Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đoàn hoa
Ngày gửi: 07h:45' 17-04-2021
Dung lượng: 8.5 MB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là quyền như thế nào đối với công dân ?
Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là quyền cơ bản của công dân. Nó gắn liền với mỗi con người là quyền quan trọng và đáng quý nhất của mỗi công dân.
KIỂM TRA BÀI CŨ :
2. Pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm ?
Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể
Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc

TÌNH HUỐNG
Hai anh công an đang rượt đuổi một phạm nhân trốn trại có lệnh truy nã. Hắn chạy vào một ngõ nhỏ rồi mất hút.Hai anh công an nghi là tên này chạy vào nhà ông Tá. Hỏi ông Tá, ông Tá nói không thấy.
Hai anh công an đề nghị ông Tá cho vào khám nhà, nhưng ông Tá không đồng ý. Biết rằng chỉ cần lơi lỏng một chút là tên này sổng mất nên hai anh công an bàn nhau quyết định cứ vào khám nhà ông Tá.
TÌNH HUỐNG
6
Câu 1
Hai anh công an đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
Vì họ tự quyết định vào khám nhà ông Tá khi không được sự đồng ý của ông Tá.
Câu 1: Trong trường hợp này, hai anh công an có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân không ? Tại sao ?
TÌNH HUỐNG
7
Hai anh công an nên :
- Giải thích cho ông Tá hiểu : kẻ đang trốn là tội phạm nguy hiểm, đang bị truy nã; nếu che giấu tội phạm cũng là phạm tội.
- Nếu đã giải thích mà ông Tá vẫn không đồng ý, thì sẽ cử một người ở lại phối hợp với quần chúng theo dõi, giám sát bên ngoài căn nhà. Còn người thứ hai khẩn trương đi xin lệnh khám nhà.
Câu 2: Theo em, hai anh công an nên hành động như thế nào ?

QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM
VỀ CHỖ Ở
I. Tình huống
Mẹ con nhà T có tính ăn cắp vặt, cả xóm ai cũng biết. Bà Hoà ở sát nhà T. Một hôm, bà Hoà bị mất con gà mái hoa mơ đang độ đẻ trứng. Bà Hoà nghĩ chỉ có nhà T bắt trộm nên đã chửi đổng suốt ngày và doạ sẽ vào nhà T để khám. Mấy ngày sau, bà Hoà lại bị mất cái quạt bàn. Bà Hoà lại nghĩ ngay rằng lại chỉ có nhà T lấy cắp chiếc quạt bàn nhà mình nên đã chạy sang nhà T đòi vào khám nhà, nhưng mẹ con nhà T không cho. Bà Hoà càng nghi ngờ và cứ xông vào khám nhà T.
10
CÂU 1: Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi gia ñình baø Hoøa ? Tröôùc söï vieäc xaûy ra nhö vaäy baø Hoøa ñaõ coù nhöõng suy nghó vaø haønh ñoäng nhö theá naøo ?
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )

Bà Hoà bị mất con gà mái hoa mơ
Chỉ có nhà T bắt trộm
Bà Hoà chửi đổng suốt ngày
Bà Hoà doạ sẽ vào nhà T để khám
Bà Hoà bị mất cái quạt bàn
Lại chỉ có nhà T lấy cắp
Bà Hoà đòi vào khám nhà.
Bà Hoà cứ xông vào khám nhà T
Sự việc, suy nghĩ và hành động của bà Hoà
đối với nhà T
12
CÂU 2: Theo em, baø Hoøa haønh ñoäng nhö vaäy laø ñuùng hay sai ? Vì sao ?
- Bà HÒA sai
- Chưa có bằng chứng đã tự ý xông vào lục lọi, khám xét nhà người khác. Làm như vậy là vi phạm pháp luật .
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
13
Bà Hoà theo dõi để bắt qủa tang, hoặc báo cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý.
- Không được tự ý xông vào lục lọi, khám xét nhà người khác.
CÂU 3: Theo em, baø Hoøa neân laøm theá naøo ñeå coù theå xaùc minh ñöôïc nhaø T laáy taøi saûn cuûa mình, maø khoâng vi phaïm phaùp luaät ?
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
14
Tiết 30
Bài 17 :
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
Qua tình hu?ng trn cc em rt ra bi h?c gì?
15
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là gì?
16
Tiết 29
Bài 17 :
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
1/ Khái niệm:
Quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà choã ôû laø quyeàn cô baûn cuûa coâng daân được quy định trong hiến pháp của nhà nước ta (Ñieàu 73 Hieán phaùp 1992).
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
Nội dung điều 73 – Hiến pháp 1992: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép”.
Những hành vi nào vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân ?
- Khám xét trái pháp luật, chỗ ở của người khác.
- Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ.
- Vào nhà của người khác mà không được chủ nhà hoặc pháp luật cho phép.
Khi cần bắt người phạm tội đang trốn tránh trong nhà.
Những trường hợp nafo PL cho phép khám chỗ ở?

Khi khám nhà phải đúng theo quy định của pháp luật :


Khi cần thu thập chứng cứ, tang vật của tội phạm.
- Phải có lệnh khám nhà của người có thẩm quyền.
- Đọc lệnh khám, có đại diện của UBND phường và người hàng xóm làm chứng.
- Phải lập biên bản ghi rõ tình hình khám nhà, các tài liệu, tang vật tạm giữ.
20
Những hành vi nào được xem là trái PL xâm phạm chỗ ở của CD
Tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ.
Tự ý vào nhà người khác khi vắng chủ.
Tiến hành khám xét chỗ ở không đúng quy định pháp luật...
21
Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở như thế nào?
22
Tiết 30
Bài 17 :
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
1/ Khái niệm:
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
2/ Nội dung cơ bản quyền bất khả xâm phạm
Được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở.
Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
Khi nhaø haøng xoùm ñi vaéng khoâng coù ai ôû nhaø, nhöng laïi thaáy khoùi boác leân ôû trong nhaø, coù theå laø moät caùi gì ñoù bò chaùy.
23
BẠN SẼ LÀM GÌ ?
Có thể vào kiểm tra.
Báo ngay cho người lớn ở cạnh nhà, hoặc công an.
Không phải nhà của mình nên không cần quan tâm, để đỡ mất thời gian vô ích.
BẠN
GIỎI QÚA
SAI RỒI
SAI RỒI
Khi nhà hàng xóm phơi quần áo làm rơi vào sân nhà mình, họ tự ý chạy sang nhà mình lấy lại.
24
Góp ý nhẹ nhàng để người hàng xóm rút kinh nghiệm.
BẠN SẼ LÀM GÌ ?
Phê bình gay gắt, nói cho họ biết là đã xâm phạm chỗ ở của mình.
Không bằng lòng nhưng ngại nói, vì sợ m?t lòng.
CHƯA ĐÚNG
KHÔNG NÊN
BẠN
GIỎI QÚA
Khi bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện.
25
BẠN SẼ LÀM GÌ ?
Không nên cho vào nhà, tìm cách nói khéo và hẹn lúc khác đến khi có bố mẹ ở nhà.
Vui vẻ mời vào nhà.
Im lặng không trả lời, xem như không có người ở nhà là xong.
NHÁT QÚA
KHÔNG NÊN
BẠN
GIỎI QÚA
26
BẠN SẼ LÀM GÌ ?
Khi bố mẹ đi vắng, bạn đang ở nhà một mình thì có bà con ở quê lên thăm.
Chờ ba mẹ về giải quyết.
Mời họ vào nhà vì đó là người thân của mình, không phải người lạ.
Lấy nước mời, nhưng không cho vào nhà.
TỆ QÚA
TỆ QÚA
BẠN
GIỎI QÚA
27
Vậy trách nhiệm của công dân thì phải làm gì đối với chỗ ở của người khác, và chỗ ở của mình?
28
1/ Khái niệm
II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
Bài 17 :
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
2/ Nội dung cơ bản
3/ Trách nhiệm của công dân
Phải tôn trọng chỗ ở của người khác, biết tự bảo vệ chỗ ở của mình, phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật xm ph?m d?n ch? ? c?a ngu?i khc.
29
1/ Khái niệm
II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
Bài 17 :
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
2/ Nội dung cơ bản
3/ Trách nhiệm của công dân
III/ BÀI TẬP :
30

BT4/ STH/ Trang 76.
Đúng.
Sai.
Khơng bi?t.
SAI RỒI
TỆ QÚA
BẠN
GIỎI QÚA
Câu a : Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước
và mọi người tôn trọng chỗ ở.
31

BT4/ STH/ Trang 76.
Đúng.
Sai.
Khng bi?t.
SAI
SAI
BẠN
GIỎI QÚA
Câu b : Không ai được tự ý vào ch? ở của người khác.
32

BT4/ STH/ Trang 76.
Sai .
Dng .
Khơng bi?t.
SAI RỒI
QÚA TỆ
BẠN
GIỎI QÚA
Câu c : Chỉ cần bảo vệ chỗ ở của mình, không cần
tôn trọng chỗ ở của người khác.
33

Bài tập 4.
Đúng.
Sai.
Không biết.
SAI RỒI
CỐ LÊN
BẠN
GIỎI QÚA
Câu d : Khi bị người khác xâm phạm chỗ ở,
cần phản đối và tố cáo.
34
Người nào khám xét trái phép chỗ ở của người khác, đuổi người khác ra khỏi chổ ở của họ . xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân thì sẽ bị luật pháp trừng trị :
Bị tù từ ba tháng đến ba năm. ?
Bài tập 5/
SAI
Bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm. ?
Bị phạt tù từ ba tháng đến một năm. ?
Bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm. ?
SAI
SAI
35
1/ Khái niệm
II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
Bài 17 :
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
2/ Nội dung cơ bản
3/ Trách nhiệm của công dân
Dặn dò:
- Đối với bài học ở tiết này
+ Học thuộc nội dung bài học.
+ Xem lại các bài tập đã làm.
+ Hoàn chỉnh các bài tập vào vở.
- Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
+ Chuẩn bị bài : “Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín”
+ Xem trước các câu hỏi trong SGK của phần tình huống.
+ Tìm những hành vi trái pháp luật về an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
 
Gửi ý kiến