Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi:
Ngày gửi: 12h:12' 05-12-2017
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 669
Số lượt thích: 0 người
?
Nội dung cơ bản các hiệp ước triều đình nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp?
KIỂM TRA BÀI CŨ :
Năm
Nội dung
1862
1874
1883
1884
Nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp
6 tỉnh Nam Kì là thuộc địa của Pháp
Việt Nam đặt dưới sự bảo hộ của Pháp
Việt Nam chính thức là thuộc địa của Pháp
Tiết 40 - Bi 26:
Phong trào kháng chiến chống Pháp trong
những năm cuối thế kỉ XIX.
Bài 26:
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX.
CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ.
VUA HÀM NGHI RA “ CHIẾU CẦN VƯƠNG”.
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885.
1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885.
- Phái chủ chiến trong triều đình do Tôn Thất Thuyết đứng đầu mạnh tay hành động.
* Nguyên nhân :
- Pháp tìm mọi cách loại phái chủ chiến ra khỏi triều đình.
CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ.
VUA HÀM NGHI RA “ CHIẾU CẦN VƯƠNG”.
Bài 26:
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX
Tôn Thất Thuyết (1835 – 1913)
Bài 21:
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX
1. Cuéc ph¶n c«ng qu©n Ph¸p cña ph¸ chñ chiÕn ë HuÕ th¸ng 7 – 1885.
* Nguyên nhân :
Đêm ngày 4,rạng sáng 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và tòa Khâm Sứ.
* Diễn biến :
Tòa Khâm Sứ
CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN
TẠI KINH THÀNH HUẾ (5/7/1885).
Gồm 2 đạo quân :
Đạo 1:
Tôn Thất Lệ
chỉ huy
Đạo 2:
Trần Xuân Soạn
Tôn Thất Thuyết chỉ huy
Đồn Mang Cá
* Kết quả :
Bị quân Pháp đàn áp.
Bài 26:
PHONG TRÀO kh¸ng chiÕn CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX.
2. Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng:
- 13/7/1885: T«nThất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Vương” kêu gọi nhân dân vì vua cứu nước.
* Phong trào Cần Vương bùng nổ:
Hàm Nghi ( 1870 - 1943)
Chiếu Cần Vương
Chiếu Cần Vương kêu gọi sĩ phu,văn thân và toàn thể nhân dân đứng dậy, với mục tiêu: đánh Pháp, khôi phục nền độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến có vua hiền tôi giỏi.
Bài 26:
PHONG TRÀO kh¸ng chiÕn CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX
2. Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng:
Giai đoạn 1885 – 1888
Giai đoạn 1888 – 1896
2 giai đoạn :
- 13/7/1885: T«nThất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Vương” kêu gọi nhân dân vì vua cứu nước.
* Phong trào Cần Vương bùng nổ:
* Giai đoạn :
- Tác dụng: thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh
Tân Sở-Quảng Trị
13/7/1885
- Nơi ra chiếu Cần Vương
PHẢN CÔNG KINH THÀNH HUẾ -5/7/1885
- Giai đoạn II (1888-1896)
- Giai đoạn 1(1885-1888)
KN BA ĐÌNH
KN BÃI SẬY
KN HƯƠNG KHÊ
?
Rút ra đặc điểm của phong trµo từng giai đoạn?
- Giai đoạn 1:
- Giai đoạn 2:
Rầm rộ với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ.(Bïng næ kh¾p c¶ n­íc).
Phong trào phát triển theo chiều sâu.
Quy tụ thành những trung tâm với những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.
Phong trào phát triển theo chiều rộng.
Nội dung
Lãnh đạo
Địa bàn hoạt
động
Lực lượng
tham gia
Kết quả
Giai đoạn I (1885 – 1888)
Giai đoạn II (1888 – 1896)
Vua Hàm Nghi,Tôn Thất
Thuyết,văn thân sĩ phu
Văn thân,sĩ phu
Bắc Kì, Trung Kì
Trung du, miền núi
Đông đảo quần chúng
nhân dân
Đông đảo quần chúng
nhân dân
11/1888 vua Hàm Nghi bị bắt

Thất bại
II. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào cần vương:
*. Khởi nghĩa hương khê: ( 1885 - 1895)
- Lãnh đạo:
Phan Đình Phùng
Phan Đình Phùng (1847-1895)
- Lãnh đạo:
Phan Đình Phùng
Cao Thắng
“Khen thay Cao Thắng tài to
Lấy ngay súng giặc về cho thợ rèn
Đêm ngày tỉ mỉ mở xem
Lại thêm có cả đội qu©n còng tài
Xưởng trong cho chí xưởng ngoài
Thợ rèn cao tỉnh đều mời hội công
Súng ta chế tạo vừa xong
Đem ra mà bắn nức lòng thắm thay
Bắn cho tiệt giống quân Tây
Cậy nhiều súng ống phen này hết khoe.”
(Vè Quan Đình)
*. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)
- Lãnh đạo:
Phan Đình Phùng, Cao Thắng
- Địa bàn hoạt động:
4 tỉnh: Thanh Hóa, nghệ An,
Hà Tĩnh, Quảng Bình
- Căn cứ chính:
Ngàn Trươi
(Hương Khê- Hà Tĩnh)
- Chiến thuật đánh giặc:
Du kích.
- Diễn biến:
+ 1885-1888: thời kỳ tổ chức,
huấn luyện, xây dựng công sự,
rèn đúc vũ khí.
+ 1888-1895: thời kỳ chiến đấu.
Lược đồ khởi nghĩa Hương Khê
HƯƠNG KHÊ
*. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895):
Lược đồ khởi nghĩa Hương Khê
HƯƠNG KHÊ
THÀNH HÀ TĨNH
THANH CHƯƠNG
Phan Đình Phùng khóc thương người anh hùng trẻ tuổi
CaoThắng, hi sinh khi mới 29 tuổi (1893).
“Có chí không thành, anh hùng đã mất.
Chưa thắng đã chết, ý trời ra sao?
Công muốn lập nên, gõ mái * nặng thề trừ giặc nước
Việc khôn tính trước, lên yên ** nay thấy vắng người.”
*. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895) :
Lược đồ khởi nghĩa Hương Khê
HƯƠNG KHÊ
THÀNH HÀ TĨNH
THANH CHƯƠNG
VỤ QUANG
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỷ XIX?
Lãnh đạo:
Tính chất:
Thời gian :
Lực lượng tham gia
Kết quả:
Ý nghĩa :
Tầng lớp văn thân, sĩ phu yêu nước
1885-1896
Đông đảo quần chúng nhân dân
Yêu nước chống xâm lược, mang màu sắc phong kiến
Thất bại (do ý thức hệ phong kiÕn, lãnh đạo, so sánh lực lượng...)
ThÓ hiÖn truyÒn thèng yªu n­íc vµ khÝ ph¸ch anh hïng cña d©n téc ta.
Có vị trí lớn trong sự nghiệp đấu tranh chống qu©n x©m l­îc, để lại nhiều tấm gương, bài học kinh nghiệm quý báu.
BÀI TẬP 1:
Điền các chữ Đúng ( Đ ) hoặc Sai ( S ) vào các ô sau:
Đ
Đ
Đ
Đ
s
Đ
S
Đ
S
Đ
Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, Pháp đem quân xâm lược Việt Nam.

Với việc kí Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ.
Ngày 10/12/1861: Nghĩa quân của Trương Định đốt cháy tàu ét-pê-răng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông.
Nguyễn Trung Trực đã từng nói: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây."
Hai lần chiến thắng Cầu Giấy đều gợi nhắc tới vị chỉ huy Hoàng Tá Viêm.

Hiệp ước Giáp Tuất đã lấy lại một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.
Tôn Thất thuyết là người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế.

Đồn Mang Cá và toà khâm sứ là căn cứ Pháp đặt tại Hà Nội.

Đường lối chống giặc của nhà Nguyễn nặng về chủ hoà, thương thuyết.

Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập.
I. Quá trình thực dân pháp xâm lược việt nam :
BÀI TẬP 2:
Nèi mèc thêi gian vµ sù kiÖn sao cho phï hîp:
a. 1.9.1858
b. 5.6.1862
c.15.03.1874
d. 25.8.1883
e.6.6.1884
g. 5.7.1885
Giao bài tập về nhà:
Học bài cũ.
Chu?n b? bi 27:
Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX.
G?i ý tỡm hi?u:
D?c di?m vựng Yờn Th? v dõn cu.
Lónh t? Hong Hoa Thỏm.
Cỏc giai do?n chi?n d?u c?a nghia quõn Yờn Th?.
 
Gửi ý kiến