÁC ĐỂ LẠI CHO CHÚNG TA
Củng cố
Phong cách Hồ Chí Minh
40
TR?C NGHI?M
Câu 1: Vấn đề chủ yếu nêu trong văn bản Phong cách Hồ Chí Minh là gì?
A. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
B. Phong cách làm việc và nếp sống của Hồ Chí minh.
C. Tình cảm của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
D. Trí tuệ tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu 2: Ý nào đúng nhất điểm cốt lõi trong phong cách Hồ Chí Minh?
A. Biết kết hợp hài hoà bản sắc văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại.
B. Đời sống vật chất giản dị kết hợp với đời sống tinh thần phong phú.
C. Có sự kế thừa vẻ đẹp trong cách sống của các vị hiền triết xưa
D. Am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân trên thế giới.
B
A
Phong cách Hồ Chí Minh
41
.
3. Để làm nổi bật lối sống giản dị của Hồ Chí minh, tác giả đã sử dụng phương thức lập luận nào?
A. Chứng minh B. Giải thích C. Bình luận C. Phân tích
4. Trong bài viết , tác giả cho rằng: “ Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ” là “ một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống”, theo em, cụm từ “ quan niệm thẩm mĩ” là gì?
Quan niệm về cái đẹp C. Quan niệm về đạo đức

Quan niệm về cuộc sống D. Quan niệm về nghề nghiệp
5. Trong bài viết, để làm nổi bật vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh, tác giả không sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
Kết hợp giữa kể, bình luận, chứng minh
Sử dụng phép đối lập
Sử dụng phép nói quá
So sánh và sử dụng nhiều từ Hán Việt
A
A
A
B
Dặn dò

-Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của các bài học.
- Chuẩn bị bài: "Cỏc phuong chõm h?i tho?i "
 
Gửi ý kiến