Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Recycling

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Gia Nghi
Ngày gửi: 20h:10' 18-01-2019
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
Happy New Year -ABBA


Good morning Everybody
WELCOME TO MY CLASS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 letters
9 letters
7 letters
3 letters
7 letters
7 letters
6 letters
5 letters
3 letters
PLAY GAME: CROSSWORD
K
RECYCLING


Unit 10
Write
RECYCLING
NEW WORDS:
1- wrap / ræp (v):
2- soak /səʊk/ (v):
3- scatter /ˈskætə/ (v):
4- press /pres/ (v):
6- wire mesh /ˈwaɪə meʃ/:
gói , bọc
ngâm nước
rải , rắc
ấn , ép
tấm lưới bằng kim loại
5- mash /mæʃ/ (v):
nghiền nát
7- mix /mɪks/ (v):
trộn
8- dry /draɪ/(v):
làm khô
9- a tray /treɪ/:
cái khay
WHAT AND WHERE
soak
press
wrap
scatter
wire mesh
GAP – FILL : Complete the recycling instructions.
Use the following verbs :
Soak place wrap dry use wait mix press
First , ( 0 ) soak old newspapers in a bucket of water overnight . Then ( 1 ) .......... a wooden spoon to mash the paper . Next , (2)........... the mashed paper and the water together in another bucket. (3) .............. a wire mesh in the mixture then pull it out . Then put the mesh with mixture on the cloth and (4)............... it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5)............. some heavy books in a plastic bag and put them on the cloth. (6) .......... about 5 minutes . Finally , put the books away and take the paper out of the cloth to (7) .........in the sunlight.
use
mix
Place
press
wrap
wait
dry
NOTICE : The sequencing
First , ..................................................
Then , .................................................
Next , ..................................................
After that , .........................................
Finally , ..............................................
PRACTICE : Complete the sentences . Use the words from the box
take put dry scatter
a) used/tea leaves/tea pot
b) tea leaves/tray
c) leaves/sun
d) dry/leaves/pot/future use
WRITE: Make the instructions on how to
prepare the tea leaves
take
scatter
dry
put
THE SUGGESTED ANSWERS:
a) First, take the used tea leaves from the tea pot.
b) Next, scatter the tea leaves on a tray.
c) Then, dry the leaves in the sun.
d) Finally, put the dry leaves in a pot for future use.
ANSWER KEY :
a, First , take the used tea leaves from
the tea pot .
b, Next , scatter the tea leaves on a tray .
c, Then , dry the tea leaves in the sun.
d, Finally , put the dry leaves in a pot for
future use .
a
b
c
d
CONSOLIDATION :
Use the sequencing to give instructions to cook rice / make Special Chinese Fried Rice / Cucumber salad
HOMEWORK :
Learn new words by heart .
Write the instructions on how to make rice using the sequencing.
Prepare Language focus .
THANK YOU FOR ATTENTION!
The end
GOOD BYE!
HAPPY NEW YEAR
 
Gửi ý kiến