Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị tuyết
Ngày gửi: 22h:35' 05-11-2020
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
Chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11
PHẦN HAI:

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
CH¦¥NG I:LÞCH Sö VIÖT NAM Tõ 1919 §ÕN N¡M 1930
BÀI 12
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ
Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925
BÀI 12
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925
Mục tiêu tiết học:
1, Chính sách khai thác lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam về các ngành: Nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, thuế…
2, Những tác động về kinh tế và xã hội, từ đó rút ra được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam…
PHẦN HAI:

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
CH¦¥NG I:LÞCH Sö VIÖT NAM Tõ 1919 §ÕN N¡M 1930
BÀI 12
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ
Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925
I. NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
1. Chính sách khai thác, bóc lột thuộc địa lần thứ 2 ở Việt Nam của thực dân Pháp
a. Hoàn cảnh lịch sử:
- Trên thế giới:
+ Cách mạng tháng Mười thắng lợi, nước Nga Xô Viết ra đời.
+ Quốc tế Cộng sản thành lập (1919), các Đảng Cộng sản ra đời: Pháp ( 1920), Trung Quốc ( 1921)
+ Các nước thắng trận phân chia lại thế giới, hình thành trật tự : Véc-xai - Oasinhton
+Chiến tranh gây thiệt hại nặng nề, Pháp thiệt hại nặng nhất châu Âu
-Trong nước:Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc đia lần 2(1919-1929):
+Mục đích:Hàn gắn vết thương chiến tranh,khôi phục địa vị kinh tế.

BÀI 12
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925
I - Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trỊ, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau CTTG thứ nhất
b.Néi dung ch­¬ng tr×nh khai th¸c lÇn 2
Biểu đồ so sánh vốn đầu tư của Pháp vào Việt Nam từ 1896-1914 ( lần 1) và từ 1924-1929 ( lần 2)
Pháp đã đầu tư vào khai thác Đông Dương lần II
Biểu đồ so sánh vốn đầu tư của Pháp vào Việt Nam từ 1896-1914 ( lần 1) và từ 1924-1929 ( lần 2)
Pháp đã đầu tư vào khai thác Đông Dương lần II
-Thêi gian:1919-1929
-§Çu t­ víi tèc ®é nhanh quy m« lín
Về tình hình khai thác:
+Nông nghiệp:chủ yếu là đồn điền cao su
Về tình hình khai thác:
+Nông nghiệp:chủ yếu là đồn điền cao su
+Công nghiệp:công nghiệp nhẹ và khai thác than
X­ëng Ba Son
Về tình hình khai thác:
+Nông nghiệp:chủ yếu là đồn điền cao su
+Công nghiệp:công nghiệp nhẹ và khai thác than
+Thương nghiệp có bước phát triển mới
+Giao thông vận tải được phát triển,đô thị được mở rộng


Sài Gòn đã trở thành đất hội nhập ngay từ khi ra đời. (ảnh chụp cảng Sài Gòn những năm đầu tiên của thế kỷ 20)
Phè Hµng §µo n¨m 1926
Về tình hình khai thác:
+Nông nghiệp:chủ yếu là đồn điền cao su
+Công nghiệp:công nghiệp nhẹ và khai thác than
+Thương nghiệp có bước phát triển mới
+Giao thông vận tải được phát triển,đô thị được mở rộng
+Tài chính:
.Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy kinh tế
.Tăng thuế:ngân sách tăng lên gấp 3 lần
hộp và thẻ
thu tô
tiền Đông Dương
Tranh " Đòn thuộc địa"
2. Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp
3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam.

* Về kinh tế:
+ có chuyển biến mới: xuất hiện mầm mống của kinh tế tư bản
+ vẫn lệ thuộc vào kinh tế Pháp, và cơ bản là nền kinh tế nông nghiệp, lạc hậu, nghèo nàn.
Về xã hội:
+ phân hóa sâu sắc hơn, xuất hiện những giai cấp mới bên cạnh các giai cấp cũ.
Th¶o luËn nhãm:thêi gian 7 phót
Nhãm 1:T×m hiÓu sù ph©n ho¸ vµ th¸i ®é chÝnh trÞ vÒ ®Þa chñ vµ n«ng d©n
Nhãm 2:T×m hiÓu vÒ sù ph©n ho¸,th¸i ®é chÝnh trÞ cña t­ s¶n vµ n«ng d©n
Nhãm 3:T×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm vµ th¸i ®é chÝnh trÞ cña c«ng nh©n
NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
-TiÕp tôc ph©n ho¸
Một bộ phận không nhỏ tiểu, trung địa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống Pháp và tay sai.
Đời sống của họ bị bần cùng hóa, mâu thuẫn gay gắt với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai,trë thµnh l­îng l­¬ng c¸ch m¹ng to lín
Địa chủ
N«ng d©n
NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Địa Chủ
-TiÕp tôc ph©n ho¸
Một bộ phận không nhỏ tiểu, trung địa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống Pháp và tay sai.
Nông dân
Đời sống của họ bị bần cùng hóa, mâu thuẫn gay gắt với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai,trë thµnh l­îng l­îng c¸ch m¹ng to lín
Tiểu Tư Sản
Phát triển nhanh về số lượng, nhạy bén với thời cuộc, có tinh thần chống thực dân Pháp và tay sai
Tư Sản
Số lượng ít, thế lực yếu, bị phân hóa thành tư sản mại bản và tư sản dân tộc. Bộ phận tư sản dân tộc Việt Nam có khuynh hướng dân tộc dân chủ.
Công Nhân
Ngày càng phát triển chịu nhiều tầng áp bức, bóc lột, có mối quan hệ gắn bó với nông dân, có tinh thần yêu nước mạnh mẽ, vươn lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng nước ta.
N«ng d©n
Tiểu tư sản
Tư sản
Công nhân
Địa chủ
Nông dân
Sơ đồ phân hóa giai cấp xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh 1
đại địa chủ
địa chủ vừa và nhỏ
kẻ thù của CM
lực lượng của CM
bị đế quốc, phong
kiến tước đoạt ruộng
đất, bần cùng hóa
lực lượng của CM
trí thức, tiểu thương,
tiểu chủ, bị thức dân,
phong kiến áp bức,
bóc lột
lực lượng của CM
tư sản vừa và nhỏ
tư sản mại bản
có đặc thù riêng
của công nhân VN,
đặc điểm chung
của CN thế giới
kẻ thù của CM
lực lượng của CM
L·nh ®¹o c¸ch m¹ng
Dân tộc Việt Nam
Thực dân Pháp và
tay sai phản động
Giai cấp nông dân
Địa chủ phong kiến
Mâu thuẫn dân tộc
Mâu thuẫn giai cấp
 
Gửi ý kiến