Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Robots. Lesson 1. Getting started

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phan kim ngân
Ngày gửi: 19h:29' 28-04-2021
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 375
Số lượt thích: 1 người (phan kim ngân)
Welcome to our class
NGUYEN TRUONG TO SECONDARY SCHOOL
6A1
Teacher: NGUYEN THI LAI
Warmer
Nick
Phong
Dr. Alex
Look quickly, then answer some questions
Questions.
1. How many people are there in above picture?
2. Where are they?
3. What are they talking about?
Robots.
UNIT 12: ROBOTs
Period 101 - Lesson 1: Getting started(P.58,59)
Wednesday, April 12th , 2017.
I. New words
Wednesday, April 12th , 2017.
Unit 12: ROBOTS
Period 101 – Lesson 1: Getting started (P.58,59)
1. minor [`mainə] (adj): nhỏ, thứ yếu.
2. role[rəʊl](n):vai trò Minor role:vai trò thứ yếu.
3. Human [‘hju:mən] ( adj): con người
4. Laundry [‘lɔ:ndri]( (n): quần áo được giặt ủi
II. Reading
Unit 12: ROBOTS
Period 101 – Lesson 1: Getting started (P.58,59)
I. New words
1. minor (adj):
2. role (n):
Minor role:
3. Human ( adj):
4. Luandry (n):
Nick: Good morning Dr. Alex, can you tell us something about robots, please?
Dr. Alex: Yes, of course.
Nick: What do you think about the role of robots in the past?
Dr. Alex: Well, in the past they had a minor role. They could only do simple things.
Phong: What can they do now?
Dr. Alex: Now they can do quite a lot. Home robots can do the housework. Doctor robots can help sick people.
Phong: Can they build a house?
Dr. Alex: Yes, they can. Worker robots can even build big buildings.
Nick: Can they teach?
Dr. Alex: Yes, teaching robots can teach in classes.
Nick: What do you think robots will be able to do in the future?
Dr. Alex: Well, I think they will play a very important role. They will be able to do many things like humans.
Phong: Will they be able to talk to us?
Dr. Alex: Sure they will. But they won’t be able to do things like play football or drive a car.
1. Listen and read
a. Answer the questions.
1.What could robots do in the past?
2. Can robots teach?
3. What will robots be able to do in the future?
4. Will robots be able to play football or drive a car?
They could only do very simple things.
Yes, they are.
They will be able to do many things like humans.
No, they won’t.
b, Find the four types of robots in the conversation.
Write them under the correct pictures below
2...........
3...........
4...........
Teach robot ...........
aching robots
worker robots
doctor robots
home robots
II. Reading
Unit 12: ROBOTS
Period 101 – Lesson 1: Getting started (P.58,59)
I. New words
1. minor (adj):
2. role (n):
Minor role:
3. Human ( adj):
4. Luandry (n):
1. Listen and read
Wednesday, April 12th , 2017.
2. Match the activities with the pictures
2. Match the activities with the pictures .
1.
2.
3.
4.
a. cut the hedge
b. do the dishes
c. do the laundry
d. make the bed
II. Reading
Unit 12: ROBOTS
Period 101 – Lesson 1: Getting started (P.58,59)
I. New words
1. minor (adj):
2. role (n):
Minor role:
3. Human ( adj):
4. Luandry (n):
1. Listen and read
Thursday, April 21st , 2016.
2. Match the activities with the pictures
3. Game: Mining
3.Game: Miming
Example: A: What am I doing?
B: You’re doing the dishes.
A: Yes, that’s right/ No, try again.
II. Reading
Unit 12: ROBOTS
Period 101 – Lesson 1: Getting started (P.58,59)
I. New words
1. minor (adj):
2. role (n):
Minor role:
3. Human ( adj):
4. Luandry (n):
1. Listen and read
Wednesday, April 12th , 2017.
2. Match the activities with the pictures
3. Game: Mining
4. Tell what you can or can’t do now
4. Tell what you can or can’t do now.
play football
climb a mountain
play the guitar
sing an English song
EX:
I can play football
II. Reading
Unit 12: ROBOTS
Period 101 – Lesson 1: Getting started (P.58,59)
I. New words
1. minor (adj):
2. role (n):
Minor role:
3. Human ( adj):
4. Luandry (n):
1. Listen and read
Wednesday, April 12th , 2017.
2. Match the activities with the pictures
3. Game: Mining
4. Tell what you can or can’t do now
5. Class survey
5. Class survey.
II. Reading
Unit 12: ROBOTS
Period 101 – Lesson 1: Getting started (P.58,59)
I. New words
1. minor (adj):
2. role (n):
Minor role:
3. Human ( adj):
4. Luandry (n):
1. Listen and read
Wednesday, April 12th , 2017.
2. Match the activities with the pictures
3. Game: Mining
4. Tell what you can or can’t do now
5. Class survey
III. Homework
Learn by heart the new words
Do ex 1,2,3,4 in the textbook
Be ready for a closer look 1
Thank you very much
Goodbye class see you next time
 
Gửi ý kiến