Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Thắng
Ngày gửi: 19h:37' 11-03-2015
Dung lượng: 14.5 MB
Số lượt tải: 534
Số lượt thích: 2 người (Đoàn Dung, Nguyễn Trần Thúy Anh, Lê Vân)
GV: Lê Quang Thắng
Giờ học trước các em đã được học nội dung phần III:Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
2. Việc lật đổ chính quyền họ Lê, họ Trịnh có ý nghĩa như thế nào?
=> Tiêu diệt chúa Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền Lê- Trịnh ở Đàng Ngoài đặt cơ sở cho việc thống nhất lãnh thổ.
1. Năm 1786, ai là người giúp Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân?
Nguyễn Nhạc
Nguyễn Lữ
Nguyễn Hữu Chỉnh
Nguyễn Hữu Cầu
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Tiết 56: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
a/ Hoàn cảnh:
0978 056611
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.
1/ Hoàn cảnh:
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
Nhà Thanh có bỏ qua cơ hội đó không?
0978 056611
“Bän T«n SÜ NghÞ t©u víi vua Thanh lµ Tù hoµng nhµ Lª ®ang ph¶i b«n ba, xÐt nghÜa lín th× ta nªn cøu. V¶ ch¨ng An Nam vèn dÜ lµ ®Êt x­a cña Trung Quèc, cho nªn, khi gióp kh«i phôc ®­îc nhµ Lª råi, ta còng cã thÓ nh©n ®ã mµ ®Æt ®ån binh canh gi÷. VËy lµ ta võa lµm cho nhµ Lª ®­îc tån t¹i, võa chiÕm l¹i ®­îc An Nam, thËt ®óng lµ lµm mét viÖc mµ ®­îc hai ®iÒu lîi.”
( Theo sö cò)
Quang Trung đại phá quân Thanh
Em hãy cho biết kế hoạch xâm lược của quân Thanh?
Em có nhận xét gì về sự chuẩn bị của quân Thanh cho cuộc xâm lược nước ta ?
0978 056611
thăng long
lạng sơn
cao bằng
sônh hồng
quảng ninh
Tôn Sỹ Nghị
Sầm Nghi Đống
Ô Đại Kinh
Tôn Sỹ Nghị
- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.
- 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia lm b?n d?o tiến vào nước ta.
b/ Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn:
a/ Hoàn cảnh:
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Tiết 56: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
Trước thế giặc mạnh, quân Tây Sơn đã làm gì?
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
0978 056611
Quang Trung đại phá quân Thanh.
1.Qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta:
a/ Hoàn cảnh:
Tiết 56: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
b. Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn:
- Rút quân khỏi Thăng Long.
- Lập phòng tuyến Tam Điệp- Biện Sơn
- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.
- 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn
quân tiến vào nước ta.
2. Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn:
- Rút quân khỏi Thăng Long.
Lập phòng tuyến Tam Điệp-
Biện Sơn.
1/ Hoàn cảnh:
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Tiết 56: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
0978 056611
* T«n SÜ NghÞ vµ bÌ lò t­íng lÜnh “ngµy ngµy ch¬i bêi tiÖc tïng, kh«ng hÒ ®Ó ý viÖc qu©n”. T«n SÜ NghÞ cßn ng¹o m¹n tuyªn bè: “GiÆc ®ang gÇy mµ ta ®ang bÐo, h·y ®Ó chóng tù ®Õn nép thÞt”. Cßn qu©n lÝnh th× “bá c¶ ®éi ngò, ®i l¹i lang thang kh«ng cã kØ luËt g× c¶. Cã kÎ ®i ra khái thµnh ®Õn h¬n m­êi dÆm ®Ó kiÕm cñi ®un, cã kÎ ®i tíi c¸c chî bóa d©n gian ®Ó bu«n b¸n, hµng ngµy sím ®i tèi vÒ, xem nh­ viÖc b×nh th­êng”, cho lÝnh c­íp ,®èt giÕt rÊt tµn b¹o.
=> Chñ quan, kiªu ng¹o, tµn ¸c.
* Lª Chiªu Thèng mét mÆt th× luån cói ®ª hÌn: hµng ngµy tíi chÇu hÇu t¹i dinh T«n SÜ NghÞ, nghe y truyÒn b¶o viÖc qu©n, viÖc n­íc; ph¶i dïng niªn hiÖu Cµn Long trªn mäi giÊy tê. MÆt kh¸c, h¾n t×m mäi c¸ch tr¶ thï b¸o o¸n, ®Æc biÖt víi nh÷ng ng­êi cã quan hÖ qua l¹i víi T©y S¬n.=> hÌn nh¸t, nhÉn t©m.
Thái độ của Quân Thanh, Chiêu Thống khi vào Thăng Long như thế nào?
Quang Trung đại phá quân Thanh.
Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long?
Em hãy cho biết vì sao quân ta lập phòng tuyến Tam Điệp- Biện Sơn?
0978 056611
- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.
- 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn
quân tiến vào nước ta.
- Rút quân khỏi Thăng Long.
Lập phòng tuyến Tam Điệp-
Biện Sơn.
a/ Hoàn cảnh:
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH

Khi vào nước ta xâm lược, quânThanh có hành động gì?
- Quân Thanh: Kiêu ngạo,hung hăng, giết người, cướp của...
b/ Sự chuẩn bị của nghĩa quân Tây Sơn:
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
Bè lũ Lê Chiêu Thống có thái độ gì?
- Lê Chiêu Thống thì luồn cúi, đê hèn.
So sánh lực lượng trước khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc
Nhận xét :
Lực lượng so sánh quá chênh lệch , hoàn toàn bất lợi cho ta .
0
5
10
15
20
25
30
1788
0978 056611
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
2.Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) :
Nhận được tin quân Thanh xâm lược nước ta Nguyễn Huệ đã làm gì ?
Tại sao lúc lật đổ chính quyền họTrịnh, Nguyễn Huệ không lên ngôi mà đến bây giờ mới lên ngôi ?
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
Việc ông lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì ?
- Ngy 22/ 12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế,
niên hiệu là Quang Trung.
Quang Trung đại phá quân Thanh
Nhận xét lời tuyên thệ của Quang Trung?
Quang Trung dự định đánh quân Thanh vào dịp nào?
Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết?
Vua Quang Trung chuẩn bị đại phá quân Thanh như thế nào?
0978 056611
Thanh hoá
Tam Điệp - Biện Sơn
trung quốc
thăng long
Nghệ an
Phú xuân
- Tới Nghệ An tuyển thêm quân và duyệt binh.
Tới Thanh Hoá tuyển thêm quân và làm lễ tuyên thệ.
Đến Tam Điệp - Biện Sơn : Mở tiệc khao quân.
=>
Quang Trung đại phá quân Thanh
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
2.Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) :
- Ngy 22/ 12/ 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu là Quang Trung.
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Tiết 56: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
" đánh cho để dài tóc.
đánh cho để đen răng.
đánh cho nó chích luân bất phản.
đánh cho nó phiến giáp bất hoàn.
đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ "
ý nghĩa của bài thơ là gì
Thể hiện tinh thần dân tộc cao cả, ý thức quyết tâm bảo vệ độc lập; cổ vũ, tạo khí thế quyết tâm chiến đấu của nghĩa quân Tây Sơn.
2. Quang Trung đại phá quân Thanh:
Ngày 22 / 12 / 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.
- Đêm 30 Tết, ta tiêu diệt đồn tiền tiêu.
- Đêm mùng 3 Tết, ta bao vây tiêu diệt đồn Hà Hồi.
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Tiết 56: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
0978 056611
Quang Trung
Quân Tây Sơn tập kết
Quân Tây Sơn tiến công
Quân Tây Sơn chiếm đóng.
Đại bản doanh giặc
Đồn địch bị tiêu diệt
Quân Thanh rút chạy
Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa
Đô Đốc Bảo
Đô Đốc Long
Đồn Ngọc Hồi có vị trí quan trọng như thế nào?
Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào?
Tại sao quân tây Sơn tấn công đồn Ngọc Hồi, Đống Đa vào cùng một thời điểm là mồng 5 tết ?
Chúng ta phải hiệp đồng tác chiến nếu đánh cùng một lúc thì Tôn Sĩ Nghị sẽ bối rối không kịp điều quân tiếp viện được.
"Nay ta tới đây tự đốc việc quân, chiến thủ ra sao đã có phương lược định sẵn, chỉ trong 10 ngày nữa thế nào cũng quét sạch quân Thanh. Nay mở tiệc ăn tết trước. Đợi sang ngày mùng 7 vào Thăng Long lại mở tiệc ăn mừng. Các ngươi nhớ lời ta xem có đúng hay không?"
Trống lệnh Tây Sơn
Nguyễn Huệ và Nguyễn Thiếp bàn việc quân
Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu
Lược đồ các đạo quân Tây Sơn
tiến quân ra Bắc tết Kỉ Dậu
So sánh lực lượng trước tết Kỷ Dậu.
Nhận xét :
Mặc dù đã tuyển thêm nhiều quân nhưng so sánh quân số vẫn rất bất lợi cho ta.
0978 056611
Quang Trung
Quân Tây Sơn tập kết
Quân Tây Sơn tiến công
Quân Tây Sơn chiếm đóng.
Đại bản doanh giặc
Đồn địch bị tiêu diệt
Quân Thanh rút chạy
Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa
Đô Đốc Bảo
Đô Đốc Long
Trận đánh mùng 5 tết? Diễn biến?
Chúng ta phải hiệp đồng tác chiến nếu đánh cùng một lúc thì Tôn Sĩ Nghị sẽ bối rối không kịp điều quân tiếp viện được.
Tại sao ta lại tấn công đồn Ngọc Hồi – Đống Đa cùng một thời điểm?
Nhận xét nghệ thuật quân sự của Quang Trung trong trận này?
Thần tốc, táo bạo và bất ngờ.
Lược đồ diễn biến trận Ngọc Hồi - Đống Đa
( Kỉ Dậu 1789)
Tiến quân ra Bắc
Tấn ông đồn Ngọc Hồi
Vượt sông tiêu diệt quân Thanh
- 22/ 12/ 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.
- Ngày 30 Tết, ta tiêu diệt đồn tiền tiêu.
- Ngày mùng 3 Tết, ta bao vây và tiêu diệt đồn Hà Hồi.
- Ngày mùng 5 Tết, ta tiêu diệt đồn Ngọc Hồi, Đống Đa. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.
2. Quang Trung đại phá quân Thanh:
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1. Quân Thanh xâm lược nước ta:
Quang Trung huấn luyện quân
Lễ tuyên thệ trước lúc xuất quân
2. Quang Trung đại phá quân Thanh:
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Tiết 55: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
3. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của phong tràoTây Sơn:
Sau 17 năm chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã thu được những kết qủa nào?
a. Ý nghĩa:
- Lật đổ các tập đoàn phong kiến,lập lại nền thống nhất quốc gia
Đánh tan quân xâm lược Xiêm- Thanh bảo vệ tổ quốc
b. Nguyên nhân thắng lợi:
Vì sao quân Tây Sơn giành được nhiều thắng lợi như vậy?
0978 056611
2. Quang Trung đại phá quân Thanh:
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( tt)
Tiết 56: IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong tràoTây Sơn:
a. Ý nghĩa:
b. Nguyên nhân thắng lợi:
Được nhân dân ủng hộ
Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân
Nêu những đóng góp của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?
Tượng đài Quang Trung( Tại gò Đống Đa- Hà Nội)
Nhận xét về Quang Trung qua những cống hiến của ông?
Những hình ảnh thảm hại của quân Thanh
1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân Thanh chia làm 4 đạo tiến vào nước ta.
- Lập phòng tuyến Tam Điệp- Biện Sơn.
1. Quân Thanh xâm lược nước ta:
Bài 25: Phong trào Tây Sơn ( tiếp theo)
Tiết 56: IV Tây Sơn đánh tan quân Thanh.
2. Quang Trung đại phá quân Thanh ( 1789)
- Ngày 22/ 12/ 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.
- Ngày 30 Tết, ta tiêu diệt đồn tiền tiêu.
- Ngày mùng 3 Tết, ta bao vây và tiêu diệt đồn Hà Hồi.
- Ngày mùng 5 Tết, ta tiêu diệt đồn Ngọc Hồi, Đống Đa, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.
* ý nghĩa lịch sử:
3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:
* Nguyên nhân thắng lợi:
Lật đổ các tập đoàn phong kiến,lập lại nền thống nhất quốc gia. Đánh tan quân xâm lược Xiêm Thanh bảo vệ tổ quốc.
Được nhân dân ủng hộ.
Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và Bộ chỉ huy.
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
I. Khởi nghĩa nông dân Tây sơn
III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
PHONG TRÀO TÂY SƠN
2. Chiến thắng RG- XM
2. K/n Tây Sơn bùng nổ
1. XH ĐàngTrong nửa TK XVIII
1. Lật đổ ch/q họ Nguyễn
2. NHC mưu phản- NH thu phục Bắc Hà
1. Hạ thành PX, ra Bắc diệt Trịnh
2. Quang Trung đại phá quân Thanh
1. Quân Thanh XL nước ta
I. Khởi nghĩa nông dân Tây sơn
1. XH ĐàngTrong nửa TK XVIII
I. Khởi nghĩa nông dân Tây sơn
1. XH ĐàngTrong nửa TK XVIII
2. K/n Tây Sơn bùng nổ
1. XH ĐàngTrong nửa TK XVIII
II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
1. Lật đổ ch/q họ Nguyễn
2. Chiến thắng RG- XM
1. Lật đổ ch/q họ Nguyễn
III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
1. Hạ thành PX, ra Bắc diệt Trịnh
2. NHC mưu phản- NH thu phục Bắc Hà
1. Hạ thành PX, ra Bắc diệt Trịnh
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
1. Quân Thanh XL nước ta
2. Quang Trung đại phá quân Thanh
1. Quân Thanh XL nước ta
2. Quang Trung đại phá quân Thanh
1. Quân Thanh XL nước ta
I. Khởi nghĩa nông dân Tây sơn
1. XH ĐàngTrong nửa TK XVIII
I. Khởi nghĩa nông dân Tây sơn
2. K/n Tây Sơn bùng nổ
1. XH ĐàngTrong nửa TK XVIII
I. Khởi nghĩa nông dân Tây sơn
II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
1. Lật đổ ch/q họ Nguyễn
II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
2. Chiến thắng RG- XM
1. Lật đổ ch/q họ Nguyễn
II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
I. Khởi nghĩa nông dân Tây sơn
I. Khởi nghĩa nông dân Tây sơn
1. XH ĐàngTrong nửa TK XVIII
I. Khởi nghĩa nông dân Tây sơn
II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
1. Lật đổ ch/q họ Nguyễn
II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
2. Chiến thắng RG- XM
1. Lật đổ ch/q họ Nguyễn
II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
1. Hạ thành PX, ra Bắc diệt Trịnh
III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
2. NHC mưu phản- NH thu phục Bắc Hà
1. Hạ thành PX, ra Bắc diệt Trịnh
III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
2. NHC mưu phản- NH thu phục Bắc Hà
1. Hạ thành PX, ra Bắc diệt Trịnh
III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
2. NHC mưu phản- NH thu phục Bắc Hà
1. Hạ thành PX, ra Bắc diệt Trịnh
III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
1. Quân Thanh XL nước ta
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
1. Quân Thanh XL nước ta
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
2. Quang Trung đại phá quân Thanh
1. Quân Thanh XL nước ta
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
3. NNTL và ý nghĩa lịch sử của PTTS
2. Quang Trung đại phá quân Thanh
1. Quân Thanh XL nước ta
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
Giải ô chữ:
Bài tập:
Trong cuộc đại phá quân Thanh 1789 của nghĩa quân Tây Sơn, các trận đánh sau đã diễn ra theo trình tự như thế nào? Hãy chọn đáp án đúng nhất.
A. Trận Đống Đa- Hà Hồi- Ngọc Hồi
B. Trận Hà Hồi- Ngọc Hồi- Đống Đa
C. Trận Đống Đa- Ngọc Hồi- Hà Hồi
D. Trận Ngọc Hồi- Hà Hồi- Đống Đa
1/ Quang Trung đã làm gì để xây dựng đất nước và phục hồi nền văn hoá dân tộc?
2/Chính sách quốc phòng
DẶN DÒ:
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị các câu hỏi sau:
Tiết học đến đây là kết thúc

 
Gửi ý kiến