Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thùy Trang
Ngày gửi: 03h:44' 14-10-2016
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 395
Số lượt thích: 0 người
Địa lí 6
Kiểm tra miệng
Câu 1.
? Tỉ lệ bản đồ là gì? Có mấy dạng biểu hiện tỉ lệ bản đồ?
Đáp án
Cõu 1: - L t? s? gi?a kho?ng cỏch trờn b?n d? so v?i kho?ng cỏch tuong ?ng trờn th?c t?.
- Cú 2 d?ng bi?u hi?n t? l? b?n d?:
+ T? l? s?
+ T? l? thu?c
Bài tập:
Khoảng cách 1cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 2.000.000
bằng bao nhiêu mét và bao nhiêu km trên thực địa?
Bài tập:
Khoảng cách 1cm trên bản đồ có tỉ lệ 1:2.000.000
Bằng 20.000 m hay 20 km trên thực địa


Câu 2.
? Tỉ lệ bản đồ có ý nghĩa gì?
Bài tập:
- Đánh dấu x vào câu có ý đúng.
Bản đồ nào dưới đây có tỉ lệ lớn
a. 1:70 000
b. 1:800 000
c. 1:1.000 000
d. 1: 20.000.000


Đáp án
Câu 2.
Dựa vào tỉ lệ bản đồ ta biết được khoảng cách trên bản đồ thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thật trên thực địa.


Bài tập
- Đánh dấu x vào câu có ý đúng.
Bản đồ nào dưới đây có tỉ lệ lớn
a. 1:70 000
b. 1:800 000
c. 1:1.000 000
d. 1: 20.000.000
Kiểm tra miệng
X
Quan sát hình sau:
Bắc
Nam
Đông
Tây
Bài :4 - tiết : 4

PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ.
1. Phương hướng trên bản đồ:
? Em cho biết trái Đất là quả cầu
tròn, làm thế nào để xác định
phương hướng ?
- Dựa vào hướng tự quay của Trái Đất
chọn Đông Tây, hướng vuông góc với
Chuyển động của Trái Đất phía trên là
Bắc dưới là Nam.
Bắc
Nam
Đông
Tây
Bài :4 - tiết : 4
PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ.
1. Phương hướng trên bản đồ:
- Kinh tuyến:
+ Đầu trên chỉ hướng Bắc
+ Đầu dưới chỉ hướng Nam
-Vi tuy?n:
+ Bờn ph?i l hu?ng Dụng
+ Bờn trỏi hu?ng Tõy
? Muốn xác định phương
hướng trên bản đồ cần
dựa vào yếu tố nào?
Dựa vào các đường kinh
tuyến, vĩ tuyến để xác
định phương hướng
trên bản đồ.
B
B
Đ
N
T
Bản đồ vùng cực bắc
Nam
Nam
Nam
Nam
8 hướng chính trên bản đồ
? Theo quy ước có bao trên hướng chính
được quy định trên bản đồ. Hãy nêu tên
các hướng ?
Quan sát bản đồ và cho biết các huớng đi từ điểm O đến các điểm A,B,C,D ?
Bắc
Nam
Đông
Tây
Bài tập 1: câu d
SGK trang 17
Bài :4 - tiết : 4 PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ.
1. Phương hướng trên bản đồ:
2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí:
? Muốn xác định vị trí của một điểm
trên bản đồ hoặc trên quả Địa Cầu,
người ta phải làm gì ?

- Xác định chỗ cắt nhau của 2 đường
kênh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó.
? Hãy tìm điểm C trên
H 11.Đó là chỗ gặp
nhau của đường kinh
tuyến và vĩ tuyến nào ?
Hình 11. Toạ độ địa lý của điểm C
- Khoảng cách từ điểm C đến kinh tuyến gốc là 200 T
- Khoảng cách từ điểm C đến vĩ tuyến gốc là 100 B
? Thế nào là kinh độ, vĩ độ của một điểm ?
Kinh d?
Vi d?
Kinh độ,vĩ độ của một điểm là kho¶ng c¸ch tÝnh b»ng sè ®é, tõ kinh tuyÕn, vÜ tuyÕn ®i qua ®iÓm ®ã ®Õn kinh tuyÕn gèc, vÜ tuyÕn gèc.
PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ.
1. Phương hướng trên bản đồ:
Bài :4 - tiết : 4
2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí:
Kinh độ,vĩ độ của một điểm là kho¶ng c¸ch tÝnh b»ng sè ®é, tõ kinh tuyÕn, vÜ tuyÕn ®i qua ®iÓm ®ã ®Õn kinh tuyÕn gèc, vÜ tuyÕn gèc.
-Toạ độ địa lí của một điểm là kinh độ, vĩ độ của điểm đó trên bản đồ.

? Toạ độ địa lí của một điểm là gì ?
Bài :4 - tiết : 5
Tuần dạy: 5
1. Phương hướng trên bản đồ:
PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ.
2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí:
- Cách viết toạ độ địa lí một điểm:
100 B
+ Viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới.
Ví dụ:
Toạ độ địa lí của điểm C
C
200T
1. Phương hướng trên bản đồ:
Bài :4 - tiết : 4

PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ.
2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí:
3. Bài tập:
Bài tập1. Dựa vào bản đồ hình 12, cho biết:
Nhóm 1: Hưuớng bay từ Hà Nội Nhúm 2:Hu?ng bay t?
+ Đến Viêng Chăn + Cu-a-la-lam-po d?n Bang C?c
+ Đến Gia-các-ta + Cu-a-la-lam-po d?n Ma-ni-la
+ Đến Ma-ni-la + Ma-ni-la d?n Bang C?c
Nhóm 3: Tỡm toạ độ địa lí của các điểm A,B,C trên hình 12.
Nhóm 4: Tìm trên bản đồ hình 12 các điểm có toạ độ địa lý:
1400D
00
1200Đ
100N

Nhãm 1:
Hư­íng bay:
Hµ Néi Viªng Ch¨n Hµ Néi Gia-c¸c-ta :
Hµ NéiMa-ni-la:

Nhãm 2:
H­ưíng bay:
Cu- a- la- L¨m- p¬  B¨ng cèc: B¾c
- Cu- a- la- L¨m- p¬Ma- ni- la: §«ng b¾c
Ma- ni- la B¨ng cèc: T©y


Nhóm 3:
Toạ độ địa lý của các điểm A,B,C :

-

A
1300 Đ
100 B
B
1100 Đ
100 B
C
1300 Đ
00
Nhóm 4:
Các điểm có toạ độ địa lý là:
E
1400 Đ
00
D
1200 Đ
100 N
Tây nam
Nam
Đông nam
1. Phương hướng trên bản đồ:
Bài :4 - tiết : 5
Tuần dạy: 5
PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ.
2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí:
3. Bài tập:

a. Xác định các hướng bay:
- Hà Nội  Viêng Chăn: Tây Nam
- Hà Nội  Gia-các-ta : Nam.
- Hà Nội  Ma-ni-la: Đông Nam.
- Cu-a-la-lăm-pơ Băng Cốc: Bắc.
- Cu-a-la-lăm-pơ  Ma-ni-la: Đông- Bắc.
- Ma-ni-la  Băng Cốc: Tây
Bài tập 2

Một cơn bão xuất hiện ở
biển đông, tâm bão ở
kinh độ 1200 đông và vĩ
độ 200 bắc. Tìm vị trí
tâm bão trên bản đồ?
Bài t?p 3
Một con tàu đang gặp nạn, báo tín hiệu cấp cứu tại địa điểm có toạ độ địa lý 1300 đông và 150 bắc. Hóy xỏc d?nh vị trí của con tàu trên bản đồ?
Tổng kết:

-Toạ độ địa lí của một điểm là kinh độ, vĩ độ
của điểm đó trên bản đồ.
Câu 1:
? Thế nào là kinh độ, vĩ độ của một điểm ?
Câu 2:
? Thế nào là toạ độ địa lí của một điểm?
- Kinh độ,vĩ độ của một điểm là kho¶ng c¸ch tÝnh b»ng sè ®é, tõ kinh tuyÕn, vÜ tuyÕn ®i qua ®iÓm ®ã ®Õn kinh tuyÕn gèc, vÜ tuyÕn gèc.
Tổng kết:
Câu 3:
? Hãy vẽ sơ đồ các hướng chính được quy định trên bản đồ ?


8 hướng chính trên bản đồ
Hướng dẫn học tập:
- Học bài.
+ Các qui định về phương hướng trên bản đồ.
+ Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí.
- Làm bài tập 1, 2 SGK.
- Chuẩn bị bài mới: Kí hiệu bản đồ.
- Chuẩn bị bài theo câu hỏi SGK.
 
Gửi ý kiến