Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đình Chấn
Ngày gửi: 16h:05' 03-03-2017
Dung lượng: 12.3 MB
Số lượt tải: 572
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thanh Minh)
Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo
về dự giờ lớp học
NĂM HỌC 2016-2017
Người thực hiện: Trần Đình Chấn
Trường ti?u h?c &Trung học cơ sở Lý Tự Trọng
Thị Xã Nghĩa Lộ
Bộ môn Giáo dục công dân Lớp 7A
THẦN

TÀI
Phật Di Lặc
Tiết 28 Bài 16
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (t1)
1. Thông tin, sự kiện
Nhóm 1
- Việt Nam có những tôn giáo tín ngưỡng nào?
Nhóm 2
Những tích cực của tôn giáo Việt Nam?
Nhóm 3
- Những tiêu cực của tôn giáo Việt Nam?
Nhóm 4
- Những chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước ta đối với tín ngưỡng và tôn giáo
Nhóm 1
Vieät Nam laø moät nöôùc coù nhieàu loaïi tín ngöôõng, toân giaùo. Bao goàm: Thờ thành hoàng, những anh hùng dân tộc, thờ cúng tổ tiên, Phaät giaùo, Thieân chuùa giaùo, Cao Ñaøi, Hoøa Haûo, Tin Laønh…
HÌNH ẢNH VỀ ĐẠO PHẬT
HÌNH ẢNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI
HÌNH ẢNH VỀ ĐẠO THIÊN CHÚA
HÌNH ẢNH VỀ HỒI GIÁO
  
Tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, xưa thuộc làng Hòa Hảo, nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Sấm giảng đạo Phật giáo Hòa Hảo.
Nhóm 2
MAËT TÍCH CÖÏC CUÛA TOÂN GIAÙO
+ Ña soá ñoàng baøo toân giaùo laø ngöôøi lao ñoäng.
+ Coù tinh thaàn yeâu nöôùc, yeâu coäng ñoàng.
+ Ñoùng goùp nhieàu coâng söùc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.
+ Thöïc hieän chính saùch phaùp luaät……
+ Có hàng chục vạn thanh niên có đạo hi sinh trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc
Bồ tát Thích Quảng Đức.
V
Hòa thượng Thích Giác Thuận - ở chùa Như Lai (Tuy An – Phú Yên). Trong chiến tranh ông là Phật tử yêu nước. Hiện nay mặc dù đã tuổi già nhưng ông vẫn tích cực làm công tác từ thiện. Ở đâu có thiên tai, bão lụt là ông luôn có mặt để tham gia công tác từ thiện, cứu dân.
Tấm gương sống “tốt đời đẹp đạo”
Hòa thượng Thích Giác Thuận
Ai cũng biết, và kính trọng Hòa thượng Thích Thiện Phụng-Chùa Niết bàn (Bà Rịa Vũng Tàu), 30 năm nay, Chùa Niết bàn là mái ấm của hàng trăm trẻ lang thang cơ nhỡ. Mơ ước lớn nhất của thầy Phụng là dạy trẻ cái chữ, chúng có văn hóa, sau ra ngoài đời dễ tìm việc làm, thoát khỏi cái khổ và trở thành người có ích cho xã hội .
Tấm gương sống “tốt đời đẹp Đạo”
Nhóm 3
MAËT TIEÂU CÖÏC CUÛA TOÂN GIAÙO
+ Do trình ñoä vaên hoùa thaáp neân coøn meâ tín vaø laïc haäu.
+ Bò kích ñoäng vaø lôïi duïng vaøo muïc ñích xaáu.
+ Haønh ngheà meâ tín, hoaït ñoäng traùi phaùp luaät.
+ AÛnh höôûng tôùi söùc khoûe vaø taøi saûn coâng daân.
+ Toån haïi lôïi ích quoác gia.
Thích Quảng Độ cầm loa kích động dân chúng phản động ở TP Hồ Chí Minh
Ông Quảng Độ đang dùng loa tay
kích động người dân khiếu kiện.
Lợi dụng tự do tôn giáo để làm điều trái pháp luật
Lợi dụng tự do tôn giáo để làm điều trái pháp luật
Công ty may Chiến Thắng
Tháp chuông Tam Tòa
Gọi hồn
Mặt tích cực và tiêu cực của tín ngưỡng, tôn giáo nước ta:
Nhĩm 4
Di?u 24 -Hi?n php 2013
1. M?i ngu?i cĩ quy?n t? do tín ngu?ng, tơn gio, theo ho?c khơng theo m?t tơn gio no. Cc tơn gio bình d?ng tru?c php lu?t.
2. Nh nu?c tơn tr?ng v b?o h? quy?n t? do tín ngu?ng, tơn gio.
3. Khơng ai du?c xm ph?m t? do tín ngu?ng, tơn gio ho?c l?i d?ng tín ngu?ng, tơn gio d? vi ph?m php lu?t.
2. Nội dung bài học:

CÂU HỎI
1. Th? no l tín ngu?ng? Cho ví d??
2. Th? no l tơn gio? Cho ví d??

2. Nội dung bài học:
a. Tín ngưỡng: là lòng tin vào một cái gì đó thần bí như: thần linh, thượng đế, chúa trời...
Ví dụ: thờ tổ tiên, thờ thần, tôn vinh những người có công với đất nước..
Tín ngưỡng là gì? Nêu ví dụ?
?
Thờ thần tài thổ địa
Cúng tổ tiên
PHẬT

DI

LẶC
Khai hội chùa Hương
Lễ cúng thần
Đền thờ Hưng Đạo Vương
Nơi thờ Nguyễn Trãi - Côn Sơn
Lễ hội Thánh Gióng
2. Nội dung bài học:

b. Tôn giáo là: một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.
Tôn giáo còn gọi là Đạo: đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài..
Tôn giáo là gì? Nêu ví dụ?
?
b. Tôn giáo l:
Ví dụ :
Đạo Phật đi chùa, ăn chay, t?ng kinh,.
Đạo thin chúa ngày thứ 7, chủ nhật đi nhà thờ
HÌNH ẢNH VỀ ĐẠO PHẬT
ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO
Chùa Bái Đính
Chùa Thiên Hựu(còn gọi là chùa Một Cột )
Nghi Lễ tắm Phật
(Trung tâm hội Phật giáo Việt Nam)
L? H?I CHÙA HƯƠNG
HÌNH ẢNH VỀ ĐẠO THIÊN CHÚA
Ông già Nôel
tặng quà cho các em nhỏ
Cây Thông Nôel
HÌNH ẢNH VỀ HỒI GIÁO
ĐẠO HỒI
ĐẠO HỒI
Đạo Hồi
KINH KÔ RAN ĐẠO HỒI
Một số hình ảnh về đạo Cao Đài
NGHI LỄ CAO ĐÀI
TÒA THÁNH TẠI TÂY NINH
BÀN THỜ THIÊN NHÃN
Hãy phân biệt sự giống và khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo?
Giống nhau: đều là quyền tự do của mỗi công dân, được pháp luật thừa nhận, đều hướng con người đến cái thiện, cái chân lí, làm những việc tốt có ích cho xã hội; tránh làm điều ác, điều xấu, trái với đạo đức, trái với pháp luật.
Nhà vật lý học vĩ đại Einstein tuy phủ định thánh thần nhưng vẫn cho rằng tôn giáo có khả năng nuôi dưỡng cái chân, thiện, mỹ cho bản thân loài người và khiến cho loài người có khả năng từ yêu cầu của chính bản thân mà giải phóng dục vọng và sư lo sợ. Trên ý nghĩa này, Einsteincho rằng: khoa học và tôn giáo đều có khả năng cải tạo thế giới, khoa học cung cấp kiến thức còn tôn giáo cung cấp đạo đức.
Sự khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo
TÍN NGƯỠNG
TÔN GIÁO
- Thờ thần linh, tổ tiên, thượng đế.., có tính truyền thống.
- Thờ đức Phật, thờ Chúa.., có giáo lí, có tổ chức.., thể hiện việc truyền bá.
"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba``
1- Câu ca dao nói: nhớ ngày giỗ Tổ, vậy Tổ là ai? Vì sao phải giỗ?
2. Biểu hiện của việc làm đó như thế nào?
Tổ là Vua Hùng, người có công dựng nước.
2. Việc thờ cúng Vua Hùng thể hiện truyền thống nhớ ơn tổ tiên.
Tín ngu?ng, tơn gio g?n li?n v?i s? pht tri?n c?a x h?i lồi ngu?i. Tuy nhin m?t s? ngu?i d l?i d?ng tín ngu?ng, tơn gio d? lm sai l?ch di nh?ng gi tr? t?t d?p c?a tín ngu?ng v tơn gio.
?

Một số
hình ảnh
về mê tín
dị đoan
Chữa bệnh bằng nước thánh
Xem bói
Gọi hồn
II. Nội dung bài học:
1. Khái niệm:
c. Mê tín dị đoan là: tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và xã hội.
Ví dụ: lên đồng, lên cốt, gọi hồn, bói toán..
Mê tín dị đoan là gì? Nêu ví dụ.
?
Tác hại của mê tín dị đoan.
Không phù hợp với hiện tượng tự nhiên.
Gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian, tiền bạc của con người.
? Mê tín dị đoan cần phải bài trừ vì nó có hại cho con người.
Hãy phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan?
Sự khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan
Tín ngưỡng, tôn giáo
- Tin vào sự phù hộ của một vị thần linh nhất định.
- Thể hiện mặt tích cực, được Nhà nước thừa nhận.
Mê tín dị đoan
- Tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không có căn cứ.
- Thể hiện mặt tiêu cực, không được Nhà nước thừa nhận, cần phải bài trừ.
Phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan:
Chùa Hà ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) là một di tích van hoá - tôn giáo lâu đời. Hàng tháng, vào ngày rằm và mồng một, các tín đồ phật giáo và nhân dân thường đến vãn cảnh, cúng lễ cầu mong cho sức khoẻ và cuộc sống được bỡnh yên, may mắn.
Tuy nhiên, cũng tại chùa này vào nh?ng ngày đó, người ta cũng thấy cảnh nam n? thanh niên an mặc kệch cỡm, cử chỉ thiếu van hoá... kéo nhau đến chùa cầu xin đủ điều: cầu mong tỡm được vợ (chồng), cầu mong buôn bán được trót lọt nếu có buôn gian, bán lận. Họ đốt vàng mã vô tội vạ. Nhiều cô, cậu vây quanh các thầy bói để xin quẻ, nhờ thầy bói phán quyết về tương lai, tiền đồ của mỡnh
Cùng suy nghĩ
v? nh?ng hi?n tu?ng sau!
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
a. Bài cũ:
- Học thuộc lòng các khái niệm vừa học kết hợp với sách giáo khoa.
- Phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan.
- Tìm hiểu tư liệu, sự kiện, tình huống có liên quan đến bài học.

b. Bài mới:
Chuẩn bị bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo (tt). Tìm hiểu:
+ Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo?
+ Thế nào là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo?
+ Chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với tín ngưỡng, tôn giáo.

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến