Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Ngọc Long
Ngày gửi: 06h:07' 08-11-2014
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 704
Số lượt thích: 0 người
Bài 16
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 – 1945 VÀ
TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (2.9.1945)

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC
I.Tình hình Việt Nam trong năm 1939-1945
II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945
III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính
quyền
Khởi nghĩa từng phần
IV. Nước việt Nam DCCH ra đời
V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám 1945
Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày tổng
khởi nghĩa
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945?
Câu 2: Trong những năm 1939 – 1945, Đảng Cộng Sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của cách mạng là nhiệm vụ nào?
- Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng (11/1939) và Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng (5/1941) đã xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ quan trọng nhất của cách mạng nước ta trong những năm 1939 - 1945
- Tình hình kinh tế, xã hội:
+ Kinh tế kiệt quệ do Pháp – Nhật tăng cường bòn rút nhân dân ta
+ Đời sống của nhân dân bần cùng không lối thoát. Cuối năm 1944, đầu năm 1945, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói
- Chính trị:
+ 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
+ 9/1940, phát xít Nhật xâm lược nước ta. Đế quốc, phát xít Pháp – Nhật cùng thống trị nhân dân ta.
+ 9/3/1945, Nhật tiến hành đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương
* Khách quan:
- điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến.
a. Hoàn cảnh lịch sử
5/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
* Chủ quan
13/8/1945, Trung Ương Đảng, Việt Minh thành lập UB khởi nghĩa toàn quốc. UB ra Quân lệnh số 1, phát lệnh Tổng khởi nghĩa
14 đến 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào thông qua kế hoạch Tổng khởi nghĩa…
16 đến 17/8/1945, Quốc dân đại hội tán thành Tổng khởi nghĩa, cử ra Uỷ ban Dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch….
Sự kiện nào đuợc Đảng ta xem là “Thời cơ ngàn năm có một” cho cuộc Tổng khởi nghĩa? Thời cơ đó kéo dài bao lâu?
III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG
GIÀNH CHÍNH QUYỀN
1. Khởi nghĩa từng phần
(từ tháng 3 đến giữa
tháng 8. 1945)
2. Sự chuẩn bị cuối cùng
trước ngày Tổng khởi nghĩa
3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
b. Diễn biến Tổng khởi nghĩa
14 đến 18/8/1945
19/8
23/8
25/8
28/8
chiều 30/8
Hà Nội, Thái Bình, Phúc Yên Khánh Hòa,…
Quảng Ngãi, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái ….
Huế
Sài Gòn
Đồng Nai Thượng, Hà Tiên
Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ
III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG
GIÀNH CHÍNH QUYỀN
Qua diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa, em có nhận xét như thế nào về kết quả cuộc Tổng khởi nghĩa?
1. Khởi nghĩa từng phần
(từ tháng 3 đến giữa
tháng 8. 1945)
2. Sự chuẩn bị cuối cùng
trước ngày Tổng khởi nghĩa
a. Hoàn cảnh lịch sử
3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG
GIÀNH CHÍNH QUYỀN
1. Khởi nghĩa từng phần
(từ tháng 3 đến giữa
tháng 8. 1945)
2. Sự chuẩn bị cuối cùng
trước ngày Tổng khởi nghĩa
3. Tổng khởi nghĩa (8/1945)
IV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
1. Sự ra đời
- Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời
2. Tuyên ngôn Độc lập
III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG
GIÀNH CHÍNH QUYỀN
1. Khởi nghĩa từng phần
(từ tháng 3 đến giữa
tháng 8. 1945)
2. Sự chuẩn bị cuối cùng
trước ngày Tổng khởi nghĩa
3. Tổng khởi nghĩa (8/1945)
IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI. Ý NGHĨA LỊCH SỬ. BÀI HỌC
KINH NGHIỆM CỦA CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG 8. 1945
IV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN
CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
1. Nguyên nhân thắng lợi
a. Chủ quan
b. Khách quan:
- Do có sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Bác Hồ, đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn
- Nhân dân ta có lòng yêu nước đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập tự do
- Các nước Đồng minh tiêu diệt Chủ nghĩa phát xít tạo thời cơ để nhân dân đứng lên Tổng khởi nghĩa
- Nguyên nhân trực tiếp:
Đảng đã linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền
III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG
GIÀNH CHÍNH QUYỀN
1. Khởi nghĩa từng phần
(từ tháng 3 đến giữa
tháng 8. 1945)
2. Sự chuẩn bị cuối cùng
trước ngày Tổng khởi nghĩa
3. Tổng khởi nghĩa (8/1945)
IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI. Ý NGHĨA LỊCH SỬ. BÀI HỌC
KINH NGHIỆM CỦA CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG 8. 1945
IV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN
CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
1. Nguyên nhân thắng lợi
2. Ý nghĩa lịch sử
a. Với dân tộc
- Đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân, ách thống trị của phát xít Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nên nước VNDCCH – nhà nước do dân làm chủ
- Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: độc lập, tư do; giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội
- Cách mạng thắng lợi, Đảng CS Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền, chuẩn bị cho những thắng lợi tiêp theo
b. Với thế giới
- Đã góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng thế giới, chiến thắng chủ nghĩa phát xít …
III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG
GIÀNH CHÍNH QUYỀN
1. Khởi nghĩa từng phần
(từ tháng 3 đến giữa
tháng 8. 1945)
2. Sự chuẩn bị cuối cùng
trước ngày Tổng khởi nghĩa
3. Tổng khởi nghĩa (8/1945)
IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI. Ý NGHĨA LỊCH SỬ. BÀI HỌC
KINH NGHIỆM CỦA CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG 8. 1945
IV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN
CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
1. Nguyên nhân thắng lợi
2. Ý nghĩa lịch sử
3. Bài học kinh nghiệm: (Sgk trang 120)
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC
I.Tình hình Việt Nam trong năm 1939-1945
II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945
III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính
quyền
Khởi nghĩa từng phần
IV. Nước việt Nam DCCH ra đời
V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám 1945
Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày tổng
khởi nghĩa
1. Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước ?
Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
2. Hà Nội, Thái Bình giành được chính quyền khi nào ?
Ngày 19/8/1945
3. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945 ?
Bài tập củng cố
4. Hội nghị lần thứ 8, BCH TƯ Đảng (5/1941) đã khẳng định nhiệm vụ của cách mạng là nhiệm vụ gì ?
Nhiệm vụ giải phóng dân tộc
Đảng đã linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền
1. Trình bày hoàn cảnh, diễn biến chính của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8. 1945.
2. Phân tích nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng tháng 8. 1945.
Bài tập về nhà
3. Tìm hiểu về nước ta năm đầu tiên sau cách mạng tháng 8 - 1945
 
Gửi ý kiến