Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

QPAN: STGT phòng chống vũ khí công nghệ cao 1.

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 11h:17' 04-01-2011
Dung lượng: 10.8 MB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
Phßng chèng
®Þch tiÕn c«ng ho¶ lùc
b»ng vò khÝ c«ng nghÖ cao
1
Đại học quốc gia Hà nội
Trung tâm GDQP-AN
A- Mục đích yêu cầu:
- Mục đích: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh tương lai ( nếu xảy ra).
- Yêu cầu: Nắm được những kiến thức cơ bản về vũ khí công nghệ cao. Tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức trong phòng tránh vũ khí công nghệ cao, chủ động đánh thắng kẻ thù trong mọi tình huống.
2

B- Néi dung:
I- Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, thñ ®o¹n ®¸nh ph¸ vµ kh¶ n¨ng sö dông.
II- Mét sè biÖn ph¸p phßng chèng.
C- Thêi gian: 5 tiÕt
D- Tæ chøc ph­¬ng ph¸p:
- Tæ chøc lªn líp trªn gi¶ng ®­êng theo líp häc.
- Ph­¬ng ph¸p: DiÔn gi¶i, kÕt hîp víi chøng minh b»ng vÝ dô thùc tiÔn.
E- Tµi liÖu tham kh¶o:
- Gi¸o tr×nh Gi¸o dôc quèc phßng cña bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o in n¨m 2008.
3
Một số hình ảnh về quá trình
phát triển của vũ khí, trang bị
4
Vũ khí lạnh
và vũ khí nóng cổ xưa
5
Vũ khí nóng
Súng máy Gatling thế kỷ XIX và XX
6
Súng Cối thế kỷ XXIII
Vũ khí nóng
7
Súng bắn tỉa
Vũ khí bộ binh
8
Vũ khí trên xe tăng
9
Vũ khí trên xe tăng
Pháo nòng dài
Hoả tiễn
10
Máy bay f16
Máy bay của pháp
Máy bay f22
Máy bay su25
11
Tên lửa phòng không
ra đa phòng không
12
Máy bay B52
13
SS 27 Topol-M
SS 18
SS 25
SS 19
14
Người thực hiện: Đại tá.TS. CNK Đồng Xuân Quách
Vũ khí huỷ diệt lớn
15
Vũ khí hạt nhân
16
Vũ khí sinh học
Bom nguyên tử
Bom nguyên tử
Bom hoá học
17
Vũ khí công nghệ cao
18
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓