Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Lan Anh
Ngày gửi: 22h:48' 21-11-2014
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 219
Số lượt thích: 0 người
chào mừng các thầy cô cùng các em học sinh
- 1786-1788: Tiến quân ra Bắc lật đổ chính quyền Trịnh Lê
KIỂM TRA BÀI CŨ

Nêu vắn tắt tiến trình khởi Tây Sơn từ 1771-1788
Nêu vắn tắt tiến trình khởi Tây Sơn từ 1771-1788
Bài 25: phong trào tây sơn (T4)
Tiết 54: IV. Tây sơn đánh tan quân thanh.
Bän T«n SÜ NghÞ t©u víi vua Thanh lµ Tù hoµng nhµ Lª ®ang ph¶i b«n ba, xÐt nghÜa lín th× ta nªn cøu. V¶ ch¨ng An Nam vèn dÜ lµ ®Êt x­a cña Trung Quèc, cho nªn, khi gióp kh«i phôc ®­îc nhµ Lª råi, ta còng cã thÓ nh©n ®ã mµ ®Æt ®ån binh canh gi÷. VËy lµ ta võa lµm cho nhµ Lª ®­îc tån t¹i, võa chiÕm l¹i ®­îc An Nam, thËt ®óng lµ lµm mét viÖc mµ ®­îc hai ®iÒu lîi.
( Theo sö cò)
Quang Trung đại phá quân Thanh.
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
Quân Thanh chia làm 4 đạo tiến vào nước ta .
* T«n SÜ NghÞ vµ bÌ lò t­íng lÜnh “ngµy ngµy ch¬i bêi tiÖc tïng, kh«ng hÒ ®Ó ý viÖc qu©n”. T«n SÜ NghÞ cßn ng¹o m¹n tuyªn bè: “GiÆc ®ang gÇy mµ ta ®ang bÐo, h·y ®Ó chóng tù ®Õn nép thÞt”. Cßn qu©n lÝnh th× “bá c¶ ®éi ngò, ®i l¹i lang thang kh«ng cã kØ luËt g× c¶. Cã kÎ ®i ra khái thµnh ®Õn h¬n m­êi dÆm ®Ó kiÕm cñi ®un, cã kÎ ®i tíi c¸c chî bóa d©n gian ®Ó bu«n b¸n, hµng ngµy sím ®i tèi vÒ, xem nh­ viÖc b×nh th­êng”, cho lÝnh c­íp ,®èt giÕt rÊt tµn b¹o.
=> Chñ quan, kiªu ng¹o, tµn ¸c.
* Lª Chiªu Thèng mét mÆt th× luån cói ®ª hÌn: hµng ngµy tíi chÇu hÇu t¹i dinh T«n SÜ NghÞ, nghe y truyÒn b¶o viÖc qu©n, viÖc n­íc; ph¶i dïng niªn hiÖu Cµn Long trªn mäi giÊy tê. MÆt kh¸c, h¾n t×m mäi c¸ch tr¶ thï b¸o o¸n, ®Æc biÖt víi nh÷ng ng­êi cã quan hÖ qua l¹i víi T©y S¬n.=> hÌn nh¸t, nhÉn t©m.
Quang Trung đại phá quân Thanh
“-Đánh cho để dài tóc
-Đánh cho để đen răng
-Đánh cho nó chích luân bất phản
-Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
-Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ
2.Quang Trung đại phá quân
Thanh (1789) :
Quang Trung đại phá quân Thanh
Đô đốc Long
Đô đốc Bảo
Quang Trung
Quân Tây Sơn tập kết
Quân Tây Sơn tiến công
Quân Tây Sơn chiếm đóng.
Đại bản doanh giặc
Đồn địch bị tiêu diệt
Quân Thanh rút chạy
Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa
Câu hái th¶o luËn.
Em có nhận xét gỡ về trận Quang Trung đại phá quân Thanh?
Gợi ý:
- Thời điểm
đánh giặc?
- Cách đánh ?
Câu hái th¶o luËn.
Nhận xét về trận Quang Trung đại phá quân Thanh:
Chọn thời điểm đánh giặc độc đáo ( Tết)
Cách đánh giặc độc đáo, bất ngờ phản công quyết liệt và thắng lợi nhanh chóng ( chỉ trong vòng 5 ngày đêm) . Ghép các mảnh ván thành lá chắn quấn rơm và tẩm ướt nước rồi cứ 20 người khiêng một tấm xông lên).
cổng và lối lên gò đống đa
tượng đài quang trung ò đống đa
bảo tàng binh định
tượng đài quang trung ở binh định
bia đá có ghi lời hịch ở gò đống đa
lễ hội đống đa
5. Trò chơi:
Giải ô chữ
6
5
4
3
2
1
1.Ngày 20 tháng chạp nam Mậu Thân ( 1-1789) nghĩa quân Tây Sơn hành quân tới đâu?
2. Dêm mồng 3 tết Kỉ Dậu nghĩa quân Tây Sơn bao vây và hạ đồn nào của quân giặc?
3. Cuối nam 1788 mượn cớ giúp nhà Lê, quân nào sang xâm lược nước ta?
4. Tướng giặc cầm đầu quân Thanh xâm lược nước ta cuối nam 1788 tên là gỡ?
5. Tướng giặc thắt cổ tự tử tại gò Dống Da nam 1789 tên là gỡ?
6. Người lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn phá tan quân Thanh xâm lược nam 1789?
1/ Quang Trung đã làm gì để xây dựng đất nước và phục hồi nền văn hoá dân tộc?
2/ Chủ trương của Quang Trung về quân sự, ngoại giao?
DẶN DÒ:
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị các câu hỏi sau:
 
Gửi ý kiến