Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 15. Quyền và nghĩa vụ học tập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thảo
Ngày gửi: 23h:47' 12-06-2017
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt
các thầy cô giáo!
chào mừng
Bi cu:
Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập?
Đáp án
ViÖc häc tËp ®èi víi mçi ng­êi lµ v« cïng quan träng. Cã häc tËp, chóng ta míi cã kiÕn thøc, cã hiÓu biÕt, ®­îc ph¸t triÓn toµn diÖn, trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi.

C¸c h×nh thøc häc tËp mà em biết ?
Đáp án:
Häc theo tr­êng, líp; tù häc; võa häc võa lµm; häc tõ xa, häc qua b¸o chÝ, häc qua internet...
Mét sè h×nh ¶nh vÒ h×nh thøc häc tËp cña häc sinh ViÖt Nam
* Bài tập: H·y ®äc c¸c néi dung ë cét 1 vµ ®¸nh dÊu vµo cét 2 vµ cét 3 mµ em cho lµ ®óng
x
x
x
x
x
x
x
x

Giáo dục công dân 6
Ngày 14 tháng 3 năm 2012
Tiết 28 - Bài 15
Quyền và nghĩa vụ
học tập
3, Trách nhiệm của gia đình và nhà nước


3, Trách nhiệm của gia đình và nhà nước
Gia đình ( cha mẹ hoặc người đỡ đầu) có nghĩa vụ tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập.
Tình huống:

ở lớp 6 nọ, An và Khoa tranh luận với nhau về quyền học tập.
- An nói: "Học tập là quyền của mình thì mình học cũng được mà không học cũng được chẳng sao, không ai được bắt mình phải học".
Cũn Khoa núi:
T? ch?ng mu?n h?c t?p tý no vỡ ton cỏc b?n nghốo, quờ oi l quờ. Chỳng nú l? ra khụng du?c h?c m?i dỳng?
Em nghi gỡ v? suy nghi c?a An v Khoa?
í ki?n c?a em v? vi?c h?c t?p l gỡ?

Em có biết nhờ đâu mà những trẻ em nghèo lại có điều kiện đi học không?

Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện ai cũng được học hành:
Mở mang rộng khắp hệ thống trường lớp,
Miễn phí cho học sinh tiểu học,
Quan tâm giúp đỡ trẻ em khó khăn.

Tư liệu tham khảo
Luật giáo dục: (Trích điều 9)
“ Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập….”
Bi t?p c( SGK)
Nh?ng tr? em khuy?t t?t nhu khi?m th?, khi?m thớnh, tn t?t .v tr? em lang thang co nh?.cú quy?n v nghia v? h?c t?p khụng? Nh?ng tr? em dú th?c hi?n quy?n v nghia v? h?c t?p nhu th? no?


Đáp án:
+ Với trẻ em khuyết tật có thể học ở những trường mà Nhà nước dành cho họ như:
- Trường cho trẻ mù Nguyễn Đình Chiểu
Trường cho trẻ em câm điếcXã Đàn…lớp học tình thương cho trẻ tật nguyền…
+ Với trẻ có hoàn cảnh khó khăn:
Ngày đi làm, tối học ở trung tâm giáo dục thường xuyên.
Học ở trung tâm vừa học vừa làm.
Học qua sách báo, bạn bè, qua chương trình giáo dục từ xa trên truyền hình.
Học ở lớp học tình thương

1.Làm các bài tập còn lại và học bài cũ

2. Chuẩn bị bài cho tiết 29
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE!
 
Gửi ý kiến