Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Recycling

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Ngân
Ngày gửi: 15h:30' 22-11-2018
Dung lượng: 104.1 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
Period: 60
Unit 10: Recycling
Lesson 1: Getting started + Listen and Read
* Chatting:
a. What do we collect and recycle?
-> waste paper/ scrap metal / old plastic / empty bottles and cans / waste food.
b. Why should we collect and recycle those things?
-> to save money / to help the environment / to reduce the amount of garbage we produce
New words:
Represent/ˌriːprɪˈzent/(v) :
Representation/ˌreprɪzenˈteɪʃn̩ /(n):
Representative/ˌreprɪˈzentətɪv /(n):
Natural resource/ˈnætʃrəl rɪˈzɔːs/(s):

Overpackage/ˈəʊvə ˈpækɪdʒ /(v):
Reuse/ ˌriːˈjuːz /(v):
đại diện
sự đại diện
ngưu?i đại diện.
nguồn tài nguyên thiên nhiên.
đóng gói quá nhiều.
tái sử dụng.
* Pre-questions:
+ What is this?
-> This is a logo “Friends of the earth”
+ Which organization does this logo represent?
-> This logo represents a Friends of the earth organization.
+What does this organization do?
-> This organization shows people how to protect the environment and save natural resources.
Ex1: True or False
1. Friends of the Earth is an organization to help people make friends with each other.
2. Miss Blake asks the students to remember 3 things: reduce, reuse, recycle.
3. Reduce means buying the products which are overpackaged.
4. We can`t reuse things like envelopes, glass, plastic bottles, old plastic bags.
5. Miss Blake says that we should use cloth bags and shouldn`t use plastic bags at all.
6. Recycling means not just throwing things away but trying and finding another use for them.
protect the environment and save natural recources.
not buying the products which are overpackaged
can
F
T
F
F
T
T
F
Ex1: Answer the questions on page 90.
a. What does Miss Blake mean by reduce?
-> Reduce means not buying products which are overpacked.
b. What things can we reuse?
-> We can reuse things like envelopes, glass, plastic bottles and old plastic bags.
c. What does recycle mean?
-> Recycle means not just throwing things away. Try to find another use for them.
d. Where can we look for information on recycling things?
-> We can look for information on recycling things by having a contact with an organization like Friends of the Earth, going to the local library or asking your family and friends.
e. Why does Miss Blake tell Lan that we shouldn`t use plastic bags at all?
-> We shouldn`t use plastic bags because we throw them away they could stay very long and could not be self destroyed / self demolished / because plastic bags are difficult to be destroyed, so the amount of garbage increase.
Ex2: Complete the sentences, using the word cue
a. with "be + adj + to Vinfinitive"
1. simple / use the computer.
-> It is simple to use the computer.
2. Easy / learn English.
-> It is very easy to learn English.
3. Comfortable / fly to HCM City.
-> It is comfortable to fly to HCM City.
4. Expensive / go by taxi.
-> It is expensive to go by taxi.
Ex2: Complete the sentences, using the word cue
b. with "be + adj + (that) + noun clause".
1. he will win the game. I am sure.
-> I am sure that he will win the game.
2. They passed all exams. They are lucky.
-> They are lucky that they passed all exams.
3. We might be late. I was worried.
-> I was worried that we might be late.
4. She can`t come. She is afraid.
-> She is afraid that she can`t come.
5. Mary was ill. I was sorry.
-> I was sorry that Mary was ill.
* Homework:
- Learn by heart new words and read the dialogue.
- Translate into Vietnamese.
- Redo all exercises in Unit 10 in workbook.
- Prepare lesson 2.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓