Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

RUNG CHUÔNG VÀNG MÔN TIẾNG ANH

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG
Người gửi: VÕ ĐẠI XÃ
Ngày gửi: 16h:29' 16-01-2018
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 1693
Số lượt thích: 0 người
Ringing the golden bell
PHU LOC DISTRICT OF EDUCATION AND TRAINING
DAI THANH PRIMARY SCHOOL
Loc An, January 13th, 2018
5
4
1
2
3
10
9
6
7
8
15
14
11
12
13
20
19
16
17
18
25
24
23
21
22
26
27
28
29
30
0
QUESTION 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
My classroom is small ....... nice
A.on B. but C. the
B.but
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
subjects/ have/ do/ today? /What/ you.

C.What subjects do you have today.
QUESTION 2
a.What do you subjects have today?
c.What subjects do you have today?
b.What do you have subjects today?
a.What do you subjects have today?
c.What subjects do you have today?
b.What do you have subjects today?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
What do you .... doing?
A. like B. do C. are
A. like
QUESTION 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
Hết giờ
15 GIY
What`s subjects do you have today??
A. I have Maths.
B. I have English and Art.
C. A and B
C. A and B
QUESTION 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
Who is she?
A. He is Lan
B. I am Lan
C. She`s Lan
C. She`s Lan
QUESTION 5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
What can you do?
A. I can play badminton
B. I play badminton
C. I can badminton
A. I can play badminton
QUESTION 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
May I go out?
A. Yes, you can
B. No, you can`t
C. A and B
C. A and B
QUESTION 7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
What is the date today?
A. It`s Monday
B. It`s on the second of May
C. It`s the second of May
C. It`s the second of May
QUESTION 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
CEMDEBER
A. December B. Demceber C. Deceberm
A. December
QUESTION 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
It`s orange
A. What`s color it?
B. What color is it?
C. What`s color is it?
B. What color is it?
QUESTION 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
Where`s your school?
It`s Loc An village, Phu Loc district.
It in loc An village, Phu Loc district.
C.It`s in loc An village, Phu Loc district.
C.It’s in loc An village, Phu Loc district.
QUESTION 11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
What do you do at ......... time?
A. break B. bread C. board
A. break
QUESTION 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
What day is it today?
A. It`s on the first of November
B. It`s Saturday
C. It`s the first of November
B. It’s Saturday
QUESTION 13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
Where ..........Tom yesterday afternoon?
A. were B. was C. did
B. was
QUESTION 14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
What is she doing?
A. She is read a book
B. She reading a book
C. She`s reading a book
C. She’s reading a book
QUESTION 15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
Where were you yesterday?
A. I was at the zoo
B. I am at the zoo
C. I were at the zoo
A. I was at the zoo
QUESTION 16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
How many cats are there?
A. five B. There are five C. A and B
C. A and B
QUESTION 17
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
B. It’s on the fifth of september
QUESTION 18
When is your birthday?
A. It on the fifth of September
B. It`s on the fifth of September
C. It`s the fifth of September
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
What is the name of your school?
A. My school name is Dai Thanh
B. Name of the my school is Dai Thanh
C. A and B
C. A and B
QUESTION 19
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
Ordinal numbers
A. two B. twenty-two C. the second
C. the second
QUESTION 20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
don`t / like/ I / badmimton / playing
A. I don`t like playing badminton
B. I playing badminton don`t like
C. I don`t like badminton playing
A. I don’t like playing badminton
QUESTION 21
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
I ................... at home, yesterday
A. am B. was C. were
B. was
QUESTION 22
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
What ........... do you go to school?
A. was B. time C. did
B. time
QUESTION 23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
sicum
A. Mucis B. Music C. Misuc
B. Music
QUESTION 24
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
How often do you go to school?
A. every day B. seven C. once
A. Every day
QUESTION 25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
What is your favourite subject?
A. English is my favourite subject
B. I have english
C. My favourite subject English
A
QUESTION 26
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
Whatched
A. / d / B. / t / C. / id /
B. / t /
QUESTION 27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
IT
A. Physical education
B. Information Technology
C. A and B
B. Information Technology
QUESTION 28
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
What time do you go to school?
A. I go to school at seven o`clock
B. I get up at seven o`clock
C. I have dinner at seven o`clock
A. I go to school at seven o’clock
QUESTION 29
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hết giờ
15 GIY
is / classrom / small / my
A. My classroom is small
B. Classroom is my small
C.My classroom small is
A
QUESTION 30
 
Gửi ý kiến