Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Nguyễn Thị Lê Minh
Ngày gửi: 12h:29' 29-12-2013
Dung lượng: 494.5 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
Trường PTDTBT-THCS CN CHU PHèN
Lớp 6A
Giáo viên: NGUYỄN THỊ LÊ MINH
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tìm các ước của a trong bảng sau:
Tiết 26.Đ14
Số nguyên tố. Hợp số.
Bảng số nguyên tố
1. Số nguyên tố. Hợp số
Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
* Định nghĩa:
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
- Số nguyên tố(SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
1./ Số nguyên tố. Hợp số
* Định nghĩa:
- Số nguyên tố(SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Dấu hiệu nhận biết
a là SNT khi tho¶ mãn hai điều kiện sau:
+) a là số tự nhiên lớn hơn 1
+) a chỉ có hai ước
b là hợp số khi tho¶ mãn hai điều kiện sau:
+) b là số tự nhiên lớn hơn 1
+) b có nhiều hơn hai ước
Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
1./ Số nguyên tố. Hợp số
* Định nghĩa:
- Số nguyên tố(SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
1. Số nguyên tố. Hợp số
* Định nghĩa:
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Vận dụng
1) Căn cứ vµo định nghĩa, hãy kiểm tra xem số 0 và số 1 có phải là số nguyên tố không? Có phải là hợp số không? V× sao?
Số 0 và số 1 không phải là SNT, không phải là hợp số vì nó không lớn hơn 1(0 < 1; 1 = 1) nên ta gọi hai số này là hai số đặc biệt.
Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
1. Số nguyên tố. Hợp số
* Định nghĩa:
- Số nguyên tố(SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Vận dụng
2) Trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?
Số 7 là sè nguyªn tè vì nó lớn hơn 1 và chØ có hai ước số là 1 và 7.
Số 8 là hîp sè vì nó lớn hơn 1 và có ít nhất ba ước số là 1; 2 và 8.
Số 9 là hîp sè vì nó lớn hơn 1 và có ít nhất ba ước số là 1; 3 và 9.
Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
Là số tự nhiên lớn hơn 1
Là số tự nhiên lớn hơn 1
Chỉ có 2 ước
Có nhiều hơn 2 ước
Chú ý:
Số 0 và số 1 không là SNT cũng không là hợp số.
Các SNT nhỏ hơn 10 là:
2; 3; 5; 7.
1. Số nguyên tố. Hợp số
* Định nghĩa:
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Vận dụng
4) Kiểm tra xem các số sau: đâu là số đặc biệt, đâu là hîp sè, đâu là sè nguyªn tè?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hợp
số
Số
nguyên
tố
Số
đặc
biệt


Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
Chú ý:
Số 0 và số 1 không là SNT cũng không là hợp số.
Các SNT nhỏ hơn 10 là:
2; 3; 5; 7.
3) Hãy cho biết các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là những số nào?
1. Số nguyên tố. Hợp số
* Định nghĩa:
- Số nguyên tố(SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
Tìm các SNT kh«ng v­ît qu¸ 100?
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qu¸ 100
Tìm các SNT không vượt quá 100?
Cách làm:


Nhóm I;III 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Nhóm II ;IV 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
- Giữ lại số 2, gạch các số là bội của 2 mà lớn hơn 2

- Giữ lại số 3, gạch các số là bội của 3 mà lớn hơn 3
- Giữ lại số 5, gạch các số là bội của 5 mà lớn hơn 5

- Giữ lại số 7, gạch các số là bội của 7 mà lớn hơn 7
1. Số nguyên tố. Hợp số
* Định nghĩa:
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qu¸ 100
Nguyên lý thực hiện:
- Không đưa vào bảng các số đặc biệt 0, 1.
Loại các số là hợp số.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
1. Số nguyên tố. Hợp số
* Định nghĩa:
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước số.
2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qúa 100
Trong bảng các số nguyên tố không vượt quá 100:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
1. Tìm SNT nhỏ nhất?
2 (nhỏ nhất)
2. Tìm SNT là số chẵn?
2 (duy nhất)
3. Bài 116/47 SGK. Gäi P lµ tËp hîp c¸c SNT. §iÒn kÝ hiÖu ; ;  vµo « vu«ng
P 91 P
15 P P N
Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
a
b
c
d
a
e
3
2
1
9
3
0
Trò chơi ô chữ
Cho các ô chữ sau
Lớp chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử 1 đại diện tham gia trò chơi tìm các ô chữ theo các gợi ý. Lớp chọn 1 bạn làm thư ký để ghi điểm cho các nhóm.
Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu, nhóm nào giơ tay trước sẽ giành được quyền trả lời. Mỗi ô chữ đúng được 1 điểm.
Nhóm nào trả lời đúng ý nghĩa dãy ô số tìm được sẽ được thưởng 4điểm
Kết thúc nhóm nào nhiều điểm nhất sẽ thắng cuộc.
a là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.
b là số nguyên tố chẵn.
c là số có đúng một ước.
d là hợp số lẻ nhỏ nhất.
e không phải là SNT, không phải là hợp số và e khác 1.
Luật chơi : Thời gian chơi 2 phút
Các gợi ý ô chữ:
Dãy ô số vừa tìm được cho em biết sự kiện lịch sử nào của dân tộc ta ?
Dãy ô số trên là ngày thành lập
Đảng cộng sản Việt Nam: 3 - 2 - 1930
1. Số nguyên tố. Hợp số
* Định nghĩa:
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước số.
2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qúa 100
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
Bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000 (SGK/ Tr 128)
1. Số nguyên tố. Hợp số
* Định nghĩa:
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước số.
2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qúa 100
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Giải:
Vì a là số có đúng một ước nên a = 1.
Vì b là hợp số lẻ nhỏ nhất nên b = 9.
Vì c là SNT lẻ nhỏ nhất nên c = 3.
Vì d không phải là SNT, không phải là hợp số và d khác 1 nên d = 0.

Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
1. Số nguyên tố. Hợp số
* Định nghĩa:
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt qu¸ 100
Bài tập về nhà:
- Học định nghĩa SNT và hợp số. Xem lại bảng các SNT không vượt quá 100.
Làm bài tập 117 đến 120 SGK/47.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Tiết 26.Đ14: Số NGUYÊN Tố. HợP Số.BảNG Số NGUYÊN Tố
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
 
Gửi ý kiến