Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Mai
Ngày gửi: 07h:53' 01-08-2011
Dung lượng: 22.2 KB
Số lượt tải: 800
Số lượt thích: 0 người
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CON CUÔNG

Số 355 / QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Con Cuông, ngày 02 tháng 3 năm 2011QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CON CUÔNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003);
Căn cứ Luật Phổ cập Giáo dục Tiểu học ngày 12 tháng 8 năm 1991;
Căn cứ Luật giáo dục năm 2005;
Căn cứ Chỉ thị 61-CT/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc thực hiện phổ cập Trung học cơ sở;
Căn cứ Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của chính phủ về thực hiện PCGDTHCS.
Căn cứ Công văn số 712/THPT ngày 02/02/2001 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2001/CT-UB ngày 13/02/2001 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở;
Căn cứ Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015.
Căn cứ Quyết định số 203/QĐ.UB ngày 17 tháng 01 năm 2011 V/việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Con Cuông
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập Giáo dục huyện”.
Điều 2. “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập Giáo dục huyện Con Cuông” quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo và nhiệm vụ của các thành viên, tổ chức nhằm triển khai thực hiện các văn bản của TW và của tỉnh, huyện về phổ cập giáo dục.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, Thủ trưởng các ban ngành: Tuyên giáo, Giáo dục, Tài Chính- Kế hoạch, Nội vụ, Thương binh- xã hội và các ông (bà) trong Ban chỉ đạo phổ cập huyện căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở GD&ĐT;
-TT HU.,HĐND huyện; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ phổ cập các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
( đã ký )
VI VĂN KIM

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CON CUÔNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Con Cuông, ngày 02 tháng 3 năm 2011


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC HUYỆN CON CUÔNG.
Ban hành theo Quyết định số 355 ngày 02 tháng 3 năm 2011 của UBND huyện Con Cuông


I/ QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện được củng cố và kiện toàn theo quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của UBND huyện. Ban chỉ đạo là tổ chức hoạt động kiêm nhiệm do 01 Phó chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban và các thành viên là Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính- kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng LĐ- TBXH, Ban Tuyên giáo Huyện Uỷ, Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội PN huyện, Huyện đoàn, Hội khuyến học huyện.
Điều 2. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giám sát, hướng dẫn và phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp trong huyện thực hiện tốt các văn bản về phổ cập giáo dục của Trung ương của tỉnh và của huyện,và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về hiệu quả công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn huyện.
Điều 3. Văn phòng BCĐ- PCGD đặt tại Phòng GD&ĐT Con Cuông.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do Ngân sách Nhà nước cấp, thông qua kế hoạch hàng năm, được nhà nước phê duyệt trong ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục và từ nguồn hỗ trợ kinh phí của ngân sách địa phương.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓