Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Tuyết Mai
Ngày gửi: 12h:32' 08-09-2017
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Lán Tranh 2
Môn : Lịch sử
Lớp : 4A
GV: Trần Quốc Tuấn
Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2013
Lịch sử
Kiểm tra bài cũ:
1. Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào? Ở khu vực nào trên đất nước ta ?
2. Em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt ?
NƯỚC ÂU LẠC
Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2013
Lịch sử
Ho¹t ®éng1:
Cuéc sèng cña ng­êi L¹c ViÖt vµ ng­êi ¢u ViÖt

Hãy đọc thầm phần chữ nhỏ trang 15 từ “Ở vùng núi . . . hòa hợp với nhau.”
Th¶o luËn nhãm ®«i
+ Ng­êi ¢u ViÖt sèng ë ®©u?
+ Đêi sèng cña ng­êi ¢u ViÖt cã những ®iÓm gì gièng víi ®êi sèng cña ng­êi L¹c ViÖt?
+ Ng­êi d©n ¢u ViÖt vµ L¹c ViÖt sèng víi nhau nh­ thÕ nµo?
Lược đồ Bắc Bộ ngày nay
KÕt luËn:
Ng­êi ¢u ViÖt sèng ë m¹n t©y b¾c cña n­íc Văn Lang, cuéc sèng cña hä cã nhiÒu nÐt t­¬ng ®ång víi cuéc sèng cña ng­êi L¹c ViÖt, Ng­êi ¢u ViÖt vµ ng­êi L¹c ViÕt sèng hßa hîp víi nhau.
Ho¹t ®éng2:
Sù ra ®êi cña n­íc ©u L¹c
Th¶o luËn nhãm 4 c¸c c©u hái trong phiÕu häc tËp.
Do giặc ngoại xâm
Thục Phán – An
Dương Vương
-Tên nước Âu Lạc
-Đóng đô: Cổ Loa
(Đông Anh,Hà Nội
ngày nay)
2. Sự ra đời của nước Âu Lạc
Thục Phán lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt đánh lui giặc Tần.
Dựng nên nước Âu Lạc. Đặt tên nước Âu Lạc
Xưng An Dương Vương
Kinh đô đóng ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay)
Kết luận
Cổ Loa
NƯỚC ÂU LẠC
3. Sự phát triển của nước Âu Lạc
NHÓM 2 HS tìm ra sự phát triển của nước Âu Lạc.
+ Về Nông nghiệp:
+ Về Thủ công nghiệp:
+ Về Quốc phòng:
Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2013
Lịch sử
NƯỚC ÂU LẠC
Nông nghiệp:
Lưỡi cày đồng được dùng phổ biến, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá,săn bắt phát triển.
Thủ công nghiệp:
Làm gốm, dệt, đồ trang sức, đóng thuyền,…
- Xây dựng, luyện kim phát triển.
- Xã hội có sự phân biệt giàu nghèo.
Quốc phòng:
Chế tạo ra nỏ bắn nhiều mũi tên. Xây thành Cổ Loa
Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2013
Lịch sử
Nông nghiệp:
Lưỡi cày đồng được dùng phổ biến, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá,săn bắt phát triển.
- Xã hội có sự phân biệt giàu nghèo.
3. Sự phát triển của nước Âu Lạc
Nông nghiệp:
Lưỡi cày đồng được dùng phổ biến, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá,săn bắt phát triển.
SƠ ĐỒ KHU THÀNH CỔ LOA
Vòng thành ngoại
Vòng thành trung
Vòng thành nội
Em có nhận xét gì về Thành Cổ Loa của nước Âu Lạc vào thế kỉ III - II TCN?
Thành là công trình lao động sáng tạo có qui mô lớn nhất của Âu Lạc.
Thành vừa là kinh đô vừa là thành quân sự bảo vệ an ninh quốc gia .
( Dân số Âu Lạc chỉ có khoảng 1 triệu người, đắp được 3 vòng thành đó là một kì công )
DAO GĂM, KIẾM
MŨI GIÁO
VŨ KHÍ CỔ LOA
HÀNG VẠN MŨI TÊN ĐỒNG ĐƯỢC TÌM THẤY Ở PHÍA NAM THÀNH CỔ LOA ( CẦU VỰC )
CẦU VỰC
LẪY NỎ CỔ LOA
Em có nhận xét gì về quân đội thời Âu Lạc ?
4/ Nước Âu Lạc và cuộc xâm lược của Triệu Đà
- Dựa vào SGK, em hãy kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của nhân Âu Lạc ?
Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu Đà lại thất
bại ?
Vì sao năm 179 TCN, nước Âu Lạc lại rơi vào ách
đô hộ của phong kiến phương Bắc ?
CỔ LOA
NAM VIỆT
ÂU LẠC
Nhà Triệu thống trị
? Nguyên nhân thất bại của An Dương Vương?
* Nguyên nhân thất bại:
- Do chủ quan nên mắc mưu kẻ thù.
Nội bộ chia rẻ, nhân dân không ủng hộ
? Theo em sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?
* Bài học kinh nghiệm:
Phải luôn cảnh giác với kẻ thù
Phải xây dựng khối đoàn kết dân tộc, dựa vào sức mạnh toàn dân để đánh giặc
Đền thờ An Dương Vương
1/ Ai là người có công hợp nhất đất nước của người
Lạc Việt và người Âu Việt ?
……………………………………………..
Thục Phán An Dương Vương
2/ Nhà nước của người Lạc Việt và người Âu Việt có
tên gì, đóng đô ở đâu ?
Nước………………………
Đóng đô…………………..…………………………..
Âu Lạc
Đông Anh, Hà Nội ngày nay
3/ Năm …………………,Triệu Đà đã chiếm được Âu Lạc
179 TCN
Cuối thế kỉ III TCN, nước Âu Lạc tiếp nối nước Văn
Lang. Nông nghiệp tiếp tục được phát triển. Kĩ
Thuật chế tạo ra nỏ bắn được nhiều mũi tên và việc
Xây dựng thành Cổ Loa là những thành tựu đặc sắc
Về quốc phòng của người dân Âu Lạc.
Năm 179 TCN, quân Triệu Đà đã chiếm được
Âu Lạc .
Ghi nhớ :
Học bài: phần Ghi nhớ
Làm bài tập trong VBT
Chuẩn bị : “ Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc”
NHẬN XÉT - DẶN DÒ
Trường Tiểu học Lán Tranh 2
Môn : Lịch sử
Lớp : 4A
GV: Trần Quốc Tuấn
Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2013
Lịch sử
Kiểm tra bài cũ:
1. Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào? Ở khu vực nào trên đất nước ta ?
2. Em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt ?
NƯỚC ÂU LẠC
Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2013
Lịch sử
Ho¹t ®éng1:
Cuéc sèng cña ng­êi L¹c ViÖt vµ ng­êi ¢u ViÖt

Hãy đọc thầm phần chữ nhỏ trang 15 từ “Ở vùng núi . . . hòa hợp với nhau.”
Th¶o luËn nhãm ®«i
+ Ng­êi ¢u ViÖt sèng ë ®©u?
+ Đêi sèng cña ng­êi ¢u ViÖt cã những ®iÓm gì gièng víi ®êi sèng cña ng­êi L¹c ViÖt?
+ Ng­êi d©n ¢u ViÖt vµ L¹c ViÖt sèng víi nhau nh­ thÕ nµo?
Lược đồ Bắc Bộ ngày nay
KÕt luËn:
Ng­êi ¢u ViÖt sèng ë m¹n t©y b¾c cña n­íc Văn Lang, cuéc sèng cña hä cã nhiÒu nÐt t­¬ng ®ång víi cuéc sèng cña ng­êi L¹c ViÖt, Ng­êi ¢u ViÖt vµ ng­êi L¹c ViÕt sèng hßa hîp víi nhau.
Ho¹t ®éng2:
Sù ra ®êi cña n­íc ©u L¹c
Th¶o luËn nhãm 4 c¸c c©u hái trong phiÕu häc tËp.
Do giặc ngoại xâm
Thục Phán – An
Dương Vương
-Tên nước Âu Lạc
-Đóng đô: Cổ Loa
(Đông Anh,Hà Nội
ngày nay)
2. Sự ra đời của nước Âu Lạc
Thục Phán lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt đánh lui giặc Tần.
Dựng nên nước Âu Lạc. Đặt tên nước Âu Lạc
Xưng An Dương Vương
Kinh đô đóng ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay)
Kết luận
Cổ Loa
NƯỚC ÂU LẠC
Thứ ba, ngày 7 tháng 9 năm 2010
Lịch sử
3. Sự phát triển của nước Âu Lạc
NHÓM 2 HS tìm ra sự phát triển của nước Âu Lạc.
+ Về Nông nghiệp:
+ Về Thủ công nghiệp:
+ Về Quốc phòng:
NƯỚC ÂU LẠC
Nông nghiệp:
Lưỡi cày đồng được dùng phổ biến, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá,săn bắt phát triển.
Thủ công nghiệp:
Làm gốm, dệt, đồ trang sức, đóng thuyền,…
- Xây dựng, luyện kim phát triển.
- Xã hội có sự phân biệt giàu nghèo.
Quốc phòng:
Chế tạo ra nỏ bắn nhiều mũi tên. Xây thành Cổ Loa
Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2013
Lịch sử
Nông nghiệp:
Lưỡi cày đồng được dùng phổ biến, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá,săn bắt phát triển.
- Xã hội có sự phân biệt giàu nghèo.
3. Sự phát triển của nước Âu Lạc
Nông nghiệp:
Lưỡi cày đồng được dùng phổ biến, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá,săn bắt phát triển.
SƠ ĐỒ KHU THÀNH CỔ LOA
Vòng thành ngoại
Vòng thành trung
Vòng thành nội
Em có nhận xét gì về Thành Cổ Loa của nước Âu Lạc vào thế kỉ III - II TCN?
Thành là công trình lao động sáng tạo có qui mô lớn nhất của Âu Lạc.
Thành vừa là kinh đô vừa là thành quân sự bảo vệ an ninh quốc gia .
( Dân số Âu Lạc chỉ có khoảng 1 triệu người, đắp được 3 vòng thành đó là một kì công )
DAO GĂM, KIẾM
MŨI GIÁO
VŨ KHÍ CỔ LOA
HÀNG VẠN MŨI TÊN ĐỒNG ĐƯỢC TÌM THẤY Ở PHÍA NAM THÀNH CỔ LOA ( CẦU VỰC )
CẦU VỰC
LẪY NỎ CỔ LOA
Em có nhận xét gì về quân đội thời Âu Lạc ?
4/ Nước Âu Lạc và cuộc xâm lược của Triệu Đà
- Dựa vào SGK, em hãy kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của nhân Âu Lạc ?
Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu Đà lại thất
bại ?
Vì sao năm 179 TCN, nước Âu Lạc lại rơi vào ách
đô hộ của phong kiến phương Bắc ?
CỔ LOA
NAM VIỆT
ÂU LẠC
Nhà Triệu thống trị
? Nguyên nhân thất bại của An Dương Vương?
* Nguyên nhân thất bại:
- Do chủ quan nên mắc mưu kẻ thù.
Nội bộ chia rẻ, nhân dân không ủng hộ
? Theo em sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?
* Bài học kinh nghiệm:
Phải luôn cảnh giác với kẻ thù
Phải xây dựng khối đoàn kết dân tộc, dựa vào sức mạnh toàn dân để đánh giặc
Đền thờ An Dương Vương
1/ Ai là người có công hợp nhất đất nước của người
Lạc Việt và người Âu Việt ?
……………………………………………..
Thục Phán An Dương Vương
2/ Nhà nước của người Lạc Việt và người Âu Việt có
tên gì, đóng đô ở đâu ?
Nước………………………
Đóng đô…………………..…………………………..
Âu Lạc
Đông Anh, Hà Nội ngày nay
3/ Năm …………………,Triệu Đà đã chiếm được Âu Lạc
179 TCN
Cuối thế kỉ III TCN, nước Âu Lạc tiếp nối nước Văn
Lang. Nông nghiệp tiếp tục được phát triển. Kĩ
Thuật chế tạo ra nỏ bắn được nhiều mũi tên và việc
Xây dựng thành Cổ Loa là những thành tựu đặc sắc
Về quốc phòng của người dân Âu Lạc.
Năm 179 TCN, quân Triệu Đà đã chiếm được
Âu Lạc .
Ghi nhớ :
Học bài: phần Ghi nhớ
Làm bài tập trong VBT
Chuẩn bị : “ Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc”
NHẬN XÉT - DẶN DÒ
 
Gửi ý kiến