Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ph­­ương Anh
Ngày gửi: 21h:45' 11-03-2018
Dung lượng: 711.5 KB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người
Thế nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
KiỂM TRA BÀI CŨ
Phương trình dạng ax + b = 0 với a, b là những số đã cho và a ≠ 0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.
Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
d) 3x2 – 6x + 1 = 0
a) 2x + 6 = 0
b) – x + 3 = 0
c) 3y – 7 = 0
e) x – 3 = 0
d) 3x2 – 6x + 1 = 0
1. Bài toán mở đầu:
Trên một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài là 32 m, chiều rộng là 24 m, người ta định làm một vườn cây cảnh có con đường đi xung quanh. Hỏi bề rộng của mặt đường là bao nhiêu để diện tích phần đất còn lại bằng 560 m2.
x
x
x
x
Tiết 51: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
x
x
x
x
- Ta gọi bề rộng mặt đường là x (m),
- Chiều dài phần đất sử dụng làm đường là bao nhiêu?
- Chiều dài phần đất còn lại là bao nhiêu?
- Chiều rộng phần đất sử dụng làm đường là bao nhiêu?
- Chiều rộng phần đất còn lại là bao nhiêu?
- Diện tích hình chữ nhật còn lại là bao nhiêu?
0 < 2x < 24
2x (m)
32 – 2x (m)
2x (m)
24 – 2x (m)
(32 – 2x)(24 – 2x) (m2)
Theo đề bài ta có phương trình:
(32 – 2x)(24 – 2x) = 560
 x2 – 28x + 52 = 0 ()
Phương trình () là phương trình bậc hai một ẩn.
Tiết 51: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
1.Bµi to¸n më ®Çu: (SGK)
2. §Þnh nghÜa:
Ph­¬ng tr×nh: x2 x + = 0

1
-28
52
a
+ b
c
Là dạng tổng quát của
phương trình bậc hai một ẩn
Vậy thế nào là phương trình
bậc hai một ẩn?
Phương trình bậc hai một ẩn (nói gọn là phương trình bậc hai)
là phương trình có dạng: ax2 + bx + c = 0 trong đó x là ẩn số;
a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ? 0
(a ? 0)
Ví dụ: a) x2 + 50x - 15000 = 0 là một phương trình bậc hai với các hệ số a = 1; b = 50; c = -15000.
-2x2 + 5x = 0 là một phương trình bậc hai với các hệ số a = -2; b = 5; c = 0.

c) 2x2 - 8 = 0 là một phương trình bậc hai với các hệ số a = 2; b = 0; c = -8.
Tiết 51: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai ? Chỉ rõ các hệ số a, b, c của mỗi phương trình ấy:
?1
Tiết 51: Phương trình bậc hai một ẩn
X
X
X
1 0 - 4
2 5 0
- 3 0 0
HOẠT ĐỘNG NHÓM: 3’
2. Định nghĩa.
1. Bài toán mở đầu.
ax² + bx + c = 0, (a ≠ 0).
(SGK)
(SGK)
Ví dụ 1
Giải : Ta có 3x - 6x = 0
? 3x(x - 2) = 0
? 3x = 0 hoặc x - 2 = 0
? x = 0 hoặc x = 2
Vậy phương trình có hai nghiệm: x1 = 0, x2 = 2
?2
a) 2x + 5x = 0
Giải phương trình 3x - 6x = 0
*Phương trình bậc hai khuyết c
ax + bx = 0 (a ? 0)
Tiết 51: Phương trình bậc hai một ẩn
3. Một số ví dụ về
giải phương trình bậc hai
2. Định nghĩa
1. Bài toán mở đầu
ax² + bx + c = 0, (a ≠ 0).
(SGK)
(SGK)
Muốn giải phương trình bậc hai khuyết hệ số c, ta lm nhu th? no?
b) - x + x = 0
c) -3x = 9x
Tiết 51: Phương trình bậc hai một ẩn
*Phương trình bậc hai khuyết c
ax + bx = 0, (a ? 0).
*Phương trình bậc hai khuyết b
ax + c = 0, (a ? 0).
Giải phương trình:
a) x - 3 = 0


Ví dụ 2
?3

b) 3x - 2 = 0
? x2 = 3
Muốn giải phương trình bậc hai khuyết hệ số b, ta lm nhu th? no?
Vậy phương trình có hai nghiệm: x1 = , x2 = -
3. Một số ví dụ về
2. Định nghĩa.
1. Bài toán mở đầu.
ax + bx + c = 0, (a ? 0).
(SGK)
(SGK)
giải phương trình bậc hai.
c) 4x + 8 = 0
THẢO LUẬN NHÓM (3 phút)
3. Một số ví dụ về
Tiết 51: Phương trình bậc hai một ẩn
2. Định nghĩa.
1. Bài toán mở đầu.
ax + bx + c = 0, (a ? 0).
(SGK)
(SGK)
(Chia hai vế cho 2)
(Cộng 4 vào hai vế)
(Biến đổi vế trái)
Vậy phương trình có hai nghiệm là:
?5
? x - 2 =....
? x = .....
(Chuyển 1 sang vế phải)
?4
Giải phương trình:
Ví dụ 3
2x - 8x + 1 = 0
Giải phương trình:
Ví dụ 3
2x - 8x + 1 = 0
giải phương trình bậc hai.
Vậy phương trình có hai nghiệm
................
Gọi bề rộng của mặt đường là x (m), (0 < 2x < 24).
Khi đó phần đất còn lại là hình chữ nhật có :
Chiều dài là:
Chiều rộng là:
Diện tích là:
Theo đầu bài ta có phương trình :

hay x - 28x + 52 = 0
Trên một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài là 32m, chiều rộng là 24m, người ta định làm một vườn cây cảnh có con đường đi xung quanh (hình 12). Hỏi bề rộng của mặt đường là bao nhiêu để diện tích phần đất còn lại bằng 560m.
560m²
32m
24m
x
x
x
x
1. Bài toán mở đầu.
Giải
được gọi là phương trình bậc hai một ẩn
32 - 2x (m);
24 - 2x (m);
(32 - 2x)(24 - 2x) (m).
(32 - 2x)(24 - 2x) = 560
Tiết 51: Phương trình bậc hai một ẩn
3. Một số ví dụ về
Tiết 52: Phương trình bậc hai một ẩn
2. Định nghĩa.
1. Bài toán mở đầu.
ax + bx + c = 0, (a ? 0).
(SGK)
(SGK)
Giải phương trình:
Ví dụ 3
2x - 8x + 1 = 0
giải phương trình bậc hai.
Vậy phương trình có hai nghiệm
Giải phương trình:
x - 28x + 52 = 0
? x - 28x = - 52
? x - 2.x.14 = - 52
? (x - 14) = 144
(0 < 2x < 24).
?
x - 14 = 12
x - 14 = - 12
x = 26
x = 2
Vậy chiều rộng của mặt đường là: 2 (m)
?
(Loại)
(Nhận)
+196
+196
3. Một số ví dụ về
Tiết 51: Phương trình bậc hai một ẩn
2. Định nghĩa.
1. Bài toán mở đầu.
ax + bx + c = 0, (a ? 0).
(SGK)
(SGK)
Giải phương trình:
Ví dụ 3
2x - 8x + 1 = 0
giải phương trình bậc hai.
Vậy phương trình có hai nghiệm
Bài tập 11 (Sgk-42)
a/ 5x + 2x = 4 - x
? 5x + 2x + x - 4 = 0
Đưa các phương trình sau về dạng
ax + bx + c = 0 và chỉ rõ các hệ số a, b, c :
5x + 3x - 4 = 0
Có a = 5, b = 3, c = - 4

3. Một số ví dụ về
Tiết 51: Phương trình bậc hai một ẩn
2. Định nghĩa.
1. Bài toán mở đầu.
ax + bx + c = 0, (a ? 0).
(SGK)
(SGK)
Giải phương trình:
Ví dụ 3
2x - 8x + 1 = 0
giải phương trình bậc hai.
Vậy phương trình có hai nghiệm
Bài tập 11 (Sgk-42)
Đưa các phương trình sau về dạng
ax + bx + c = 0 và chỉ rõ các hệ số a, b, c :
d/ 2x + m = 2(m - 1)x (m là một hằng số)
2x - 2(m - 1)x + m = 0
Có a = 2 , b = - 2(m - 1) , c = m
- Học thuộc khái niệm phương trình bậc hai một ẩn.
- Rèn luyện cách giải các phương trinh bậc hai khuyết và làm lại ví dụ 3.
- Làm bài tập 11, 12, 13, 14 trang 42, 43 SGK.
- Bài tập cho học sinh khá giỏi.
Hướng dẫn về nhà.
 
Gửi ý kiến